งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher

2 วิชา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher อาจารย์สุธาสินี ศรีวิชัย โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

3 วิชา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher วิวัฒนาการและความสำคัญของ ภาษา การศึกษาวิเคราะห์และฝึก ปฏิบัติการใช้ภาษไทยและ ภาษาต่างประเทศสำหรับครู การพัฒนา ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การ เขียนภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารความหมายที่ถูกต้อง การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การศึกษา ค้นคว้าและการเรียนการสอนโดยเน้น การพัฒนาความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อประโยชน์ต่อ การจัดการเรียนรู้

4 วิชา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher 1. การใช้ภาษาไทย 2. การใช้ภาษาต่างประเทศ 3. การใช้เทคโนโลยี อ. สุธาสินี ศรีวิชัย อ. อนุชิต วัฒนาพร

5 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน อ. สุธาสินี ศรีวิชัย 50 คะแนน อ. อนุชิต วัฒนาพร 50 คะแนน

6

7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การสื่อสาร สัมพันธภาพ ระหว่างมนุษย์

8 ความหมายของการ สื่อสาร Communication กระบวนการที่มนุษย์ถ่ายทอด ความรู้ ความคิด ความรู้สึก และ ประสบการณ์ตลอดจนข่าวสาร ข้อมูล ต่างๆ ให้กันและกันโดยผ่านทาง สัญลักษณ์ต่างๆ จนเกิดการกำหนด ความหมาย รู้เรื่องราวนั้นๆร่วมกัน

9 ความสำคัญของการ สื่อสาร - ด้านการดำรงชีวิตของ แต่ละบุคคล - ด้านการเรียนรู้อดีตเพื่อ พัฒนาอนาคต - ด้านวงการธุรกิจ - ด้านความบันเทิง

10 องค์ประกอบของ การสื่อสาร ผู้ส่ง สาร Sende r สาร Messa ge ผู้รับ สาร Recei ver M S R FDFD

11 จุดประสงค์ของการ สื่อสาร 1. ติดต่อสื่อสารเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสารหรือความรู้ 2. ติดต่อสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 3. ติดต่อสื่อสารเพื่อจรรโลงใจ 4. การติดต่อสื่อสารเพื่อความ บันเทิง

12 รูปแบบของการ สื่อสาร 1. ตามจำนวนของผู้ทำ การสื่อสาร - การสื่อสาร ภายในตัวบุคคล - การสื่อสาร ระหว่างบุคคล - การสื่อสารใน กลุ่มบุคคล - การ สื่อสารมวลชน 2. ตามการตอบสนอง - การสื่อสารทาง เดียว - การสื่อสารแบบ สองทาง

13 รูปแบบของการ สื่อสาร 3. ตามวิธีการที่ใช้การส่ง สาร และรับสาร - การส่งสาร การพูด ผู้พูดผู้ฟัง เสียงและ กิริยาท่าทาง ปฏิกิริยาจาก ผู้ฟัง

14 รูปแบบของการ สื่อสาร 3. ตามวิธีการที่ใช้การส่ง สาร และรับสาร - การส่งสาร การ เขียน ผู้เขียนผู้อ่าน ตัวอักษรและ ความหมาย ปฏิกิริยาจาก ผู้อ่าน

15 รูปแบบของการ สื่อสาร 3. ตามวิธีการที่ใช้การส่ง สาร และรับสาร - การรับสาร การฟัง ผู้ฟัง คิด ได้ยินเสียงและเข้าใจ ความหมาย นำไปใช้

16 รูปแบบของการ สื่อสาร 3. ตามวิธีการที่ใช้การส่ง สาร และรับสาร - การรับสาร การอ่าน ผู้อ่าน เลือก ความหมาย ตัวอักษร และ ความหมาย นำไปใช้

17

18

19 1. วัจนภาษา คือ ภาษาถ้อยคำ 2. อวัจนภาษา คือ ภาษาไม่ใช้ถ้อยคำ - กิริยาท่าทาง - ภาพ - สัญญาณต่างๆ - สี - การสัมผัส - ลักษณะของตัวอักษร - ลักษณะทางกายภาพ - เวลา - เสียง - กลิ่น หรือ รส - ช่องว่างหรือระยะห่าง ลักษณะของภาษาในการสื่อสาร

20 ปัญหาและอุปสรรคใน การสื่อสาร 1. ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดจากผู้ส่งสาร - ผู้พูด - ผู้เขียน 2. ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดจากผู้รับสาร - ผู้ฟัง - ผู้อ่าน

21

22 กิจกรรมที่ 1 1. นักศึกษาคิดว่า การสื่อสาร ใน อาชีพครูมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 2. นักศึกษาคิดว่า ตัวนักศึกษาเองมี ลักษณะที่ดีของผู้รับสารและผู้ส่งสาร มากน้อยเพียงใด อะไรบ้าง ให้ ยกตัวอย่างอธิบายเป็นข้อๆ


ดาวน์โหลด ppt วิชา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google