งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีด ด้วยชุดการสอน ด้านการพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีด ด้วยชุดการสอน ด้านการพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีด ด้วยชุดการสอน ด้านการพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดย นางสุกัญญา พลรัต นมงคล อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย การฝึกปฏิบัติเรื่องความเร็วและ ความแม่นยำ จากการสังเกต พบว่าเมื่อผู้สอน มอบหมายให้นักเรียนฝึกปฏิบัติผล ที่ได้รับไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดพบคำผิดมากในแต่ละ ประโยค

3 วัตถุประสงค์การวิจัย O 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ O 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้ชุดการ สอนวิชาพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

4 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพ ของชุดการสอน จากตารางที่ 1 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.00/ 84.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80 / 80) แสดงว่าชุดการสอนสามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะ ในการพิมพ์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คะแนนระหว่างเรียนคะแนนหลังเรียน ประสิทธิภาพ ของชุดการสอน คะแนนเต็ม 3010 ค่าเฉลี่ย 25.508.4285.00/84.17 ร้อยละของค่าเฉลี่ย 85.0084.17

5 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ ด้วยชุดการสอน ** ระดับนัยสำคัญ p <.05 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนที่เรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 2.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.72 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 7.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน.79 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.09 และค่า t เท่ากับ 17.68 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ค่าสถิติ ผลการ เรียน N คะแนน เต็ม S.D.t-test ก่อนเรียน 12102.83.7217.68** หลังเรียน 12107.92.79

6 สรุปผลการวิจัย O ประสิทธิภาพของชุดการสอน มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ ทดสอบระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 85.00 และทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 84.00 O ผู้เรียนที่เรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย ที่ใช้ ชุดการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

7 ประโยชน์ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัย 1. นักศึกษามีการพัฒนาทักษะความแม่นยำ และจำแป้นอักษรได้มากขึ้น 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ ดีขึ้น 3. ได้ชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีด ด้วยชุดการสอน ด้านการพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีดไทย - อังกฤษ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google