งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น จำรัส เพชรทับ. การเปลี่ยนแปลงของ หลักสูตร นักเรียนเป็นตัวตั้ง - นักเรียน - สื่อ / นวัตกรรม - แหล่งเรียนรู้ - ครู - หนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น จำรัส เพชรทับ. การเปลี่ยนแปลงของ หลักสูตร นักเรียนเป็นตัวตั้ง - นักเรียน - สื่อ / นวัตกรรม - แหล่งเรียนรู้ - ครู - หนังสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น จำรัส เพชรทับ

2 การเปลี่ยนแปลงของ หลักสูตร นักเรียนเป็นตัวตั้ง - นักเรียน - สื่อ / นวัตกรรม - แหล่งเรียนรู้ - ครู - หนังสือ - ห้องเรียน ครูเป็นตัวตั้ง

3 หลักคิดการศึกษา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 1. สร้างประวัติศาสตร์ให้มีชีวิต 2. สร้างนักเรียนให้ฉลาดทางจิต วิญญาณ 3. ไม่ติดกับดักข้อมูลท้องถิ่น 4. สอดคล้องกับระบบประกัน, หลักสูตร 5. ครูต้องเชื่อมั่นเด็ก

4 บุคลิกภาพและคุณลักษณะ ที่เกิดกับเด็ก 1. เข้าใจชีวิต 2. ภูมิใจในท้องถิ่น 3. มีสำนึกต่อธรรมชาติ 4. มีจิตสาธารณะ 5. อนุรักษ์วัฒนธรรม 6. รู้เท่าทันสถานการณ์

5 แนวทางการจัดทำหลักสูตร ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 1. ศึกษาหลักสูตร ’44, ’51 2. กำหนดรูปแบบ 2.1 สอดแทรก 2.2 รายวิชาเพิ่มเติม 3. ศึกษาองค์ประกอบ

6 4. ศึกษาองค์ประกอบ 5. ศึกษาการคิด / เขียนแต่ ละองค์ประกอบ 6. ดำเนินการจัดทำ 7. พัฒนาสื่อ / เอกสาร ประกอบ / ต่อเนื่อง

7 รายวิชาเพิ่มเติม 1. ส่วนนำ ปก คำนำ สารบัญ ความนำ 3. คำอธิบายรายวิชา 4. โครงสร้างรายวิชา

8 5. เนื้อหาหลัก / สาระการ เรียนรู้สำคัญ 6. สมรรถนะสำคัญ 7. คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 8. กิจกรรมการเรียนรู้

9 9. ชิ้นงาน / ภาระงาน 10. การวัดและ ประเมินผล 10. การวัดและ ประเมินผล 11. เอกสารประกอบ / ต่อเนื่อง เช่น 11. เอกสารประกอบ / ต่อเนื่อง เช่น หน่วยการเรียนรู้, สื่อ / นวัตกรรม, หน่วยการเรียนรู้, สื่อ / นวัตกรรม, เครื่องมือวัด เครื่องมือวัด

10 แผนปฏิบัติการการจัดทำ ผลงานทางวิชาการ ชื่อ - สกุล โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย โทรศัพท์

11 1. ผลงานทางวิชาการที่จะ จัดทำ 1.1 กลุ่มสาระ สาระ ชั้น ปัญหาสำคัญของการจัดการเรียนการ สอน ประเภทของนวัตกรรม เรื่องที่จะจัดทำ

12 2. การจัดทำนวัตกรรม ที่ภาระงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 12การผลิตนวัตกรรมการหาประสิทธิภาพ 2.1 ผู้เชี่ยวชาญ 2.2 การปรับปรุง 2.3 การทดลองและปรับปรุง ครั้งที่ 1 กลุ่ม ครั้งที่ 2 กลุ่ม ครั้งที่ 3 กลุ่ม การสรุปผล หมายเหตุ การจัดทำแผนการเรียนรู้ และเอกสารประกอบนวัตกรรม

13 3. การรายงานผล ที่ ที่ ภาระงาน วัน เดือน ปี หมาย เหตุ 12 การจัดทำ เอกสารรายงาน ผล การตรวจสอบ / ปรับปรุง / แก้ไข

14 4. การจัดทำเอกสารสำหรับ การประเมิน ที่ภาระงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 1212 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบขอเสนอขอฯ ต่าง ๆ

15 5. ก ำหนดส่งสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 วันที่ เดือน พ.ศ ลงชื่อ ( ) ผู้เสนอแผนปฏิบัติ การ

16


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น จำรัส เพชรทับ. การเปลี่ยนแปลงของ หลักสูตร นักเรียนเป็นตัวตั้ง - นักเรียน - สื่อ / นวัตกรรม - แหล่งเรียนรู้ - ครู - หนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google