งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Palliative Care e-Claim.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Palliative Care e-Claim."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Palliative Care e-Claim

2 วัตถุประสงค์ของการสนับสนุน
1. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว ได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างเป็นองค์รวม ในชุมชนและที่บ้านอย่างเหมาะสม 2. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับยามอร์ฟีน ออกซิเจน และทำแผล เพื่อบรรเทาอาการจากความทุกข์ทรมานที่บ้านตามความเหมาะสม

3 ผลงานการชดเชยบริการ ปี 2556

4 รายละเอียดการจัดสรร การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative ) ชื่อบริการ
ปีงบประมาณ2556 ปีงบประมาณ2557 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative ) 1. การบริการตั้งแต่เดือน ก.ค. 55 ถึง เดือนมิ.ย. 56 โดยตัดข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค. 56 จ่าย 2 งวด) 2. การให้ยามอร์ฟีน บริการทำความสะอาดแผล และบริการการให้ออกซิเจนเพื่อบรรเทาอาการที่บ้าน 3.จ่ายแบบglobal budget with point system ผลงานบริการตั้งแต่เดือน ก.ค. 56 ถึง เดือนมิ.ย. 57 การให้ยามอร์ฟีน บริการทำความสะอาดแผล และบริการการให้ออกซิเจนเพื่อบรรเทาอาการที่บ้าน ชดเชยให้ไม่เกินครั้งละ 30 วัน ต่อการตรวจติดตาม (visit) ในแต่ละครั้ง เฉพาะผู้ป่วยที่ลงทะเบียนในหน่วยบริการ global budget with point system การส่งข้อมูล - E-claim เหมือนเดิม

5 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ (ระดับเขต)
รายละเอียดการจัดสรร สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ (ระดับเขต) เจ้าภาพ งบประมาณ รพศ.อุดรธานี (PC) 300,000 บาท รพ.นครพนม (LTC)

6 การบันทึกข้อมูล Palliative Care
ในโปรแกรม e-Claim สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ e-Claim

7 บันทึกเบิกได้เฉพาะกรณี
ผู้ป่วยนอก การรับส่งต่อผู้ป่วยนอก ( OP Refer ) เท่านั้น

8 การบันทึกกรณีการทำแผล และ ให้ออกซิเจน ใช้กับโปรแกรม e-Claim Version 1

9 บันทึกข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน
ข้อมูลทั่วไป F1 บันทึกข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน E-Claim 56 Company Logo

10 การวินิจฉัยโรค F2 มีรหัสโรครอง เป็น Z515

11 บันทึกรหัสหัตถการ WHO ICD9 CM 2010
การผ่าตัดหัตถการ F3 บันทึกรหัสหัตถการ WHO ICD9 CM 2010

12 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีค่าใช้จ่ายสูง (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายสูง F4 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีค่าใช้จ่ายสูง (ถ้ามี)

13 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการรักษามะเร็ง
มะเร็ง F5 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการรักษามะเร็ง (ถ้ามี)

14 การบันทึกเบิกกรณี Palliative Care
Company Logo

15 เมนูบริการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้จัดหมวด

16 บันทึกยา MORPHINE

17 ค้นหาด้วยรหัสเบิก “M0”
การบันทึกเบิกยา Morphine ค้นหาด้วยรหัสเบิก “M0” (MO001-MO015)

18 การบันทึกเบิกยา Morphine

19 บันทึกกรณีการทำแผล ( Dressing )

20 ค้นหาด้วยรหัสเบิก “PALDS”
การบันทึกกรณีทำแผล (Dressing) ค้นหาด้วยรหัสเบิก “PALDS”

21 การบันทึกกรณีทำแผล (Dressing)

22 บันทึกกรณีให้ออกซิเจน

23 การบันทึกกรณีให้ออกซิเจน
-Oxygen Concentrator รหัส “PALOC” -Oxygen Tank รหัส “PALOT”

24 การบันทึกกรณีให้ออกซิเจน

25 บันทึกข้อมูลหน้าอื่นๆ ให้ครบถ้วน

26 เชิญชวนส่งผลงานประกวด
เครือข่ายดีเด่น Download แบบฟอร์มที่ or

27

28 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Palliative Care e-Claim.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google