งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จำรัส เพชรทับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จำรัส เพชรทับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จำรัส เพชรทับ
หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จำรัส เพชรทับ

2 การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร
นักเรียนเป็นตัวตั้ง - นักเรียน - สื่อ/นวัตกรรม - แหล่งเรียนรู้ - ครู - หนังสือ - ห้องเรียน ครูเป็นตัวตั้ง

3 หลักคิดการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
1. สร้างประวัติศาสตร์ให้มีชีวิต 2. สร้างนักเรียนให้ฉลาดทางจิตวิญญาณ 3. ไม่ติดกับดักข้อมูลท้องถิ่น 4. สอดคล้องกับระบบประกัน , หลักสูตร 5. ครูต้องเชื่อมั่นเด็ก

4 บุคลิกภาพและคุณลักษณะที่เกิดกับเด็ก
เข้าใจชีวิต ภูมิใจในท้องถิ่น มีสำนึกต่อธรรมชาติ มีจิตสาธารณะ อนุรักษ์วัฒนธรรม รู้เท่าทันสถานการณ์

5 แนวทางการจัดทำหลักสูตร ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
1. ศึกษาหลักสูตร’44 , ’51 2. กำหนดรูปแบบ 2.1 สอดแทรก 2.2 รายวิชาเพิ่มเติม 3. ศึกษาองค์ประกอบ

6 4. ศึกษาองค์ประกอบ 5. ศึกษาการคิด/เขียนแต่ละองค์ประกอบ 6. ดำเนินการจัดทำ 7. พัฒนาสื่อ/เอกสารประกอบ/ต่อเนื่อง

7 รายวิชาเพิ่มเติม ปก คำนำ สารบัญ.................. 2. ความนำ
1. ส่วนนำ ปก คำนำ สารบัญ 2. ความนำ 3. คำอธิบายรายวิชา 4. โครงสร้างรายวิชา

8 5. เนื้อหาหลัก/สาระการเรียนรู้สำคัญ
6. สมรรถนะสำคัญ 7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8. กิจกรรมการเรียนรู้

9 11. เอกสารประกอบ/ต่อเนื่อง เช่น หน่วยการเรียนรู้ , สื่อ/นวัตกรรม ,
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน 10. การวัดและประเมินผล 11. เอกสารประกอบ/ต่อเนื่อง เช่น หน่วยการเรียนรู้ , สื่อ/นวัตกรรม , เครื่องมือวัด

10 แผนปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย โทรศัพท์

11 1. ผลงานทางวิชาการที่จะจัดทำ
1.1 กลุ่มสาระ 1.2 สาระ 1.3 ชั้น 1.4 ปัญหาสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ประเภทของนวัตกรรม 1.6 เรื่องที่จะจัดทำ

12 ที่ ภาระงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 2. การจัดทำนวัตกรรม 1 2
2. การจัดทำนวัตกรรม ที่ ภาระงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 1 2 การผลิตนวัตกรรม การหาประสิทธิภาพ 2.1 ผู้เชี่ยวชาญ 2.2 การปรับปรุง 2.3 การทดลองและปรับปรุง ครั้งที่ 1 กลุ่ม ครั้งที่ 2 กลุ่ม ครั้งที่ 3 กลุ่ม 2.4 การสรุปผล หมายเหตุ การจัดทำแผนการเรียนรู้ และเอกสารประกอบนวัตกรรม

13 3. การรายงานผล ที่ ภาระงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 1 2
3. การรายงานผล ที่ ภาระงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 1 2 การจัดทำเอกสารรายงานผล การตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข

14 4. การจัดทำเอกสารสำหรับการประเมิน
ที่ ภาระงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 1 2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบขอเสนอขอฯ ต่าง ๆ

15 กำหนดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
วันที่ เดือน พ.ศ. 2554 ลงชื่อ ( ) ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ

16


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จำรัส เพชรทับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google