งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO e-Claim Palliative Care. วัตถุประสงค์ของการ สนับสนุน 1. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ ครอบครัว ได้รับการดูแลแบบ ประคับประคองอย่างเป็นองค์รวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO e-Claim Palliative Care. วัตถุประสงค์ของการ สนับสนุน 1. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ ครอบครัว ได้รับการดูแลแบบ ประคับประคองอย่างเป็นองค์รวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO e-Claim Palliative Care

2 วัตถุประสงค์ของการ สนับสนุน 1. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ ครอบครัว ได้รับการดูแลแบบ ประคับประคองอย่างเป็นองค์รวม ใน ชุมชนและที่บ้านอย่างเหมาะสม 2. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับยา มอร์ฟีน ออกซิเจน และทำแผล เพื่อ บรรเทาอาการจากความทุกข์ทรมานที่ บ้านตามความเหมาะสม

3 ผลงานการชดเชยบริการ ปี 2556

4 รายละเอียดการจัดสรร ชื่อ บริกา ร ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative ) 1. การบริการตั้งแต่ เดือน ก. ค. 55 ถึง เดือนมิ. ย. 56 โดย ตัดข้อมูล ณ วันที่ 1 ส. ค. 56 จ่าย 2 งวด ) 2. การให้ยามอร์ฟีน บริการทำความ สะอาดแผล และ บริการการให้ ออกซิเจนเพื่อ บรรเทาอาการที่บ้าน 3. จ่ายแบบ global budget with point system  ผลงานบริการตั้งแต่เดือน ก. ค. 56 ถึง เดือนมิ. ย. 57  การให้ยามอร์ฟีน บริการทำ ความสะอาดแผล และบริการ การให้ออกซิเจนเพื่อบรรเทา อาการที่บ้าน ชดเชยให้ไม่ เกินครั้งละ 30 วัน ต่อการ ตรวจติดตาม (visit) ในแต่ ละครั้ง  เฉพาะผู้ป่วยที่ลงทะเบียนใน หน่วยบริการ  global budget with point system การส่งข้อมูล - E-claim เหมือนเดิม

5 รายละเอียดการจัดสรร สนับสนุนงบประมาณในการ พัฒนาระบบ ( ระดับเขต ) เจ้าภาพงบประมาณ รพศ. อุดรธานี (PC)300,000 บาท รพ. นครพนม (LTC)300,000 บาท

6 Company LOGO e-Claim การบันทึกข้อมูล Palliative Care สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในโปรแกรม e-Claim

7 บันทึกเบิกได้เฉพาะ กรณี - ผู้ป่วยนอก - การรับส่งต่อผู้ป่วยนอก ( OP Refer ) เท่านั้น

8 การบันทึกกรณีการทำ แผล และ ให้ออกซิเจน ใช้กับ โปรแกรม e-Claim Version 1.5.2.9 เป็น ต้นไป

9 Company Logo ข้อมูลทั่วไป F1 E-Claim 56 บันทึกข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน

10 การวินิจฉัยโรค F2 มีรหัสโรครอง เป็น Z515

11 การผ่าตัดหัตถการ F3 บันทึกรหัสหัตถการ WHO ICD9 CM 2010

12 ค่าใช้จ่ายสูง F4 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีค่าใช้จ่ายสูง (ถ้ามี)

13 มะเร็ง F5 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการรักษามะเร็ง (ถ้ามี)

14 Company Logo การบันทึกเบิกกรณี Palliative Care

15 เมนูบริการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จัดหมวด

16 บันทึกยา MORPHINE

17 การบันทึกเบิกยา Morphine ค้นหาด้วยรหัสเบิก “M0” (MO001-MO015)

18 การบันทึกเบิกยา Morphine

19 บันทึกกรณีการทำแผล ( Dressing )

20 การบันทึกกรณีทำแผล (Dressing) ค้นหาด้วยรหัสเบิก “PALDS”

21 การบันทึกกรณีทำแผล (Dressing)

22 บันทึกกรณีให้ออกซิเจน

23 การบันทึกกรณีให้ออกซิเจน -Oxygen Concentrator รหัส “PALOC” -Oxygen Tank รหัส “PALOT”

24 การบันทึกกรณีให้ออกซิเจน

25 บันทึกข้อมูลหน้าอื่นๆ ให้ ครบถ้วน

26 เชิญชวนส่งผลงาน ประกวด เครือข่ายดีเด่น Download แบบฟอร์มที่ www.nhso.go.thwww.nhso.go.th or www.udonthani.nhso. go.th

27

28 28 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO e-Claim Palliative Care. วัตถุประสงค์ของการ สนับสนุน 1. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ ครอบครัว ได้รับการดูแลแบบ ประคับประคองอย่างเป็นองค์รวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google