งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือ ล่าง ( อันเดอร์ ) โดยใช้ กระบวนการฝึกทักษะของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 นางพัชลินทร์ แดง ประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือ ล่าง ( อันเดอร์ ) โดยใช้ กระบวนการฝึกทักษะของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 นางพัชลินทร์ แดง ประเสริฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือ ล่าง ( อันเดอร์ ) โดยใช้ กระบวนการฝึกทักษะของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 นางพัชลินทร์ แดง ประเสริฐ

3 ปัญหาการวิจัย ในการจัดการเรียนการ สอนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนา สุขภาพ ( วอลเลย์บอล ) ให้กับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ยัง ขาดทักษะการเล่นลูกสองมือ ล่าง ( อันเดอร์ ) จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการเล่นลูก สองมือล่าง และจัดการเรียน การสอนโดยเน้นกระบวนการ ฝึกทักษะทางพลศึกษา

4 วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการเล่นลูกสอง มือล่าง ( อันเดอร์ )

5 อภิปรายผล จากการวิจัยในชั้นเรียน ปรากฏว่าผลการ ทดสอบทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 5 แผนกพาณิชยกรรม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ กรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพลศึกษา เพื่อพัฒนาสุขภาพ ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 มีการพัฒนาทักษะการ เล่นลูกสองมือล่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นทุก คน ทั้ง 15 คน เห็นได้ว่าผลการฝึก ทักษะที่ต่อเนื่องทำให้มีการพัฒนาขึ้นจาก เดิมทุกคน และมีทักษะในการเล่นลูก สองมือล่างที่ดีขึ้นจากเดิมทุกคน จึงทำ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

6 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะที่ได้จาก การวิจัย 1. เกณฑ์และแบบทดสอบที่ใช้ ควรผ่านการทดสอบหลายๆครั้ง เพื่อนำมาแก้ไขต่อไป 2. ขณะทำการทดสอบ ครูผู้สอนควรให้คำแนะนำอย่าง ถูกต้องและเอาใจใส่กับ นักเรียนให้มาก 3. ผู้วิจัยสามารถนำ ผลการวิจัยไปจัดกระบวนการ เรียนการสอนให้แก่นักเรียน ระดับชั้นต่างๆ เพื่อให้เกิด ทักษะกระบวนการเล่นลูกสอง มือล่าง ( อันเดอร์ ) ที่ถูกต้อง อันเป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬา วอลเลย์บอ

7

8 สรุปผลการวิจัย การทดสอบทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง ( อันเดอร์ ) เดี่ยว ครั้งที่ 1 ก่อนเรียน ของ นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน ไม่ผ่าน เกณฑ์ เพราะยังขาดทักษะในการปฏิบัติที่ ต่อเนื่องกันตามกระบวนการและขั้นตอน ผู้วิจัย จึงนำผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คนนี้ มาทำการฝึกทักษะตาม กระบวนการฝึก โดยใช้แบบฝึกทักษะ 3 แบบ ใช้เวลา 7 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 8 ผู้วิจัยจึงทำ การทดสอบครั้งที่ 2 นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน ที่ได้รับการฝึกเพิ่มเติมตามแบบ ฝึกที่ผู้วิจัยกำหนดและมีเกณฑ์ที่ชัดเจน ปรากฏว่านักเรียนทั้ง 15 คนมีการพัฒนาทักษะ การเล่นลูกสองมือล่าง ( อันเดอร์ ) ดีขึ้น สามารถเล่นลูกได้ตามเกณฑ์ และผ่านเกณฑ์ หมดทุกคน

9 ภาพประกอบ ( ถ้ามี )

10


ดาวน์โหลด ppt การฝึกทักษะการเล่นลูกสองมือ ล่าง ( อันเดอร์ ) โดยใช้ กระบวนการฝึกทักษะของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 นางพัชลินทร์ แดง ประเสริฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google