งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงาน แรงงาน จังหวัดยะลา. สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลา เลขที่ 66 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงาน แรงงาน จังหวัดยะลา. สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลา เลขที่ 66 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงาน แรงงาน จังหวัดยะลา

2 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลา เลขที่ 66 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7325-9240 โทรสาร 0-7325-9240-41 E-mail : yala@mol.go.thyala@mol.go.th

3

4 ประวัติความเป็นมา  เดิมชื่อสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด ซึ่ง เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคอยู่ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 7 ธันวาคม 2536  โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537 เป็นต้นมา แต่ หลังจากมีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ. ศ.2545 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา จึงเป็นผลให้มีการเปลี่ยน ชื่อกระทรวงเป็น “ กระทรวงแรงงาน ” และสำนักงานแรงงาน และสวัสดิการสังคมจังหวัด ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงาน แรงงานจังหวัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

5 นโยบาย พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้ จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียง ต่อความต้องการ ทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพ ชีวิตที่ดี พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้าน แรงงานให้มีประสิทธิภาพ

6 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย

7 วิสัยทัศน์  สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา  " เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ ให้กำลัง แรงงานมีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกันและความ มั่นคงในการทำงาน "

8 พันธกิจ  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ กำหนดนโยบายและข้อเสนอแนะด้านแรงงาน  พัฒนายุทธศาสตร์และจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบายด้านแรงงานของจังหวัดยะลา  พัฒนายุทธศาสตร์การให้บริการแก่แรงงาน ในจังหวัดยะลา  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การ ให้บริการ และการเตือนภัยด้านแรงงานของ จังหวัดยะลา  ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย ในการบริหารจัดการด้านแรงงานของจังหวัด ยะลา

9 เป้าหมาย  หน่วยงานในสังกัดกระทรวง แรงงานจังหวัดยะลามีการ ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  แรงงานมีผลิตภาพสูง มี หลักประกัน ความมั่นคงในการ ทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

10 อำนาจหน้าที่  ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน พ. ศ.2545  กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติ ราชการของกระทรวง ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบาย และแผน งานพัฒนา เป็นศูนย์สารสนเทศ ด้านแรงงานใน เขตพื้นที่จังหวัด 3. ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้าน แรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

11 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รายละเอียดการปฏิบัติงานสห กิจศึกษา

12 งานประจำวันทั่วไปที่จะต้อง รับผิดชอบ  ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือราชการ  ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์  ถ่ายเอกสาร  โรเนียวเอกสาร  รับโทรศัพท์  ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือราชการที่ส่ง มาทางระบบอินทราเน็ต โดยพิจารณา เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน แรงงานจังหวัดยะลา

13 งานประจำวันทั่วไปที่จะต้อง รับผิดชอบ ( ต่อ )  ส่งหนังสือเวียนให้หน่วยงานภายใน สังกัด กรง. ยล.  - สนง. จัดหางาน  - สนง. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  - สนง. ประกันสังคม  - ศูนย์พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ( ส่ง แฟกซ์ ใส่ซองส่งทางไปรษณีย์ทุกครั้ง )

14 งานประจำวันทั่วไปที่จะต้อง รับผิดชอบ ( ต่อ )  ส่งแฟกซ์รายงานสถานการณ์ด้าน แรงงานที่สำคัญประจำวัน ถึงสำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน ( รายงานทุกวัน )  เขียนบันทึกขออนุมัติไปราชการของ แรงงานจังหวัดและข้าราชการ  ลงนัด

15 งานประจำวันทั่วไปที่จะต้อง รับผิดชอบ ( ต่อ )  บันทึกสถิติ วันขาด วันลา ของ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง  บันทึกสถิติ การไปราชการ เช่น ไปวัด จังหวัดเคลื่อนที่ ศูนย์บริการร่วมฯ

16 งานที่ได้รับมอบหมาย  พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ  พิมพ์บทความรายเดือน เพื่อส่งให้ฝ่าย ประชาสัมพันธ์จังหวัด  กรอกข้อมูลด้านแรงงาน ที่ได้จากการ สำรวจข้อมูลของเครือข่ายอาสาสมัคร แรงงาน  คัดกรองรายชื่อผู้ที่มีความต้องการฝึก อาชีพในด้านต่าง ๆ  กรอกแบบขึ้นทะเบียนหางาน

17 งานที่ได้รับมอบหมาย ( ต่อ )  เสนอแฟ้มเสนอเซ็นต์ให้แรงงานจังหวัด ยะลา  เสนอแฟ้มเสนอเซ็นต์ ณ ศาลากลาง จังหวัด  ให้บริการ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านแรงงาน แก่ผู้มาติดต่อรับบริการ ณ เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์

18 ภาพบรรยากาศการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา  ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ

19 ภาพบรรยากาศการนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา

20  นางสาวคอลีเยาะ วานิ  5220710106  คณะรัฐศาสตร์  สาขาการปกครอง


ดาวน์โหลด ppt สำนักงาน แรงงาน จังหวัดยะลา. สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลา เลขที่ 66 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google