งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการใหม่ ตามใจธุรกิจ จากไปรษณีย์ ไทย. บริการพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ นำเสนอโดย นายสมประสงค์ เนตรสว่าง ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการใหม่ ตามใจธุรกิจ จากไปรษณีย์ ไทย. บริการพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ นำเสนอโดย นายสมประสงค์ เนตรสว่าง ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการใหม่ ตามใจธุรกิจ จากไปรษณีย์ ไทย

2 บริการพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ นำเสนอโดย นายสมประสงค์ เนตรสว่าง ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ

3 บริการอร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์

4 รูปแบบในการ ให้บริการ ปณท รับคำสั่งซื้อ รับชำระค่าสินค้า / ค่าขนส่ง รับสินค้าจาก ร้านค้า นำส่งให้ลูกค้าที่ บ้าน โอนเงินค่าสินค้า ให้ร้านค้า ลูกค้า สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง เคาน์เตอร์ ไปรษณีย์ Call Center ชำระเงินค่าสินค้า ผ่านทาง เคาน์เตอร์ ไปรษณีย์ ธนาคาร / ATM โทรศัพท์ ร้านค้า ส่งสินค้าให้ ปณท ตามยอดสั่งจองในแต่ ละวัน รับเงินค่าสินค้า

5 ปณ ท ลูกค้ า ผู้ขา ย บริการของ ปณท ในการ สนองตอบต่อธุรกิจใน รูปแบบต่าง ๆ

6 วัตถุประสงค์ บริการพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจเป็น บริการที่ ปณท จัดให้มีขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อ สนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ เป็นการเฉพาะ โดยปรับรูปแบบบริการให้ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ ละรายทำนองเดียวกับการสั่งตัดเสื้อ (Tailor made) ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ ตรงกับความต้องการในราคาค่าบริการที่ เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทาง ธุรกิจ บริการพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจเป็น บริการที่ ปณท จัดให้มีขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อ สนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ เป็นการเฉพาะ โดยปรับรูปแบบบริการให้ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ ละรายทำนองเดียวกับการสั่งตัดเสื้อ (Tailor made) ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ ตรงกับความต้องการในราคาค่าบริการที่ เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทาง ธุรกิจ

7 Total Solution For Business Customer Business Customer ให้เช่าพื้นที่เพื่อเก็บ สิ่งของ บริการบรรจุ หุ้มห่อ บริการตรวจสอบที่อยู่ ผู้รับ บริการทำป้ายจ่าหน้า บริการนำส่งตามความ ต้องการเป็นพิเศษ บริการรับเอกสารกลับคืน บริการพิเศษตามความ ต้องการของลูกค้า

8 บริการรับสั่งจอง สินค้า เป็นบริการที่ ปณท รับสั่งจองสินค้า ณ ที่ทำ การไปรษณีย์ทั่วประเทศทั้งระบบ Manual หรือรับสั่งจองผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ของระบบ CAPOS และโอนข้อมูลการสั่ง จองส่งให้ลูกค้าตาม Format ที่ลูกค้า ต้องการ รวมทั้งโอนเงินค่าสินค้าให้ตามที่ตก ลงกัน ลูกค้าสั่งจอง / ชำระเงิน บันทึกข้อมูล การรับจอง โอนข้อมูล สั่งจอง โอนเงิน

9 บริการบรรจุภัณฑ์ เป็นบริการที่ ปณท รับดำเนินการด้านการ บรรจุภัณฑ์สินค้า / เอกสารโดยดำเนินการ ตั้งแต่การจัดทำป้ายจ่าหน้า การหุ้มห่อ / บรรจุ สินค้าในกล่องของลูกค้าหรือกล่องของ ปณท ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภท / จำนวน สินค้าที่บรรจุ และ ชื่อที่อยู่ผู้รับ จัดทำป้ายจ่าหน้า บรรจุสินค้าแยกตามผู้รับแต่ละราย หุ้มห่อด้วยกล่อง / ซองของ ปณทหรือของลูกค้า

10 ตัวอย่างการให้บริการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่

11

12

13 บริการด้าน คลังสินค้า ให้บริการด้านคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้า / เอกสารให้แก่ลูกค้า เหมาะสำหรับลูกค้าที่ ต้องการสถานที่ในการเก็บสินค้าและให้ ปณท เป็นผู้ดำเนินการบรรจุ / นำส่งสินค้าไป ยังปลายทาง

14 บริการรับฝากขายสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ลูกค้าสามารถนำสินค้ามาฝากให้ ปณท เป็น ผู้ขายสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ได้ ซึ่งจะคิดค่าดำเนินการเป็นสัดส่วนจาก ยอดจำหน่ายสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ในการให้บริการร่วมกัน

15 บริการพิมพ์ / พับ / บรรจุ ซอง / นำส่งเอกสาร เป็นบริการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อสนองความ ต้องการของลูกค้ากลุ่มที่ต้องการนำส่ง เอกสาร โดยให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ ขั้นตอนการพิมพ์ พับ บรรจุซอง นำส่ง เอกสารตามระบบงานที่ตกลงกัน

16 บริการตรวจสอบความ ถูกต้องของที่อยู่ผู้รับ ปณท รับดำเนินการในการตรวจสอบความ ถูกต้องของที่อยู่ผู้รับเพื่อยืนยันว่าที่อยู่ ดังกล่าวสามารถนำส่งได้ เป็นการลดปัญหา การส่งคืนเอกสาร / สินค้า ก่อนที่จะนำส่ง เอกสาร / สินค้าไปยังลูกค้า

17 บริการ Mail Room ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการเอกสาร / สิ่งของทั้งส่งมาถึงและส่งออกจากหน่วยงาน ที่ใช้บริการ Mail Room ทำให้ช่วยลดภาระใน เรื่องของการจัดการเกี่ยวกับการนำส่ง เอกสาร / สิ่งของต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน สามารถใช้บุคลากรที่มีอยู่ไปปฏิบัติงานอื่นที่ เป็นประโยชน์มากกว่าได้

18 การนำระบบ RFID มาใช้ ในการให้บริการ ปัจจุบัน ปณท ได้ทดลองนำระบบ RFID มา ใช้งานที่คลังสินค้า บธ. เพื่อทดลองการ ทำงานและในอนาคตมีแผนงานที่จะนำมาใช้ ในการให้บริการด้านคลังสินค้าและกระจาย สินค้าแก่ลูกค้าทั่วไป

19

20

21

22 ขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt บริการใหม่ ตามใจธุรกิจ จากไปรษณีย์ ไทย. บริการพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ นำเสนอโดย นายสมประสงค์ เนตรสว่าง ฝ่ายบริการลูกค้าธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google