งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น จำรัส เพชรทับ. การเปลี่ยนแปลงของ หลักสูตร นักเรียนเป็นตัวตั้ง - นักเรียน - สื่อ / นวัตกรรม - แหล่งเรียนรู้ - ครู - หนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น จำรัส เพชรทับ. การเปลี่ยนแปลงของ หลักสูตร นักเรียนเป็นตัวตั้ง - นักเรียน - สื่อ / นวัตกรรม - แหล่งเรียนรู้ - ครู - หนังสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น จำรัส เพชรทับ

2 การเปลี่ยนแปลงของ หลักสูตร นักเรียนเป็นตัวตั้ง - นักเรียน - สื่อ / นวัตกรรม - แหล่งเรียนรู้ - ครู - หนังสือ - ห้องเรียน ครูเป็นตัวตั้ง

3 หลักคิดการศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 1. สร้างประวัติศาสตร์ให้มีชีวิต 2. สร้างนักเรียนให้ฉลาดทางจิต วิญญาณ 3. ไม่ติดกับดักข้อมูลท้องถิ่น 4. สอดคล้องกับระบบประกัน, หลักสูตร 5. ครูต้องเชื่อมั่นเด็ก

4 บุคลิกภาพและคุณลักษณะ ที่เกิดกับเด็ก 1. เข้าใจชีวิต 2. ภูมิใจในท้องถิ่น 3. มีสำนึกต่อธรรมชาติ 4. มีจิตสาธารณะ 5. อนุรักษ์วัฒนธรรม 6. รู้เท่าทันสถานการณ์

5 แนวทางการจัดทำหลักสูตร ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 1. ศึกษาหลักสูตร ’44, ’51 2. กำหนดรูปแบบ 2.1 สอดแทรก 2.2 รายวิชาเพิ่มเติม 3. ศึกษาองค์ประกอบ

6 4. ศึกษาองค์ประกอบ 5. ศึกษาการคิด / เขียนแต่ ละองค์ประกอบ 6. ดำเนินการจัดทำ 7. พัฒนาสื่อ / เอกสาร ประกอบ / ต่อเนื่อง

7 รายวิชาเพิ่มเติม 1. ส่วนนำ ปก คำนำ สารบัญ.................. 2. ความนำ 3. คำอธิบายรายวิชา 4. โครงสร้างรายวิชา

8 5. เนื้อหาหลัก / สาระการ เรียนรู้สำคัญ 6. สมรรถนะสำคัญ 7. คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 8. กิจกรรมการเรียนรู้

9 9. ชิ้นงาน / ภาระงาน 10. การวัดและ ประเมินผล 10. การวัดและ ประเมินผล 11. เอกสารประกอบ / ต่อเนื่อง เช่น 11. เอกสารประกอบ / ต่อเนื่อง เช่น หน่วยการเรียนรู้, สื่อ / นวัตกรรม, หน่วยการเรียนรู้, สื่อ / นวัตกรรม, เครื่องมือวัด เครื่องมือวัด

10 แผนปฏิบัติการการจัดทำ ผลงานทางวิชาการ ชื่อ - สกุล...................................................................... โรงเรียน..................................................................... กลุ่มเครือข่าย............................................................. โทรศัพท์.....................................................................

11 1. ผลงานทางวิชาการที่จะ จัดทำ 1.1 กลุ่มสาระ............................................................................ 1.2 สาระ.................................................................................... 1.3 ชั้น....................................................................................... 1.4 ปัญหาสำคัญของการจัดการเรียนการ สอน..........................................................................................................................................................................................................1.5 ประเภทของนวัตกรรม.......................................................................................................................................................................................................... 1.6 เรื่องที่จะจัดทำ................................................................................................................................................................

12 2. การจัดทำนวัตกรรม ที่ภาระงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 12การผลิตนวัตกรรมการหาประสิทธิภาพ 2.1 ผู้เชี่ยวชาญ 2.2 การปรับปรุง 2.3 การทดลองและปรับปรุง ครั้งที่ 1 กลุ่ม...................................... ครั้งที่ 2 กลุ่ม...................................... ครั้งที่ 3 กลุ่ม....................................... 2.4 การสรุปผล หมายเหตุ การจัดทำแผนการเรียนรู้ และเอกสารประกอบนวัตกรรม.........................................................................................................................................................................................................

13 3. การรายงานผล ที่ ที่ ภาระงาน วัน เดือน ปี หมาย เหตุ 12 การจัดทำ เอกสารรายงาน ผล การตรวจสอบ / ปรับปรุง / แก้ไข.......................

14 4. การจัดทำเอกสารสำหรับ การประเมิน ที่ภาระงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 1212 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบขอเสนอขอฯ ต่าง ๆ..........................................

15 5. ก ำหนดส่งสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 วันที่.................... เดือน...................................... พ.ศ. 2554 ลงชื่อ................................................... (.....................................................) ผู้เสนอแผนปฏิบัติ การ

16


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น จำรัส เพชรทับ. การเปลี่ยนแปลงของ หลักสูตร นักเรียนเป็นตัวตั้ง - นักเรียน - สื่อ / นวัตกรรม - แหล่งเรียนรู้ - ครู - หนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google