งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภายใต้ความร่วมมือ 3 องค์กรหลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภายใต้ความร่วมมือ 3 องค์กรหลัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภายใต้ความร่วมมือ 3 องค์กรหลัก
โครงการพัฒนาศักยภาพนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ แบบมีส่วนร่วมและพัฒนาสังคมสุขภาวะ (นนส.) ปี ภายใต้ความร่วมมือ 3 องค์กรหลัก สำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิเครือข่าย หมออนามัย สถาบันพระบรม ราชชนก

2 กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างสังคมสุขภาวะ
ผ่านการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ กลไกรองรับการทำงานของ คสช. (1) การสร้าง & การจัดการความรู้ (2) กระบวนการพัฒนา HPP/HIA อย่างมีส่วนร่วม (5) เกิด สุขภาวะเพิ่มขึ้น การสื่อสารสาธารณะ(3) การยอมรับ &ปฏิบัติโดยภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะผ่านสมัชชาสุขภาพ (4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (6)

3 วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ๒. สร้างและจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

4 แหล่งที่มากลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม 1 แกนนำกลไก PHPP จังหวัด 15 x 3 คน ( 45 คน ) กลุ่ม 2 แกนนำเครือข่ายเฉพาะ : เครือข่ายธรรมนูญฯ เครือข่าย CHIA และเครือข่าย NHA ( 5 คน ) กลุ่ม 3 แกนนำภาคีความร่วมมือ และบุคลากร สช.( 4 คน ) รวม 54 คน

5 เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติ - ได้รับการเสนอชื่อ /เข้าร่วมในนามองค์กร
คุณสมบัติ - ได้รับการเสนอชื่อ /เข้าร่วมในนามองค์กร - มีประสบการณ์เกี่ยวกับ PHPP - มุ่งมั่นทำงานเพื่อสาธารณะ มีทัศนคติ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม - สมัครใจและสามารถเข้าร่วมได้ตลอดโครงการฯ คำนึงถึง ความสมดุลใน 3 ภาคส่วน - การกระจายในภูมิภาคต่าง ๆ - การประกอบทีมจังหวัด

6 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ มุ่งเสริมพลัง(Empowerment)และพัฒนาศักยภาพ(Capacity building) แกนนำในกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด(PHA) และแกนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถกลับไปทำหน้าที่เป็นทีมทำงานหลัก ในกระบวนการ พัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในจังหวัด/ พื้นที่/ประเด็น ของตน

7 ขอบเขตเนื้อหาสาระ มุ่งเน้นที่กระบวนการ PHPP ผ่านเครื่องมือสำคัญตาม พรบ.สุขภาพฯ โดยครอบคลุมสาระใน 3 ลักษณะ คือ 1. วิธีคิดและทัศนคติ (Attitude) เกี่ยวกับ PHPP 2. ความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับ PHPP และเครื่องมือตาม พรบ. สุขภาพฯ รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. การฝึกปฏิบัติ (Practice) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักของการ เป็นนักสานพลังฯ

8 กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
รู้จักตัวตน ค้นหาศักยภาพ/ กระบวนทัศน์ / แนวคิด PHPP เรียนรู้ทักษะ Policy Fa (ลงพื้นที่กรณีศึกษา) ถอดบทเรียนตัวเอง /เครือข่ายนักสานพลัง สรุปบทเรียน / ปิดโปรแกรมฯ CM4 CM3 CM2 CM1 การขับเคลื่อน PHA / การเรียนรู้ใน NHA Care & Share & Learn บนเส้นทางความสัมพันธ์แบบเครือข่าย

9 แผนการดำเนินงาน หน่วยพัฒนาศักยภาพแกน( Core Module ) 4 ครั้งๆ ละ 4 วัน
แผนดำเนินการ CM มิย.57 CM สค.57 CM ตค.57 CM กพ.58 Extra CM เรียนรู้ใน NHA’57

10 เงื่อนไขผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติบัตร
เข้าร่วมหน่วยพัฒนาศักยภาพแกน(Core Module) อย่างน้อย 3 ใน 4 (ขาดได้ครั้งเดียว) ส่งการบ้านครบ (ส่งภายใน CM4) ประกอบด้วย 1) บันทึกการเรียนรู้ คนละ 1 ชิ้น 2)สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือ คนละ 1 ชิ้น 3) งานกลุ่ม สกัดความรู้สำคัญ กลุ่มละ 1 เรื่อง อื่น ๆ เช่น มีความกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน

11 ขอบคุณ...


ดาวน์โหลด ppt ภายใต้ความร่วมมือ 3 องค์กรหลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google