งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภายใต้ความร่วมมือ 3 องค์กรหลัก ภายใต้ความร่วมมือ 3 องค์กรหลัก สำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ สถาบันพระบรม ราชชนก โครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภายใต้ความร่วมมือ 3 องค์กรหลัก ภายใต้ความร่วมมือ 3 องค์กรหลัก สำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ สถาบันพระบรม ราชชนก โครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภายใต้ความร่วมมือ 3 องค์กรหลัก ภายใต้ความร่วมมือ 3 องค์กรหลัก สำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ สถาบันพระบรม ราชชนก โครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แบบ มีส่วนร่วมและพัฒนาสังคมสุขภาวะ ( นนส.) โครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แบบ มีส่วนร่วมและพัฒนาสังคมสุขภาวะ ( นนส.) ปี 2557-2559 มูลนิธิเครือข่าย หมออนามัย

2 (3) การสื่อสาร สาธารณะ (3) (1) กลไกรองรับการ ทำงานของ คสช. (1) การสร้าง & การจัดการความรู้ (2) การยอมรับ & ปฏิบัติโดยภาค ส่วนต่าง ๆ เกิด สุขภาวะ เพิ่มขึ้น กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างสังคมสุข ภาวะ ผ่านการดำเนินงานภายใต้ พ. ร. บ. สุขภาพแห่งชาติ กระบวนการพัฒนา HPP/HIA (5) อย่างมีส่วนร่วม (5) พ.ร.บ.สุขภาพ แห่งชาติ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อสร้างเสริม สุขภาพ (6) พัฒนากระบวนการ นโยบายสาธารณะ ผ่านสมัชชาสุขภาพ (4)

3 วัตถุประ สงค์ ๑. พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพแบบมีส่วนร่วม ๒. สร้างและจัดการความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

4 แหล่งที่มา กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม 1 แกนนำกลไก PHPP จังหวัด 15 x 3 คน ( 45 คน ) กลุ่ม 2 แกนนำเครือข่ายเฉพาะ : เครือข่ายธรรมนูญฯ เครือข่าย CHIA และเครือข่าย NHA ( 5 คน ) เครือข่าย CHIA และเครือข่าย NHA ( 5 คน ) กลุ่ม 3 แกนนำภาคีความร่วมมือ และ บุคลากร สช.( 4 คน ) รวม 54 คน รวม 54 คน

5 เกณฑ์การ คัดเลือก คุณสมบัติ - ได้รับการเสนอชื่อ / เข้าร่วม ในนามองค์กร - มีประสบการณ์เกี่ยวกับ PHPP - มุ่งมั่นทำงานเพื่อสาธารณะ มีทัศนคติ ประชาธิปไตยแบบมีส่วน ร่วม - สมัครใจและสามารถเข้าร่วม ได้ตลอดโครงการฯ คำนึงถึง - ความสมดุลใน 3 ภาคส่วน - การกระจายในภูมิภาคต่าง ๆ - การประกอบทีมจังหวัด

6 เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ มุ่งเสริมพลัง (Empowerment) และ พัฒนาศักยภาพ (Capacity building) แกนนำในกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) และแกนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถกลับไปทำหน้าที่เป็นทีม ทำงานหลัก ในกระบวนการ พัฒนานโยบาย สาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในจังหวัด / พื้นที่ / ประเด็น ของตน

7 ขอบเขตเนื้อหา สาระ มุ่งเน้นที่กระบวนการ PHPP ผ่าน เครื่องมือสำคัญตาม พรบ. สุขภาพฯ โดย ครอบคลุมสาระใน 3 ลักษณะ คือ 1. วิธีคิดและทัศนคติ (Attitude) เกี่ยวกับ PHPP 2. ความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับ PHPP และ เครื่องมือตาม พรบ. สุขภาพฯ รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. การฝึกปฏิบัติ (Practice) เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะหลักของการ เป็นนักสานพลังฯ

8 กระบวนการพัฒนา ศักยภาพ รู้จักตัวตน ค้นหา ศักยภาพ / กระบวน ทัศน์ / แนวคิด PHPP เรียนรู้ทักษะ Policy Fa. ( ลงพื้นที่ กรณีศึกษา ) ถอดบทเรียน ตัวเอง / เครือข่าย นักสานพลัง สรุป บทเรียน / ปิด โปรแกรม ฯ การขับเคลื่อน PHA / การเรียนรู้ใน NHA Care & Share & Learn CM1 CM2 CM3 CM4

9 แผนการ ดำเนินงาน  หน่วยพัฒนาศักยภาพแกน ( Core Module ) 4 ครั้งๆ ละ 4 วัน  แผนดำเนินการ CM1 25-28 มิย.57 CM2 20-23 สค.57 CM3 22-25 ตค.57 CM4 18-22 กพ.58 Extra CM เรียนรู้ใน NHA’57

10 เงื่อนไขผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมหน่วยพัฒนาศักยภาพแกน (Core Module) อย่างน้อย 3 ใน 4 ( ขาดได้ครั้งเดียว ) ส่งการบ้านครบ ( ส่งภายใน CM4) ประกอบด้วย 1) บันทึกการเรียนรู้ คนละ 1 ชิ้น 2) สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือ คนละ 1 ชิ้น 3) งานกลุ่ม สกัดความรู้สำคัญ กลุ่มละ 1 เรื่อง อื่น ๆ เช่น มีความกระตือรือร้นในการ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน

11 ขอบคุณ...


ดาวน์โหลด ppt ภายใต้ความร่วมมือ 3 องค์กรหลัก ภายใต้ความร่วมมือ 3 องค์กรหลัก สำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ สถาบันพระบรม ราชชนก โครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google