งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การดำเนินการผลิตในระบบ อุตสาหกรรมเกษตร. หลักการของการผลิตระบบอุตสาหกรรม เกษตรอย่างต่อเนื่องนี้ คือกิจกรรมที่ใช้ เครื่องจักรกลส่งวัตถุดิบซึ่งเป็นผลิตผลเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การดำเนินการผลิตในระบบ อุตสาหกรรมเกษตร. หลักการของการผลิตระบบอุตสาหกรรม เกษตรอย่างต่อเนื่องนี้ คือกิจกรรมที่ใช้ เครื่องจักรกลส่งวัตถุดิบซึ่งเป็นผลิตผลเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การดำเนินการผลิตในระบบ อุตสาหกรรมเกษตร

2 หลักการของการผลิตระบบอุตสาหกรรม เกษตรอย่างต่อเนื่องนี้ คือกิจกรรมที่ใช้ เครื่องจักรกลส่งวัตถุดิบซึ่งเป็นผลิตผลเกษตร ผ่านเข้าไปยังเครื่องมือหรืออุปกรณ์การแปรรูป ต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่ในการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ตามลำดับขั้นตอนของการ ผลิต (Unit operation) จนได้ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ที่ต้องการ

3 การผลิตระบบอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนผังแสดงกรรมวิธีการ แปรรูปหรือแสดงวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ และ แสดงจุดที่ตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิต ตามลำดับก่อนหลังต่อกันไป พร้อมทั้งแสดง ระบบการส่งวัตถุดิบจากจุดหนึ่งไปยังจุดต่อไป ตั้งแต่เริ่มนำวัตถุดิบเข้าสายการผลิต จนถึงเมื่อ ได้ผลิตภัณฑ์ออกมา แผนผังแสดงวิธีการ ผลิตผลติภัณฑ์นี้เรียกว่า “ FLOW CHART ” และในบาง flow chart อาจแสดงกำลังผลิตไว้ ด้วย

4 การผลิตระบบอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องนี้ นอกจากจะสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากแล้ว ยัง ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิตลงอีกด้วย แต่การผลิตแบบนี้จำเป็นต้องมีวัตถุดิบมาป้อน โรงงานอุตสาหกรรมให้เพียงพอและตาม กำหนดเวลา การที่จะให้เกิดประสิทธิผลสูงในการผลิตระบบ อุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากนั้นจำเป็นจะต้องมีการ วางแผนการผลิตอย่างละเอียดให้สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ได้ทั้งปริมาณคุณภาพและตามระยะเวลา ที่กำหนด โดยเลือกกรรมวิธีการแปรรูปที่เหมาะสม จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปให้พอดี จัด วางเครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปให้ปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องกันหรือสอดคล้องกัน จัดตั้งจุด ควบคุมคุณภาพในสายการผลิตให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมและดำเนินการแก้ไขได้ ทันท่วงทีในระหว่างดำเนินการผลิต และ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อน ส่งออกจำหน่าย

5 การที่จะให้เกิดประสิทธิผลสูงในการผลิตระบบ อุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากนั้นจำเป็นจะต้อง - มีการวางแผนการผลิตอย่างละเอียดให้สามารถ ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ทั้งปริมาณคุณภาพและตาม ระยะเวลาที่กำหนด โดยเลือกกรรมวิธีการแปรรูป ที่เหมาะสม - จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปให้พอดี จัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์การแปรรูปให้ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกันหรือสอดคล้องกัน - จัดตั้งจุดควบคุมคุณภาพในสายการผลิตให้ เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมและดำเนินการ แก้ไขได้ทันท่วงทีในระหว่างดำเนินการผลิต และดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งออกจำหน่าย

6 การทำให้เกิดการใช้หรือบริโภคให้หมด นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญของการดำเนิน อุตสาหกรรมทุกชนิด เพราะเป็นการแสดง ถึงความต้องการและความนิยมใน ผลิตภัณฑ์นั้น ทั้งด้านคุณภาพและราคา ของผลิตภัณฑ์ หรืออาจกล่าวในด้านของ ผู้ผลิตว่าสามารถผลิตผลิตภัณฑ์สนอง ความต้องการของผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพ และราคาได้มากที่สุด และสามารถครอง ตลาดเอาไว้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องคงรักษา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในความนิยม ของผู้บริโภคสม่ำเสมอตลอดไป ทั้งยัง จะต้องพยายามให้มีการเปลี่ยนแปลงราคา เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุดเท่าที่ สภาวะทางเศรษฐกิจจะอำนวยให้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การดำเนินการผลิตในระบบ อุตสาหกรรมเกษตร. หลักการของการผลิตระบบอุตสาหกรรม เกษตรอย่างต่อเนื่องนี้ คือกิจกรรมที่ใช้ เครื่องจักรกลส่งวัตถุดิบซึ่งเป็นผลิตผลเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google