งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรม การไม่ส่งงาน / การบ้านของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา พณิชยการ และ สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรม การไม่ส่งงาน / การบ้านของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา พณิชยการ และ สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรม การไม่ส่งงาน / การบ้านของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา พณิชยการ และ สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ คณะผู้จัดทำ นาย ชาญชัย คุณยศยิ่ง นาย จีรศักดิ์ ฝั่งมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

2 การเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้แบ่งคะแนนออกเป็นสองส่วน คือ คะแนนประจำวิชา จำนวน 80 คะแนน และ คะแนนที่ปรึกษา 20 คะแนน ซึ่งคิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนทั้งหมด โดยใน 80 เปอร์เซ็นต์นั้นอาจารย์ ประจำวิชาได้เก็บคะแนน โดยการสอบเป็นรายจุดประสงค์และการส่ง งานของนักศึกษา ดังนั้นการทำใบงานและการบ้านส่งผู้สอนของ นักศึกษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการเรียนการสอนเพราะนอกจาก จะมีคะแนนในส่วนของใบงานและการบ้านแล้ว ยังมีผลต่อการเรียนใน คาบถัดไปด้วย เนื่องจากใบงานจะเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจ ในบทเรียนของนักศึกษาว่ามีมากน้อยเพียงใดอีกทั้งยังเป็นการวัด พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง ถ้าหาก นักศึกษาไม่ได้ทำใบงานที่ผู้สอนแจกให้นักศึกษาก็จะขาดคะแนนเก็บ ในส่วนนั้นและผู้สอนก็ไม่สามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของ นักศึกษาได้ ปัญหาการวิจัย

3 จากการที่ผู้สอนได้สอนในรายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษา สาขาวิชา พณิชยการ และ สาขางานเทคนิค สถาปัตยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะส่งงาน / การบ้านตรงเวลาที่ผู้สอน กำหนด มีเพียงบางคน หรือส่วนน้อยที่ไม่ส่งงานตรงเวลาที่ ผู้สอนกำหนด / หรือการบ้านเลย ซึ่งทำให้ผู้สอนไม่สามารถ วัดความรู้ หรือติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาได้ ซึ่งใน บางรายวิชาอาจมีผลต่อคะแนนเก็บของนักศึกษาด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งในฐานะที่เป็นผู้สอนประจำวิชา เห็นความสำคัญของ ปัญหาดังกล่าว จึงได้ ทำการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ นักศึกษาในระดับ ประกาศณียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) เพื่อนำมา เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาของนักศึกษาในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านต่อไป ปัญหาการวิจัย ( ต่อ )

4 เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักศึกษาสาขาวิชา พณิชยกรรมและ สาขา งานเทคนิคสถาปัตยกรรม ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จำนวนห้องเรียน 3 ห้อง จำนวน 70 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาการไม่ ส่งงาน / การบ้านของนักศึกษา วัตถุประสงค์

5 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม กรอบแนวคิด พฤติกรรม การไม่ส่ง งาน / การบ้านของ นักศึกษา พฤติกรรม การส่งงาน / การบ้านของ นักศึกษา

6 สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านลำดับที่ร้อยละ 1. การบ้านมากเกินไป 1123.33 2. แบบฝึกหัดยาก ทำไม่ได้ 1023.33 3. เนื้อหาไม่น่าสนใจ 726.66 4. ให้เวลาน้อยเกินไป 1220.00 5. ครูอธิบายเร็วจนเกินไป 1316.66 6. ไม่เข้าใจคำสั่ง 1413.33 7. สมุดหาย 526.66 8. เบื่อหน่าย ไม่อยากทำ 923.33 9. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง 1510.00 10. หนังสือหาย 623.33 11. ลืมทำ 430.00 12. ไม่มีคนให้คำปรึกษา 1610.00 13. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 191910.00 14. ติดเกมส์ 330.00 15. ทำกิจกรรมของโรงเรียน 186.66 16. ไม่พร้อมทำงานเนื่องจากไม่สบาย 176.66 17. ทำงานวิชาอื่นในห้องเรียน 820.00 18. การขาดเรียนของนักศึกษา 140.00 19. การลากิจ ลาป่วย 236.66 ตาราง แสดงให้เห็นว่าการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาในเรื่องสาเหตุของการไม่ ส่งงาน

7 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างเป็นเพศชาย จำนวน 15 คน คิดเป็น ร้อย ละ 50 เป็นเพศหญิง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มี ช่วงอายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 2. การไม่ส่งงาน / การบ้าน มีสาเหตุที่สำคัญดังนี้ การขาดเรียนของนักศึกษาอยู่ในลำดับที่ 1 คิดเป็นร้อย ละ (12 คน ) การลากิจ ลาป่วยอยู่ในลำดับที่ 2 คิดเป็นร้อย ละ (11 คน ) ติดเกมส์อยู่ในลำดับที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ (9 คน ) สรุปผลการวิจัย

8 1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไม่ส่ง งาน / การบ้านของนักศึกษาสาขาวิชาพณิชยก รรม และ สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2. ได้แนวทางใน การแก้ปัญหาการเรียนการสอน เกี่ยวกับพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรม การไม่ส่งงาน / การบ้านของนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา พณิชยการ และ สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google