งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

STRATEGIC MANAGEMENT การจัดการเชิงกล ยุทธ์ อาจารย์ยิ่งชาย เกษมโสฬส STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "STRATEGIC MANAGEMENT การจัดการเชิงกล ยุทธ์ อาจารย์ยิ่งชาย เกษมโสฬส STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 STRATEGIC MANAGEMENT การจัดการเชิงกล ยุทธ์ อาจารย์ยิ่งชาย เกษมโสฬส STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

2 ที่มาของการจัดการเชิงกล ยุทธ์ ภาครัฐ 1950 – 1960 การวางแผนระยะยาว 1950 – 1960 การวางแผนระยะยาว 1960 – 1970 (1) + แผนประจำปี 1960 – 1970 (1) + แผนประจำปี 1970 (1) + (2) + การจัดการ กระบวนการดำเนินงาน 1970 (1) + (2) + การจัดการ กระบวนการดำเนินงานภาคเอกชน 1950 – 1960 นโยบายธุรกิจ + วางแผนระยะยาว 1950 – 1960 นโยบายธุรกิจ + วางแผนระยะยาว + วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน + วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 1960 – 1970 (1) + จัดทำแผนแม่บท + แผน ประจำปี 1960 – 1970 (1) + จัดทำแผนแม่บท + แผน ประจำปี 1970 (1) +(2) + วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก 1970 (1) +(2) + วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos. บทที่ 1

3 นิยาม.... การจัดการ เชิงกลยุทธ์ Certo and Peter Certo and Peter STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos. “ กลยุทธ์ ” “ การจัดการ เชิงกลยุทธ์ ” หมายถึง วิธีการดำเนินงานที่ มั่นใจได้ว่าจะ นำไปสู่ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ขององค์กร หมายถึง กระบวนการที่ต่อเนื่อง และมี การทบทวนการเวียนไปมา ตลอดเวลาเพื่อ ให้องค์กร โดยรวมสามารถดำรงอยู่ใน สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม หมายถึง กระบวนการที่ต่อเนื่อง และมี การทบทวนการเวียนไปมา ตลอดเวลาเพื่อ ให้องค์กร โดยรวมสามารถดำรงอยู่ใน สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม

4 Wright นิยาม.... การจัดการ เชิงกลยุทธ์ STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos. หมายถึง แผนของผู้บริหาร ระดับสูงที่จะนำไป สู่ผลลัพธ์ ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ ภารกิจและเป้าประสงค์ของ องค์กร “ กลยุทธ์ ”

5 Wright นิยาม.... การจัดการ เชิงกลยุทธ์ STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos. “ การจัดการเชิงกลยุทธ์ ” หมายถึง กระบวนการ ต่อเนื่องในการ กำหนดภารกิจและเป้าประสงค์ ขององค์กรภายใต้ กำหนดภารกิจและเป้าประสงค์ ขององค์กรภายใต้ บริบทของสิ่งแวดล้อมภายนอก ขององค์กร การกำหนด บริบทของสิ่งแวดล้อมภายนอก ขององค์กร การกำหนด กลวิธีที่เหมาะสม การปฏิบัติงาน ตามกลวิธีที่กำหนดไว้ กลวิธีที่เหมาะสม การปฏิบัติงาน ตามกลวิธีที่กำหนดไว้ การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ควบคุมกลยุทธ์ เพื่อทำให้ การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ควบคุมกลยุทธ์ เพื่อทำให้ มั่นใจว่ากลวิธีขององค์กรที่ นำมาใช้สามารถนำไปสู่ มั่นใจว่ากลวิธีขององค์กรที่ นำมาใช้สามารถนำไปสู่ ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ กำหนดไว้ ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ กำหนดไว้

6 กระบวนการจัดการ เชิงกลยุทธ์ Strategic Management Process Establishing Organizational Direction Strategy Formulation Strategy Implementati on Strategic Control ทบท วน ติดตา มผล ประเมินผล STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos. Environment Analysis

7 แผนงานการ พัฒนาขององค์กร แผนงานการ พัฒนาขององค์กร STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos. กลยุทธ์ระดับ หน้าที่ Functional STR. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับองค์กร Business STR. Corporate/Organizational STR.

8 สรุป.... การ จัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การดำเนินการ และ การควบคุม การวางแผน การดำเนินการ และ การควบคุม ในแนวทางเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้การ บริหารเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ระดับการบริหารแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1. Corporate Strategy 1. Corporate Strategy 2. Business Strategy 2. Business Strategy 3. Functional Strategy 3. Functional Strategy STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

9 เป้าหมายการจัดการเชิงกล ยุทธ์ 1. Development and Growth 1. Development and Growth 2. Maximize Profit 2. Maximize Profit 3. Minimize Lost 3. Minimize Lost - Defect - Defect - Reject - Reject 4. Value Added 4. Value Added 5. Technology Know How 5. Technology Know How STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

10 โครงสร้าง องค์กร Corporate --- องค์กร Business --- ธุรกิจ Functional --- หน้าที่ STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

11 1. Simple Structure Owner - Manager Workers โครงสร้าง องค์กร STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

12 2. Functional Structure โครงสร้าง องค์กร STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos. Top - Manager ManufacturingMarketingFinanceHRM.

13 3. Divisional Structure โครงสร้าง องค์กร Product Division B Manufacturing HRM.Marketing Product Division A Manufacturing Finance HRM.Marketing Financing STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos. Top - Manager


ดาวน์โหลด ppt STRATEGIC MANAGEMENT การจัดการเชิงกล ยุทธ์ อาจารย์ยิ่งชาย เกษมโสฬส STRATEGIC MANAGEMENT : A. Yingchai Kaseamsolos.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google