งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนวิชาสามัญพื้นฐาน วิชาชีพกับการทำโครงงานในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน ของ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนวิชาสามัญพื้นฐาน วิชาชีพกับการทำโครงงานในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน ของ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนวิชาสามัญพื้นฐาน วิชาชีพกับการทำโครงงานในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน ของ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 3 สาขางาน คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต ผู้วิจัย นายไพรัตน์ ศิลป สาตร์ สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต บทความ วิจัย

2 ปัญหาการวิจัย  ผู้วิจัยต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกับการทำ โครงงานในรายวิชาการใช้โปรแกรม ตารางงาน ของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขา งานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต

3 วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกับการทำ โครงงานในรายวิชาการใช้โปรแกรม ตารางงาน

4 ผังสรุปสำคัญ  ประชากร นักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ห้อง ชคธ.301 ภาคเรียนที่ 1/2555 จำนวน 40 คน  กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน  ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น การเรียน - วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ - การทำโครงงาน ตัวแปรตาม ความสัมพันธ์ระหว่าง ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการสอนวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ กับการทำโครงงาน

5 ผังสรุปสำคัญ  เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล วิธีการสอนแบบโครงงาน ที่ผู้วิจัยสร้าง แผนการสอน เอกสาร ประกอบคำสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชา สามัญพื้นฐานวิชาชีพกับการทำโครงงานในวิชาการใช้โปรแกรม ตารางงาน ได้ผ่านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพมาแล้ว  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 1. เกณฑ์การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งระดับ ผลการเรียนเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เยี่ยม 3.5 หมายถึงผลการเรียนอยู่ใน เกณฑ์ดีมาก 3.0 หมายถึงผลการเรียนอยู่ใน เกณฑ์ดี 2.5 หมายถึงผลการเรียนอยู่ใน เกณฑ์ดีพอใช้ 2.0 หมายถึงผลการเรียนอยู่ใน เกณฑ์ดีพอใช้ 1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ อ่อน 1.0 หมายถึงผลการเรียนอยู่ใน เกณฑ์อ่อนมาก 0 หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ

6 ผังสรุปสำคัญ ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนวิชา สามัญพื้นฐานวิชาชีพกับการทำโครงงานใน รายวิชาการใช้โปรแกรม ตารางงาน สรุปผลได้ดังนี้ ถ้าผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ยทางการเรียนวิชาสามัญ พื้นฐานวิชาชีพของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนกับการทำโครงงานในรายวิชาการใช้ โปรแกรมตารางงานก็จะ อยู่ในเกณฑ์ดีด้วย ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกับ การทำโครงงานในรายวิชาการใช้โปรแกรม ตารางงาน

7

8

9 สรุปผลการวิจัย  จากการศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกับการทำโครงงาน ในรายวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน โดยวิธีสอนการ ทำโครงงาน ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทำโครงงานในรายวิชาการ ใช้โปรแกรมตารางงานในทางบวก นั่นคือถ้าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทำโครงงานก็จะอยู่ใน เกณฑ์ดีด้วย  ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนวิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพมีความสัมพันธ์กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทำโครงงานในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนวิชาสามัญพื้นฐาน วิชาชีพกับการทำโครงงานในรายวิชา การใช้โปรแกรมตารางงาน ของ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google