งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2557 www.company.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2557 www.company.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2557 www.company.com

2 http://www.spu.ac.th/library

3 www.company.com การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด

4 www.company.com บัตรนักศึกษาใบเดียวสิทธิประโยชน์ มากมาย เข้าห้องสมุด ( สแกนบัตร ) ยืมหนังสือ / DVD ห้องศึกษาค้นคว้า กลุ่ม (Study Room) Internet ดูหนังใน MI Theatre ( ฉายทุกวัน พฤหัสบดี )

5 www.company.com ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC) Text box With shadow Text box With shadow

6 www.company.com ประเภทฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ การสืบค้นบทความ ผลงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ และ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ฐาน Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม ทุกสาขาวิชา โดยให้รายละเอียดบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสาร ฉบับเต็ม (Full-text ) ตัวอย่างเช่น กำหนด ปี พิมพ์ สามารถ Download เป็น ไฟล์ PDF สืบค้น ข้อมูล

7 www.company.com  ฐาน Business Source Complete ฐานข้อมูลฉบับเต็ม และ สาระสังเขป เพื่อการวิจัยทางธุรกิจ การตลาด การบริหาร จัดการ บัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน  ฐาน EBSCO A to Z เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก ผู้ใช้บริการในการสืบค้นรายชื่อวารสารภาษาอังกฤษที่มีให้บริการ ผ่านฐานข้อมูลและ วารสารออนไลน์ที่ ห้องสมุดบอกรับ ( การสืบค้นใน 2 ฐานนี้ Home Page คล้ายกันกับ ฐาน Academic Search Complete )  ฐาน Emerald Management ฐานข้อมูลฉบับเต็ม และ สาระสังเขป ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้าน สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ (http://www.emeraldinsight.com/) การสืบค้น & การค้นหา เลือกประเภท วารสาร / หนังสือ

8 www.company.com การสืบค้น - วารสาร All issues links

9 www.company.com HTML & PDF HTML PDF

10 www.company.com  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย หรือ ThaiLIS Digital Collection เป็นฐาน ที่รวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์พร้อมบทคัดย่อจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย ข้อมูลเริ่มตั้งแต่ พ. ศ. 2509 จนถึงปัจจุบัน (http://202.28.199.3/tdc/basic.php)

11 www.company.com

12

13

14

15 1. เลือกยอมรับ เงื่อนไข 2. เลือก Server ของ ThaiLIS

16 www.company.com

17 ฐานข้อมูล Knowledge Bank @ SPU ลือก ใส่ คำค้น อก เลือก ประเภท สืบค้น

18 www.company.com การเข้าใช้ฐานข้อมูล http://eoffice.spu.ac.th/sslvpn/help_student.html  1. ใช้งานนอกเครือข่าย มหาวิทยาลัย *** ต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ SSL VPN ก่อน *** ขั้นตอนการติดตั้ง SSL VPN โดยพิมพ URL http://eoffice.spu.ac.th/sslvpn/help_student. html

19 www.company.com 2. การใช้งานภายในเครือข่าย มหาวิทยาลัย 2.1 เข้าเว็บไซต์ห้องสมุด : http://www.spu.ac.th/library http://www.spu.ac.th/library คลิกเมนู ฐานข้อมูล ออนไลน์

20 www.company.com หากต้องการคำแนะนำการสืบค้น เพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณณิชาภา ดำจันทร์ งานบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา e-mail: nichapa.du@spu.ac.th Tel.0 2579 1111 ต่อ 1273

21 www.company.com ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2557 www.company.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google