งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นายไพรัตน์ ศิลปสาตร์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นายไพรัตน์ ศิลปสาตร์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นายไพรัตน์ ศิลปสาตร์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกับการทำโครงงานในรายวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ผู้วิจัย นายไพรัตน์ ศิลปสาตร์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกับ การทำโครงงานในรายวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกับการทำโครงงาน ในรายวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน

4 ผังสรุปสำคัญ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ห้อง ชคธ.301 ภาคเรียนที่ 1/2555 จำนวน 40 คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น การเรียน -วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ -การทำโครงงาน ตัวแปรตาม ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการสอน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกับการทำโครงงาน

5 ผังสรุปสำคัญ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
วิธีการสอนแบบโครงงาน ที่ผู้วิจัยสร้าง แผนการสอน เอกสารประกอบคำสอน และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกับการทำโครงงานในวิชาการใช้ โปรแกรมตารางงาน ได้ผ่านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพมาแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 1.เกณฑ์การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ของ กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ

6 ผังสรุปสำคัญ ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชา สามัญพื้นฐานวิชาชีพกับการทำโครงงานในรายวิชาการใช้โปรแกรม ตารางงาน สรุปผลได้ดังนี้ ถ้าผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนวิชาสามัญ พื้นฐานวิชาชีพของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนกับการทำโครงงานในรายวิชาการใช้โปรแกรมตารางงานก็จะ อยู่ในเกณฑ์ดีด้วย ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกับ การทำโครงงานในรายวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน

7

8

9 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาสามัญ พื้นฐานวิชาชีพกับการทำโครงงานในรายวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน โดย วิธีสอนการทำโครงงาน ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาสามัญ พื้นฐานวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทำโครงงานใน รายวิชาการใช้โปรแกรมตารางงานในทางบวก นั่นคือถ้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทำโครงงานก็ จะอยู่ในเกณฑ์ดีด้วย ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาสามัญ พื้นฐานวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทำโครงงานใน รายวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นายไพรัตน์ ศิลปสาตร์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google