งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรม การไม่ส่งงาน / การบ้านของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา พณิชยการ และ สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรม การไม่ส่งงาน / การบ้านของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา พณิชยการ และ สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรม การไม่ส่งงาน / การบ้านของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา พณิชยการ และ สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ คณะผู้จัดทำ นาย ชาญชัย คุณยศยิ่ง นาย จีรศักดิ์ ฝั่งมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

2 การเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้แบ่งคะแนนออกเป็นสองส่วน คือ คะแนนประจำวิชา จำนวน 80 คะแนน และ คะแนนที่ปรึกษา 20 คะแนน ซึ่งคิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนทั้งหมด โดยใน 80 เปอร์เซ็นต์นั้นอาจารย์ ประจำวิชาได้เก็บคะแนน โดยการสอบเป็นรายจุดประสงค์และการส่ง งานของนักศึกษา ดังนั้นการทำใบงานและการบ้านส่งผู้สอนของ นักศึกษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการเรียนการสอนเพราะนอกจาก จะมีคะแนนในส่วนของใบงานและการบ้านแล้ว ยังมีผลต่อการเรียนใน คาบถัดไปด้วย เนื่องจากใบงานจะเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจ ในบทเรียนของนักศึกษาว่ามีมากน้อยเพียงใดอีกทั้งยังเป็นการวัด พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง ถ้าหาก นักศึกษาไม่ได้ทำใบงานที่ผู้สอนแจกให้นักศึกษาก็จะขาดคะแนนเก็บ ในส่วนนั้นและผู้สอนก็ไม่สามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของ นักศึกษาได้ ปัญหาการวิจัย

3 จากการที่ผู้สอนได้สอนในรายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษา สาขาวิชา พณิชยการ และ สาขางานเทคนิค สถาปัตยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะส่งงาน / การบ้านตรงเวลาที่ผู้สอน กำหนด มีเพียงบางคน หรือส่วนน้อยที่ไม่ส่งงานตรงเวลาที่ ผู้สอนกำหนด / หรือการบ้านเลย ซึ่งทำให้ผู้สอนไม่สามารถ วัดความรู้ หรือติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาได้ ซึ่งใน บางรายวิชาอาจมีผลต่อคะแนนเก็บของนักศึกษาด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งในฐานะที่เป็นผู้สอนประจำวิชา เห็นความสำคัญของ ปัญหาดังกล่าว จึงได้ ทำการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ นักศึกษาในระดับ ประกาศณียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) เพื่อนำมา เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาของนักศึกษาในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านต่อไป ปัญหาการวิจัย ( ต่อ )

4 เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักศึกษาสาขาวิชา พณิชยกรรมและ สาขา งานเทคนิคสถาปัตยกรรม ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จำนวนห้องเรียน 3 ห้อง จำนวน 70 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาการไม่ ส่งงาน / การบ้านของนักศึกษา วัตถุประสงค์

5 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม กรอบแนวคิด พฤติกรรม การไม่ส่ง งาน / การบ้านของ นักศึกษา พฤติกรรม การส่งงาน / การบ้านของ นักศึกษา

6 สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านลำดับที่ร้อยละ 1. การบ้านมากเกินไป แบบฝึกหัดยาก ทำไม่ได้ เนื้อหาไม่น่าสนใจ ให้เวลาน้อยเกินไป ครูอธิบายเร็วจนเกินไป ไม่เข้าใจคำสั่ง สมุดหาย เบื่อหน่าย ไม่อยากทำ ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง หนังสือหาย ลืมทำ ไม่มีคนให้คำปรึกษา เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น ติดเกมส์ ทำกิจกรรมของโรงเรียน ไม่พร้อมทำงานเนื่องจากไม่สบาย ทำงานวิชาอื่นในห้องเรียน การขาดเรียนของนักศึกษา การลากิจ ลาป่วย ตาราง แสดงให้เห็นว่าการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาในเรื่องสาเหตุของการไม่ ส่งงาน

7 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างเป็นเพศชาย จำนวน 15 คน คิดเป็น ร้อย ละ 50 เป็นเพศหญิง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มี ช่วงอายุระหว่าง ปี จำนวน 30 คน คิดเป็น ร้อยละ การไม่ส่งงาน / การบ้าน มีสาเหตุที่สำคัญดังนี้ การขาดเรียนของนักศึกษาอยู่ในลำดับที่ 1 คิดเป็นร้อย ละ (12 คน ) การลากิจ ลาป่วยอยู่ในลำดับที่ 2 คิดเป็นร้อย ละ (11 คน ) ติดเกมส์อยู่ในลำดับที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ (9 คน ) สรุปผลการวิจัย

8 1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไม่ส่ง งาน / การบ้านของนักศึกษาสาขาวิชาพณิชยก รรม และ สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2. ได้แนวทางใน การแก้ปัญหาการเรียนการสอน เกี่ยวกับพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรม การไม่ส่งงาน / การบ้านของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา พณิชยการ และ สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google