งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2  ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนที่มี ตำแหน่งอยู่บนโครโมโซมในนิวเคลียส เรียกลักษณะพันธุกรรมเหล่านี้ว่า ‘Mendelian inheritance’  ยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม ไม่ได้มีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซมใน นิวเคลียส แต่อยู่ในไซโตพลาสซึม เรียก ลักษณะพันธุกรรมเหล่านี้ว่า ‘Extrachromosomal inheritance’

3 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาลักษณะทาง พันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส  ลักษณะใดก็ตามเมื่อมีการผสมระหว่างพ่อแม่ทั้งสาย ผสมตรงและสายผสมสลับพ่อแม่ ลูกผสมที่ได้ของทั้ง 2 สาย มีอัตราส่วนไม่เท่ากัน และพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซม เพศแล้ว แสดงว่า ลักษณะนั้นควบคุมด้วยยีนนอก นิวเคลียส  ลักษณะใดก็ตามเมื่อมีการผสมระหว่างพ่อแม่ทั้งสาย ผสมตรงและสายผสมสลับพ่อแม่ ลูกผสมที่ได้ของทั้ง สองสาย แสดงลักษณะออกมาเหมือนกับฝ่ายแม่ ตลอดเวลา (maternal inheritance) แสดงว่า ลักษณะดังกล่าวควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส

4  ถ้ายีนควบคุมลักษณะใดก็ตามไม่สามารถจะกำหนด ได้ว่ามีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซมใดในนิวเคลียสและ อยู่ชิดกับยีนใดบนโครโมโซม  ลักษณะใดก็ตามถ้ายีนที่ควบคุมลักษณะนั้นไม่มีการ แยกตัวของยีน หรือมีการแยกตัวของยีน แต่ไม่เป็นไป ตามกฎเมนเดล  ลักษณะใดก็ตามที่มีการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าว จากชั่วอายุหนึ่งไปยังอีกชั่วอายุหนึ่ง โดยปราศจาก การถ่ายทอดทางโครโมโซมในนิวเคลียส  ถ้ายีนที่ควบคุมลักษณะใดก็ตามมีการเปลี่ยนแปลง หรือกลายพันธุ์ไป แต่ไม่ใช่การกลายพันธุ์ของยีนบน โครโมโซม

5 ลักษณะที่ปรากฏของลูกเป็นผลมาจากอิทธิพล ของพันธุกรรมของฝ่ายแม่ ลักษณะที่ปรากฏใน ลูกนี้อาจจะเกิดชั่วคราว หรือเกิดแบบถาวรก็ได้

6 อิทธิพลของแม่ในหอย (maternal effect in snail : Limnaea peregra) D:เวียนขวา d:เวียนซ้าย ที่มา http://www.bio.miami.edu/dana/250/250SS10_6.html

7 พันธุกรรมของสีในพลาสติด (inheritance of color in plastids)  พลาสติดเป็นออร์แกเนลล์ที่อยู่ในไซโตพลาสซึม  แบ่งตัวเอง และสามารถถ่ายทอดทางไซโตพลาสซึมได้  คลอโรพลาสต์ (chloroplast) เป็นพลาสติดที่มีสีเขียว เนื่องจากมีคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ แสงของพืช  ลิวโคพลาสต์ (leucoplast) เป็นพลาสติดที่มีสีขาว เกิดจากคลอโรพลาสต์สูญเสียคลอโรฟิลล์ ทำหน้าที่ใน การสะสมอาหาร

8 Rhoades (1943) แม่ ใบลาย ยีโนไทป์ ijij ใบสีเขียว พ่อ IjIj X Ijij Ijij Ijij ใบสีเขียว ใบสีขาว ใบลาย F1F1F1F1 แม่ ใบสีเขียว IjIj IjIj ใบลาย พ่อ ijij X IjIjใบสีเขียวทั้งหมด F 1 ใบลาย ยีโนไทป์ Ijij ใบสีเขียว พ่อ IjIj X ลูก IjIj IjIj IjIj Ijij Ijij Ijij ใบสีเขียว ใบสีขาว ใบลาย ใบสีเขียว ใบสีขาว ใบลาย ใบสีเขียว ใบสีขาว ใบลาย ใบสีเขียว ใบสีขาว ใบลาย

9 การเป็นหมันของดอกตัวผู้ที่ควบคุมด้วยยีนในนิวเคลียส (genetic male sterility) msms Msms msms X male fertile male sterile

10 การเป็นหมันของดอกตัวผู้ที่ควบคุมด้วยยีนในไซโตพลาสซึม (cytoplasmic male sterility) S F X S male fertile male sterile

11 การเป็นหมันของดอกตัวผู้ที่ควบคุมด้วยยีนในไซโตพลาสซึมและ ยีนในนิวเคลียส (cytoplasmic genetic male sterility) SF X rr Rr SS rr Rr male fertile male sterile


ดาวน์โหลด ppt อ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google