งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : นางสาวสรชา เฟื่องสังข์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณ ภาษีโดยใช้แบบฝึกทักษะของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : นางสาวสรชา เฟื่องสังข์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณ ภาษีโดยใช้แบบฝึกทักษะของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : นางสาวสรชา เฟื่องสังข์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณ ภาษีโดยใช้แบบฝึกทักษะของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจแผนก บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี

2 ปัญหาการ วิจัย จากสภาพปัจจุบันพบว่าวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็น วิชาที่นักเรียนไม่ให้ความสำคัญ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ โดยมีนักเรียนที่เรียนอ่อนและไม่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินจำนวน 34 คน และนักเรียนที่ไม่สนใจในการเรียน จำนวน 10 คน และนักเรียนขาดทักษะในการคิดคำนวณภาษี จำนวน 10 คน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผู้สอนได้ทำการทดสอบครั้ง แรกก่อนและได้สังเกตผู้เรียนจึงทราบปัญหาว่าผู้เรียนคิด คำนวณภาษีไม่เป็นไม่ถูกต้องจำเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการ คำนวณภาษีไม่ได้จึงทำให้สอบไม่ผ่านในการทำแบบทดสอบ ผู้วิจัย จึงได้จัดทำชุดแบบฝึกทักษะในเรื่องการคำนวณภาษีเพื่อ นำมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สามารถที่จะคำนวณภาษี ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ใช้แบบฝึกทักษะ มาใช้ใน การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง การคำนวณภาษี โดยได้ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และนำมาใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลองว่ามีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง การคำนวณ ภาษี

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการคำนวณภาษี วิชาภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ของนักเรียนปวช. 3 2. เพื่อทราบความพึงพอใจในการใช้ชุดแบบฝึก ทักษะการคำนวณภาษีของนักเรียน ปวช.3 3. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ ใช้ชุดแบบฝึกทักษะเรื่องการคำนวณภาษี 4. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการ คำนวณภาษี

4 วิธีการ / วิธีดำเนินการ 2. ดำเนินการสอนและใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคำนวณภาษี โดยจัดการเรียนการ สอน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 3. ทดสอบย่อยหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคำนวณภาษี 4. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา หลังเรียนโดยใช้ แบบทดสอบชุดเดียวกัน กับแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 5. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกหัด วิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง การ คำนวณภาษีโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ 1. ทดสอบความรู้พื้นฐานการเรียนวิชา ภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนเรียน โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคำนวณภาษี จำนวน 20 ข้อ

5 สรุป ผลการวิจัย 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึก ทักษะของนักเรียน 54 คน ได้ค่า ประสิทธิภาพ 85.68/93.79 สูงกว่า เกณฑ์ 80/80 และ แสดงว่าแบบฝึก ทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2. เมื่อพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 10.65 และ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 18.75 คะแนน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

6 สรุปผลการวิจัย 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา เรื่อง การคำนวณภาษี พบว่า นักเรียน ทุกคนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกทักษะ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในช่วง คะแนน 10-20 คะแนน ดังนั้นการใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้าง ขึ้น สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ กลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ของ การวิจัย

7 ประโยชน์ของการ วิจัย 1. ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะในรายวิชาภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณ ภาษี 2. เพื่อเป็นการเสริมทักษะในการคำนวณ ภาษีและความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึก ทักษะของนักเรียน 3. ช่วยให้ผู้สอนรู้ถึงปัญหาของนักเรียน เกี่ยวกับขั้นตอนการคำนวณภาษีและ นำมาแก้ไขในจุดบกพร่องในการสอน ตลอดจนทราบปัญหาและข้อบกพร่องและ จุดอ่อนของนักเรียน ช่วยให้ครูสามารถ แก้ปัญหาได้ทันท่วงที

8 ข้อเสนอแนะ 1. ควรฝึกฝนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและอยู่ใน ช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่มีเหตุจำเป็นต้องเร่ง รีบ เชื่อว่าความก้าวหน้าด้านการเรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ครูควรปรับประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ที่น่าสนใจมาเพิ่มเติม เพื่อให้แบบฝึกทักษะมี ประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับพัฒนานักเรียน ต่อไป 3. การวิจัยครั้งต่อไปควรทำการศึกษาการใช้ ชุดแบบฝึกกับนักเรียนห้องอื่นเพื่อที่จะมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะได้สูงขึ้น

9 จบการนำเสนอ ผลงานวิจัย ในชั้นเรียน ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : นางสาวสรชา เฟื่องสังข์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณ ภาษีโดยใช้แบบฝึกทักษะของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google