งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสุกัญญา พลรัตนมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสุกัญญา พลรัตนมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสุกัญญา พลรัตนมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีด ด้วยชุดการสอน ด้านการพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดย นางสุกัญญา พลรัตนมงคล อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย การฝึกปฏิบัติเรื่องความเร็วและความแม่นยำ จากการสังเกต พบว่าเมื่อผู้สอนมอบหมายให้นักเรียนฝึกปฏิบัติผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดพบคำผิดมากในแต่ละประโยค

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนวิชาพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

4 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดการสอน
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดการสอน คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียน ประสิทธิภาพ ของชุดการสอน คะแนนเต็ม 30 10 ค่าเฉลี่ย 25.50 8.42 85.00/84.17 ร้อยละของค่าเฉลี่ย 85.00 84.17 จากตารางที่ 1 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.00/ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80 / 80) แสดงว่าชุดการสอนสามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะ ในการพิมพ์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

5 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ ด้วยชุดการสอน
ค่าสถิติ ผลการเรียน N คะแนนเต็ม S.D. t-test ก่อนเรียน 12 10 2.83 .72 17.68** หลังเรียน 7.92 .79 ** ระดับนัยสำคัญ p < .05 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนที่เรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .79 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น และค่า t เท่ากับ ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6 สรุปผลการวิจัย ประสิทธิภาพของชุดการสอน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือทดสอบระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 85.00 และทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 84.00 ผู้เรียนที่เรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย ที่ใช้ชุดการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1.นักศึกษามีการพัฒนาทักษะความแม่นยำ และจำแป้นอักษรได้มากขึ้น 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย -อังกฤษ ดีขึ้น 3.ได้ชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสุกัญญา พลรัตนมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google