งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Posttermpostterm พญ พัชรินทร์ นภามาศ 14/01/2015. definition Postterm pregnancy การตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 42 สัปดาห์ เต็มโดยเริ่มนับจากวันแรกของระดูมาปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Posttermpostterm พญ พัชรินทร์ นภามาศ 14/01/2015. definition Postterm pregnancy การตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 42 สัปดาห์ เต็มโดยเริ่มนับจากวันแรกของระดูมาปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 posttermpostterm พญ พัชรินทร์ นภามาศ 14/01/2015

2 definition Postterm pregnancy การตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 42 สัปดาห์ เต็มโดยเริ่มนับจากวันแรกของระดูมาปกติ ครั้งสุดท้าย ( LMP)

3 Incidence อุบัติการณ์ของการตั้งครรภ์เกินกำหนดพบได้ ร้อยละ 4-19 ของการตั้งครรภ์ ในสหรัฐอเมริกา พบได้ร้อยละ 5.5

4 สาเหตุ ไม่ทราบแน่ชัด ปัจจัยเสี่ยง 1 ทางด้านมารดา การตั้งครรภ์แรก เคยมี ประวัติครรภ์เกินกำหนดมาก่อน มารดาที่มี ประวัติการเกิดโรคทางพันธุกรรมใน ครอบครัว 2 ทางด้านทารก ทารกในครรภ์เป็นเพศชาย ทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด เช่น congenital adrenal hypoplasia, anencephaly 3 ทางด้านรก placental sulfatase deficiency

5 ความเสี่ยงต่อมารดาและทารก ในครรภ์

6 มารดา 1 คลอดบุตรยาก ร้อยละ 9-12 เปรียบเทียบ กับการตั้งครรภ์ครบกำหนดพบร้อยละ 2-7 2 มีโอกาสเกิดการฉีกขาดของฝีเย็บ เนื่องจากการคลอดยากและทารกตัวโตร้อย ละ 3.3 3 มีโอกาสได้รับการผ่าตัดคลอดมากกว่า มารดาที่ครรภ์ครบกำหนด 2 เท่า

7 ทารก 1 morbidity and mortality อัตราการเสียชีวิตของทารกที่คลอดจาก มารดาตั้งครรภ์เกิน 42 สัปดาห์ พบ 2 เท่า และเพิ่มเป็น 3 เท่าถ้าอายุครรภ์เกิน 43 สัปดาห์ และเพิ่มเป็น 4-6 เท่าในอายุครรภ์ 44 สัปดาห์

8 Alexander และคณะ ในปี 2000 การคลอดที่อายุครรภ์ 41 สัปดาห์ พบระยะที่ 1 และ 2 ของการคลอดนานขึ้น อัตราการทำ หัตถการทางสูติศาสตร์ทั้งผ่าตัดคลอดและ ช่วยคลอดด้วยคีมสูงขึ้น ในอายุครรภ์ 42 สัปดาห์ มีอัตราการชักนำ การคลอด การผ่าท้องทำคลอดจากสาเหตุ การคลอดติดขัด และ fetal distress มาก ขึ้น และทารกต้องเข้ารับการรักษาใน NICU มากขึ้น อุบัติการณ์ของ neonatal seizure และการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

9 2 การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ผิดปกติ ได้แก่ postmaturity syndrome, ทารก เจริญเติบโตช้าในครรภ์ ( IUGR) และทารก ตัวโตมากกว่าปกติ ( MACROSOMIA)

10 Postmaturity syndrome ผิวหนังแห้งแตก เหี่ยวย่น และหลุดลอก เนื่องจากสูญเสียไขมันใตผิวหนัง มีขีเทา เคลือบตามตัว รูปร่างผอม มีลักษณะขาด สารอาหารแต่ตื่นตัว (alert) หน้าตาดูแก่กว่า เด็กทั่วไป และมีเล็บยาว พบได้ร้อยละ 10- 20 มีภาวะน้ำคร่ำน้อย พบร้อยละ 88 รกเสื่อมสภาพ ( placental dysfunction) ในอายุครรภ์ตั้งแต่ 41 สัปดาห์ จะพบการตาย ของเซลล์รกเพิ่มขึ้น placental apoptosis

11 Dysmaturity syndrome ระยะที่ 1 มีการหลุดลอกของ vernix caseosa ผิวหนัง สัมผัสน้ำคร่ำโดยตรง ผาหนังเหี่ยวย่น โดยเฉพาะที่ผ่ามือ และฝ่าเท้า ทารกยาวบาง เล็บค่อนข้างยาว น้ำคร่ำยังมี ลักษณะใส ทารก active/alert ระยะที่ 2 เริ่มมีขี้เทาปนในน้ำคร่ำ เกาะติดตามผิวหนังทารก ตามเยื่อหุ้มรก และสายสะดือทารกเป็นสีเขียว fetal hypoxia, loosed anal sphicter, pass maconium,mortality rate 36% ระยะที่ 3 ขี้เทาเป็นสีเหลือง ปน เขียว เกาะติดตามเล็บ ผิวหนัง สายสะดือ เยื่อหุ้มรก และรก MAS, Fetal brain damage due to hypoxia

12 Fetal distress ภาวะน้ำคร่ำน้อย (oligohydramnios) เป็น ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดภาวะสายสะดือถูกกด (cord compression) ซึ่งจะเห็นได้จากการ ตรวจติดตามด้วย electronic monitoring จะพบว่ามีรูปแบบของ prolong fetal heart rate deceleration หรือ variable deceleration แต่ถ้าเป็น late deceleration จะพบในภาวะรกเสื่อมสภาพ

13 Macrosomia CPD Shoulder dystocia Operative vaginal delivery ( V/E, F/E) Elective C/S ในรายที่คะเนน้ำหนักเกิน 4500 กรัม Emergency C/S ถ้ามี prolonged 2 nd stage of labor หรือ Arrest of descent

14 3 ขี้เทาปนในน้ำคร่ำ และปัญหาการสำลักขี้ เทา ( meconium stain and pulmonary aspiration) 4 hypothermia, hypoglycemia neonatal seizure, metabolic disorder

15 การวินิจฉัย 1 จำประจำเดือนสุดท้ายได้แม่นยำ 2 จำเวลาที่ทดสอบการตั้งครรภ์ได้ผลบวกในปัสสาวะได้ แม่นยำ เวลาทดสอบที่เร็วสุดคือ 4 สัปดาห์ 3 วัน หลัง ประจำเดือนครั้งสุดท้าย ( ความไวต่อ Hcg 20-25 mIu/ml) 3 การตรวจภายในประเมิณขนาดของมดลูกในไตรมาสแรก 4 quickening หรือ เริ่มฟังหัวใจทารกในครรภ์ระหว่างอายุ ครรภ์ 17-20 wks 5 ตรวจพบยอดมดลูกระหว่างอายุครรภ์ 18-30 สัปดาห์โดย วัดความสูงของยอดมดลูกเป็นเซนติเมตร 6 การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

16 recommendations ACOG 2004 When should antepartum fetal testing begin often performed between 40-42 wks No randomized controlled trial due to ethical and medicolegal issues

17 ACOG 2004 What form and how frequently Nonstress test, Biophysical profile,modified BPP,contraction stress test No superior No proven benefit of Doppler velocity in postterm Many practitioner used twice weekly testing

18 ACOG 2004 For postterm with favorable cervix Usually induced labor becaused the risk of failed induction and subsequent cesarean section is low With unfavorable cervix, in low risk postterm both induction and expectant asso low complication rate and good perinatal outcomes

19 ACOG 2004 The role of prostaglandin Valuable tool However no standardized dose or dosing interval High dose increase risk of uterine tachysystole and hyperstimulation When prostaglandin is used,routine fetal heart mornitoring due to risk of uterine hyperstimulation

20 RECOMMENDATIONS 2004 LEVEL A scientific evidence Postterm with unfavorable cervix can either undergo labor induction or expectant Prostaglandin used to promote cervical ripenning and induce labor Delivery if there is evidence of fetal compromised or oligohydramnios

21 Level C Expert opinion Initiate antenatal surveillance between 41- 42 wks because of perinatal morbidity and mortality increase Use twice weekly testing with some evaluation of amniotic fluid volume beginning at 41 wks, nst + amniotic fluid assessment should be adequate Recommend prompt delivery in postterm with favorable cervix

22 ACOG 2014 Reviews epidemiology and management Increase risk of stillbirth beyond 41 wks Additional risk= macrosomia, increase operative vaginal delivery, C/S, shoulder dystocia,neonatal seizure, MAS, low 5 APGAR score Oligohydramnios asso cord compression,fetal heart rate abnormality, meonium stained AF,fetal acidosis

23 ACOG 2014 Maternal risk asso macrosomia and related dysfunctional labor include severe perineal laceration, infection,PPH

24 Recommendation Absence of RCT Based on epidemiology data linking advancing gestational age to stillbirth May be indicated on GA 41 wks No definite optimal type or frequency of testing Ultrasonographic assessment of amniotic fluid volume should used the deepest vertical pocket of <= 2 to detect oligohydramnios

25 Recent Cochrane review induction of labor at 41 wks asso fewer perinatal death,risk ratio of 0.31% ( 95% CI 0.12-0.88) and significant fewer C/S ( RR 0.89, 95% CI 0.81-0.97) compare with expectant Fewer case of MAS

26 ACOG 2014 Induction of labor between 41 0/7 – 42 0/7 can be considered Recommeded induction of labor after 42 wks After 42 6/7 wks increase in perinatal morbidity and mortality This Practice Bulletin useful background data

27 การดูแลระยะคลอด Continuous Electronic Fetal Heart Rate Monitoring Amniotomy ข้อดี ดูลักษณะน้ำคร่ำได้ว่ามีขี้ เทาปนหรืไม่ และสามารถทำ internal Fetal Heart Rate monitoring ได้ ข้อเสีย ทำให้ปริมาณน้ำคร่ำที่มีปริมาณไม่มา กลดปริมาณอีก และมีโอกาสเกิดสายสะดือ ถูกกดได้เพิ่มขึ้น

28 Cesarean section Thick meconium stained AF ที่คาดว่าจะ ใช้เวลานานกว่าทารกจะคลอดออกมา Cephalopelvic dispropportion Fetal distress การหดรัดตัวของมดลูกผิดปกติ


ดาวน์โหลด ppt Posttermpostterm พญ พัชรินทร์ นภามาศ 14/01/2015. definition Postterm pregnancy การตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 42 สัปดาห์ เต็มโดยเริ่มนับจากวันแรกของระดูมาปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google