งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

22 ธันวาคม 2551 การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทานการคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "22 ธันวาคม 2551 การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทานการคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 22 ธันวาคม 2551 การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทานการคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน

2 หัวข้อการบรรยาย หัวข้อการบรรยาย2 การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับผลผลิต 3แนวคิดการคำนวณต้นทุนผลผลิต 4ประโยชน์การคำนวณต้นทุนผลผลิต 512 ขั้นตอนการคำนวณต้นทุนผลผลิต 6 การบ้าน 1 หลักการและเหตุผล

3 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล 11

4 หลักการ และ เหตุผล หลักการ และ เหตุผล พรฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (พ.ศ. 2546) ระเบียบ ว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. 2548 “กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชี ต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละ ประเภทตามหลักเณฑ์และวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานผล การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของงาน บริการสาธารณะที่อยู่ในความ รับผิดชอบให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนัก ก.พ.ร. ทราบ” “กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ คำนวณค่าใช้จ่าย ตามงบรายจ่ายของแต่ละผลผลิตหรือ โครงการเพื่อใช้ในการจัดทำค่าใช้จ่าย ต่อหน่วยผลผลิต หรือโครงการ สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณต่อไป” มาตรา 21 ข้อ 7 วรรคสอง

5 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting: SPBB) ผลผลิต / บริการ (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) เท่าไหร่ ผลผลิตหรือ บริการจะมี จำนวน เท่าไหร่ อย่างไร จะก่อให้เกิด ผลลัพธ์ อย่างไร งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ในแต่ละปี

6 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับผลผลิตความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับผลผลิต 22

7 ความ เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และผลผลิต รัฐธรรมนูญคำแถลงนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน อิสระตาม รัฐธรรมนูญ....................... แผนกลยุทธ์ ของ หน่วยงานย่อย แผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ฝ่ายนิติบัญญัติ....................... แผนกลยุทธ์ ของ หน่วยงานย่อย แผนยุทธศาสตร์ ของ กรม แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง แผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระองค์มหาชน ผลผลิต-ผลลัพธ์ กิจกรรม ผลผลิต-ผลลัพธ์ กิจกรรม ผลผลิต-ผลลัพธ์ กิจกรรม ผลผลิต-ผลลัพธ์ กิจกรรม

8 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ (Vision) (Vision) “น้ำอุดมสมบูรณ์สนับสนุนการผลิตเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกจิมั่นคง” พันธกิจ พันธกิจ (Mission) (Mission) 1.พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล 2.บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน 3.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ 4.ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ 5.สนับสนุนการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขต ชลประทานเพื่อการผลิต ให้อยู่ในจำนวนที่ เหมาะสม

9 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 1. มีปริมาณน้ำเก็บ กักและพื้นที่ ชลประทานเพิ่มขึ้น การพัฒนาแหล่งน้ำ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและบรรเทา ภัย อันเกิดจาก น้ำ การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามพันธกิจ แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน วิสัยทัศน์ “ น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพ ชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ” การบริหารจัดการน้ำ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาพื้นที่ทำ การเกษตร ใน เขตชลประทาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 2. ทุกภาคส่วน ได้รับน้ำอย่าง ทั่วถึง และเป็น ธรรม 3. ความสูญเสียที่ ลดลง อันเนื่องจาก ภัยอันเกิดจากน้ำ 4. มีจำนวนพื้นที่ทำ การเกษตรในเขต ชลประทานที่ เหมาะสม 5. อาคาร ชลประทาน อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน 7. คุณภาพ น้ำได้ เกณฑ์ มาตรฐาน 8. การก่อสร้าง ซ่อมแซมและ ปรับปรุง แล้ว เสร็จตาม แผนงาน 9. การเตรียม ความพร้อม ก่อนการ ก่อสร้างเป็นไป ตามแผนงาน 10. ประชาชน ชุมชน และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีส่วน ร่วม 11. มีการ ประชาสัมพัน ธ์อย่าง ต่อเนื่องและ ทั่วถึง 12. มีการ วางแผนและ การดำเนินการ บริหารจัดการ น้ำที่ดี 15. ระบบการ บริหารงานมี ประสิทธิภาพ 16. บุคลากรมี สมรรถนะและ ขวัญกำลังใจใน การทำงาน 17. มีระบบ ฐานข้อมูลและ เทคโนโลยี สารสนเทศที่ เหมาะสม 13. มีผลการศึกษา วิจัย และพัฒนาสนับสนุนการ ดำเนินงาน 14. มีระเบียบ และกฎหมายที่ ทันสมัย 6. ผู้ใช้น้ำ ได้รับความ พึงพอใจจาก การบริหารน้ำ

10 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และผลผลิต การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และผลผลิต

11 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ชป 390/ 1

12 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน แนวคิดการคำนวณต้นทุนผลผลิตแนวคิดการคำนวณต้นทุนผลผลิต 33

13 แนวคิดการคำนวณต้นทุนผลผลิต แนวคิดการคำนวณต้นทุนผลผลิตต้นทุน ศูนย์ต้นทุนหลัก ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน กิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย กิจกรรม หลัก กิจกรรม หลัก ผลผลิต หลัก ผลผลิต หลัก

14 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน หลักการคำนวณต้นทุนกิจกรรม หลักการคำนวณต้นทุนกิจกรรม Activity Base Costing (ABC) Activity Base Costing (ABC) ค่าใช้จ่ายของ กิจกรรม (Activity Costing) ผลการปฏิบัติงาน (Performance Measure) วิเคราะห์กิจกรรม (Activity Analysis) พจนานุกรมกิจกรรม (Activity Dic.) ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายเจาะจง ค่าใช้จ่ายปันส่วน จำนวนผลผลิตของ กิจกรรม

15 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ประโยชน์การคำนวณต้นทุนผลผลิตประโยชน์การคำนวณต้นทุนผลผลิต 44

16 ประโยชน์การคำนวณต้นทุนผลผลิต ประโยชน์การคำนวณต้นทุนผลผลิต 1 เปรียบเทียบต้นทุนระหว่างหน่วยงาน ที่มี กิจกรรมย่อยเหมือนกัน 2 เปรียบเทียบต้นทุนระหว่างปี ของหน่วยงาน (เมื่อคำนวณหลายปี) 3 คำนวณค่าบริการ / คำนวณราคากลาง

17 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 12 ขั้นตอน การคำนวณต้นทุนผลผลิต การคำนวณต้นทุนผลผลิต 55

18 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 12 ขั้นตอน การคำนวณต้นทุนผลผลิต 12 ขั้นตอน การคำนวณต้นทุนผลผลิต ขั้นตอนที่ 1วิเคราะห์และกำหนดผลผลิตหลัก/โครงการ และหน่วยนับของหน่วยงาน ขั้นตอนที่ 2วิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมหลักและหน่วยนับ ขั้นตอนที่ 3วิเคราะห์และกำหนดผลผลิตย่อยและหน่วยนับ ขั้นตอนที่ 4วิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับ ขั้นตอนที่ 5ระบุศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ขั้นตอนที่ 6กำหนดเป้าหมายผลผลิตและกิจกรรม ขั้นตอนที่ 7คำนวณหาต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ขั้นตอนที่ 8คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย ขั้นตอนที่ 9คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อย ขั้นตอนที่ 10คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก ขั้นตอนที่ 11คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตหลัก ขั้นตอนที่ 12วิเคราะห์และประเมินผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

19 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1วิเคราะห์และกำหนดผลผลิตหลัก/โครงการ และหน่วยนับของหน่วยงาน พิจารณา!!! ผลลัพธ์ที่ต้องการ ให้เกิดขึ้น สอดคล้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ ผลลัพธ์ที่ รัฐบาลคาดหวัง กับความต้องการของประชาชน ระบบงานที่ดำเนินงาน ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลผลิตอะไร และ จัดลำดับความสำคัญของผลผลิต ภารกิจ วัตถุประสงค์ ของแผนงาน / โครงการ สอดคล้อง รัฐบาลมอบหมาย

20 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1วิเคราะห์และกำหนดผลผลิตหลัก/โครงการ และหน่วยนับของหน่วยงาน 4 ผลผลิต หลัก 9 โครงการ

21 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2วิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักจะแสดงถึง กระบวนการปฏิบัติงาน ที่ เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดย เป็นการปฏิบัติงานที่ สอดคล้องกับภารกิจ/พันธ กิจของกรมชลประทานที่มี การใช้ทรัพยากรและ ก่อให้เกิดปริมาณงานหรือ บริการที่มีคุณค่า มี ความสัมพันธ์กับผลผลิต หลักโดยมีนัยสำคัญ

22 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 องค์ประกอบของกิจกรรมหลัก 1.ภารกิจหลักๆ ของหน่วยงาน 2.ความสัมพันธ์กับผลผลิตหลัก 3.เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ จัดทำนำส่งผลผลิตหลัก 4.สามารถวัดได้ทั้งในเชิง ปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และเวลา 5.ระบุในเอกสารงบประมาณประจำปี ขั้นตอนที่ 2วิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมหลัก 19 กิจกรรมหลัก

23 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 3วิเคราะห์และกำหนดผลผลิตย่อยและหน่วยนับ ผลผลิตย่อย คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กรม ชลประทานทำการผลิต และส่งมอบ ให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงาน กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณหา ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ หน่วยงาน และสามารถเปรียบเทียบ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปี ของหน่วยงานเอง และเปรียบเทียบ ระหว่างหน่วยงานอื่นได้ นำไปสู่การ วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และการประเมินประสิทิภาพการใช้ ทรัพยากรของหน่วยงาน 50 ผลผลิตย่อย

24 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 4วิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับ กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมของสำนัก/กอง หรือศูนย์ ต้นทุน ซึ่งกำหนดเพื่อใช้ในการ คำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย และสามารถเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย กิจกรรมย่อยระหว่างปีของสำนัก/กอง เอง และเปรียบเทียบระหว่างสำนัก/ กองอื่นได้ นำไปสู่การวัดผลการ ดำเนินงานของสำนัก/กอง และการ ประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ของสำนัก/กอง การวิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อย 1.การกำหนดให้ละเอียดหรือหยายขึ้นกับวัตถุประสงค์ของ กิจกรรม 2.ต้นทุน-ประโยชน์ คุ้มค่าหรือไม่ขึ้นกับความตั้งใจในการใช้ ข้อมูลกิจกรรมย่อย 3.การพัฒนากิจกรรมย่อย ต้องการข้อมูลกิจกรรมย่อยที่ ละเอียด 4.เป็นการวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดในแต่ละ ศูนย์ต้นทุน 5.แต่ละศูนย์ต้นทุนทำกิจกรรมย่อย 1 กิจกรรมย่อย หรือ มากกว่า เพื่อที่จะสร้างผลผลิตย่อย 6.ในช่วงเริ่มแรก ไม่ควรกำหนดกิจกรรมย่อยในศูนย์ต้นทุน เกินกว่าจำนวนฝ่ายหรือกลุ่มย่อย ภายใต้ศูนย์ต้นทุน 7.การกำหนดหน่วยนับของกิจกรรมย่อย ให้กิจกรรมย่อย ตามกิจกรรมเดียวกับหน่วยงาน ภายนอก ให้กำหนดหน่วยนับสม่ำเสมอ กรณีกิจกรรมย่อย ไม่มี หน่วยงานภายนอก่ทำ ใช้แบบฟอร์ม ตผ.ชป.01 และ02 185 กิจกรรมย่อย

25 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 4วิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับ (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.01) เช่น สำนัก ส่งเสริมฯ ให้กำหนด เป็น สสช.01, สสช.02, สสช.03, เป็นต้น กรอกชื่อข้อมูล กิจกรรมย่อย และ กิจกรรมสนับสนุน เช่น กิจกรรมของฝ่าย บริหารทั่วไป จะต้องมี ระบุอยู่ในแต่ละ กิจกรรมย่อย กรอกข้อมูลหน่วยนับ และปริมาณ (การ สามารถกรอกได้) รวมถึงหน่วยงานที่ รับผิดชอบงานในแต่ละกิจกรรม โดยจะต้อง เขียนอธิบายความหมายและขอบเขตของการ รับผิดชอบ หน้าที่ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม

26 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 4วิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับ (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.02) เช่น สำนัก ส่งเสริมฯ ให้กำหนด เป็น สสช.01, สสช.02, สสช.03, เป็นต้น กรอกชื่อข้อมูล กิจกรรมย่อย กรอกข้อมูลหน่วยนับ ปริมาณ (การสามารถ กรอกได้) และกาเครื่องหมายถูก (√) ลงใน ช่องของหน่วยงาน ที่มีส่วนในการสร้าง กิจกรรมย่อยนั้นๆ แบบฟอร์ม ตผ.ชป.02 เป็นการแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง กิจกรรมย่อยกับหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้สำนัก/กอง

27 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 5ระบุศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน “ศูนย์ต้นทุนหลัก (Function Cost Center)” สำนัก/กอง ที่มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิต หรือมีส่วน ร่วมในการสร้างผลผลิตของหน่วยงาน “ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (Support Cost Center)” สำนัก/กอง ที่มีหน้าที่ให้บริการกับหน่วยงานหลัก หรือทำงาน สนับสนุน ในการสร้างผลผลิต

28 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 6กำหนดเป้าหมายผลผลิตและกิจกรรม (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.03) ขั้นตอนดำเนินการ 1.ตรวจสอบกิจกรรมของสำนัก/กอง ที่ได้ กำหนดไว้ในพจนานุกรมกิจกรรม มี อะไรบ้าง 2.กำหนดหน่วยนับของปริมาณงาน หรือ เป้ามายผลผลิต/กิจกรรม ให้เหมือนกันทุก หน่วยงานทั้งองค์กร 3.กำหนดเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการ จัดเก็บปริมาณงาน ใช้ข้อมูลทีได้ จากขั้นตอนที่ 4 (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.01) การทำงานตามกิจกรรมย่อยใช้ เวลามากกว่า 1 ปี ปริมาณงาน ให้ใช้ค่าร้อยละของปริมาณงาน ที่ทำในแต่ละปีงบประมาณ เช่น งานศึกษาความเหมาะสม งาน ออกแบบ งานก่อสร้าง ที่มี หน่วยนับเป็นรายงาน หรือ โครงการ

29 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 7 คำนวณหาต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.04)

30 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 7 คำนวณหาต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.04) ขั้นตอนดำเนินการ 1.ดึงข้อมูลต้นทุนจากระบบ GFMIS ตามศูนย์ ต้นทุนและแหล่งเงิน (โดย กองการเงินและบัญชี) 2.พิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้อง กับผลผลิตที่ได้ เพื่อ ตัดต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องออก 3.ในระบบ GFMIS ต้นทุนทางตรงจะถูกบันทึก ดังนั้น เราจะทราบต้นทุนของแต่ละศูนย์ต้นทุน 4.ต้นทุนทางอ้อมต้องอาศัยเกณฑ์การปันส่วน เพื่อ ระบุต้นทุนเข้าศูนย์ต้นทุน (เกณฑ์การปันส่วน ให้หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสมอย่าง ยุติธรรม โดยพิจารณาปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนผัน แปร) ต้นทุนรวมของแต่ละ สำนัก/กอง กองการเงิน และบัญชี จะจัดทำและส่ง ให้ทุกสำนัก/กอง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ การปันส่วนต้นทุนทางอ้อมเข้าสู่ส่วนกลาง โดยกองการเงินและบัญชี ค่าดำเนินการรักษาความปลอดภัย ค่าดำเนินการจ้างเหมาทำความสะอาด ค่ากระแกไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการอินเตอร์เนต ฯลฯ

31 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 7 คำนวณหาต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.04)

32 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 7 คำนวณหาต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.04)

33 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 7 คำนวณหาต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.04) ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่าย จากระบบ GFMIS ที่ได้จากกองการเงิน และบัญชี ใช้ตารางจำแนกประเภท ค่าใช้จ่าย มาแยกประเภท ของค่าใช้จ่ายของต้นทุนรวม (หน้า 59-60)

34 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 8 คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.05 และ ตผ.ชป.06)

35 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 8 คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.05 และ ตผ.ชป.06) ใส่ข้อมูลหน่วยงานภายใต้ สำนัก/กอง นั้นๆ ใช้ข้อมูลผลรวมจากใน แบบฟอร์ม ตผ.ชป.04 หลังจาก จำแนกประเภทค่าใช้จ่ายแล้ว กระจายค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท ลงสู่แต่ละหน่วยงานต่างๆ ใน สำนัก/กอง นั้นๆ

36 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 8 คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.05 และ ตผ.ชป.06) ใส่ข้อมูลหน่วยงาน ภายใต้ สำนัก/กอง นั้นๆ เกณฑ์การปันส่วนที่ได้กำหนด (รายละเอียดในบทที่ 5) จากแบบฟอร์ม ตผ.ชป.05 หมายเหตุ :1. ให้จัดทำแยกทุกส่วน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/โครงการ แล้วรวมเป็นสำนัก/กอง 2. A0 = จำนวนงบประมาณที่ได้รับในส่วนของเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของส่วน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/โครงการ (ได้จากแบบฟอร์ม ตผ.ชป.05) B1 = จำนวนปริมาณงานในกิจกรรมย่อยที่ xxx. ของส่วน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/โครงการ (จากแบบฟอร์ม ตผ.ชป.02) C1 = เกณฑ์ในการปันส่วนงบประมาณในกิจกรรมที่ xxx.01 ของส่วน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/โครงการ D1 = จำนวนเงินที่ได้รับการปันส่วนลงสู่กิจกรรมที่ xxx.01 ของส่วน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/โครงการ = (C1/C)xA0 3. Column ที่ 10; N1 = D1+E1+F1+G1+H1+J1+L1+M1 4. Column ที่ 11; ต้นทุนต่อหน่วย (O1) = N1/B1 แบบ ตผ.ชป.06 (1 ฟอร์มต่อ 1 ฝ่าย/ส่วน)

37 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 8

38 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 8

39 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 8

40 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 8

41 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 8

42 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 9 ขั้นตอนที่ 9 ขั้นตอนที่ 9คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อย (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.07)

43 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 9 ขั้นตอนที่ 9 ขั้นตอนที่ 9คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อย (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.07) จากแบบฟอร์ม ตผ.ชป.01 จากแบบฟอร์ม ตผ.ชป.06 เกณฑ์การปันส่วนที่ได้กำหนด (รายละเอียดในบทที่ 5) จากแบบฟอร์ม ตผ.ชป.02

44 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 10 ขั้นตอนที่ 10 ขั้นตอนที่ 10คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.08)

45 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 10 ขั้นตอนที่ 10 ขั้นตอนที่ 10คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมหลัก (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.08) จากแบบฟอร์ม ตผ.ชป.07

46 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 11 ขั้นตอนที่ 11 ขั้นตอนที่ 11คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตหลัก (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.09)

47 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 11 ขั้นตอนที่ 11 ขั้นตอนที่ 11คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตหลัก (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.09) จากแบบฟอร์ม ตผ.ชป.08

48 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 12 ขั้นตอนที่ 12 ขั้นตอนที่ 12วิเคราะห์และประเมินผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.10) “การคำนวณต้นทุนผลผลิตจะ ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย หากแต่ละสำนัก/กอง ไม่มีการ วิเคราะห์และประเมินผลที่ได้ เพื่อการนำไปปรับปรุง ประสิทธิภาพในการทำงาน”

49 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขั้นตอนที่ 12 ขั้นตอนที่ 12 ขั้นตอนที่ 12วิเคราะห์และประเมินผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต (แบบฟอร์ม ตผ.ชป.10) ประสิทธิภาพในการทำงาน การจัดทำกรอบงบประมาณ รายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ที่จ่ายจริงกับที่ตั้งงบประมาณ กับ ผลผลิตที่ได้รับ เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต ของกิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย และกิจกรรมย่อย เพื่อดูสาเหตุที่ ไม่สะท้อนประสิทธิภาพที่ได้ ข้อเสนอแนะการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงาน มีข้อเสนอต้นทุนผลผลิต ต้นทุนกิจกรรมหลัก ต้นทุนผลผลิตย่อย ที่สะท้อนประสิทธิภาพ ด้านการจัดการ เพื่อนำไปคูณเป้าหมายการ ดำเนินงานล่วงหน้า 3 ปี สำหรับกำหนดวงเงิน อันจะนำไปสู่การจัดทำโครงการ และกิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบ้ติราชการ 4 ปี อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เปรียบเทียบต้นทุนองค์กร กับต้นทุนเดิมในอดีต การพัฒนา ต้นทุนองค์กร เปรียบเทียบต้นทุนของ หน่วยงาน กับต้นทุน หน่วยงานอื่น มีข้อเสนอเพื่อความเพียงพอ และ ความเท่าเทียมด้านโอกาสที่มี ข้อจำกัดอยู่

50 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การบ้านการบ้าน 66

51 การบ้าน / ทุกสำนัก - กอง การบ้าน / ทุกสำนัก - กอง ขั้นตอนที่ 4วิเคราะห์และกำหนดกิจกรรมย่อยและหน่วยนับ ขั้นตอนที่ 6กำหนดเป้าหมายผลผลิตและกิจกรรม ขั้นตอนที่ 7คำนวณหาต้นทุนรวมของศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ขั้นตอนที่ 8คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย ขั้นตอนที่ 9คำนวณหาต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตย่อย ขั้นตอนที่ 12วิเคราะห์และประเมินผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ส่งกองการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 9 มกราคม 2552

52 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การบ้าน / ทุกสำนัก - กอง การบ้าน / ทุกสำนัก - กอง ส่งกองการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 9 มกราคม 2552

53 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt 22 ธันวาคม 2551 การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทานการคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google