งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 โรงเรียนระยอง พาณิชยการ ผู้วิจัย นาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 โรงเรียนระยอง พาณิชยการ ผู้วิจัย นาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 โรงเรียนระยอง พาณิชยการ ผู้วิจัย นาง ประนอม ยางสง่า

2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ระหว่างก่อนเรียนกับหลัง เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์โดยการ ใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ รายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

3 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น การจัดการ เรียนการ สอนโดยใช้ ชุดฝึกเสริม ทักษะ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียน รายวิชา บัญชี เบื้องต้น 2

4 ประชากร นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 โรงเรียน ระยองพาณิชยการ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2552 โรงเรียน ระยองพาณิชยการ จำนวน 30 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย คือ ชุดฝึกเสริมทักษะรายวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 จำนวน 6 ชุด ในแต่ละ ชุด ประกอบด้วย ใบความรู้ ใบ งาน แบบฝึก เสริมทักษะและ แบบทดสอบประจำเรื่อง แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียน ซึ่งในแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนมี ข้อสอบอย่างละ จำนวน 50 ข้อ ในการทำแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนได้ทำการจำแนก การออกข้อสอบในแต่ละหน่วย เรียน ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้

6 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะรายวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 โรงเรียนระยองพาณิชยการ สรุปได้ดังนี้ ผลการทดสอบก่อนเรียนและผลการ ทดสอบหลังเรียน รายวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียน ระยองพาณิชยการ ได้ผลการเรียนอยู่ในระดับเกิน ร้อย ละ 50 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ชุดฝึก เสริมทักษะ รายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 1 โรงเรียนระยอง พาณิชยการ โดยมีผลการเรียนระดับ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด สรุปผลการวิจัย

7 จากการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ พบข้อมูลดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวม นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 93.33 อยู่ในระดับดี มาก ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการ สอนมีสื่อที่น่าสนในเรียงลำดับ ขั้นตอนจากง่ายไปหาเรื่องยาก ทำ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นลำดับ ขั้นตอนต่อเนื่อง รวมถึงเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ผลกระทบที่เกิดขึ้น

8 การทดทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียน มีนักเรียนผ่านการทดสอบ เกินร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความรู้ระดับปานกลาง ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการ พัฒนาความรู้และทักษะให้กับ นักเรียนเพิ่มมากขึ้น ส่วนการ ทดสอบหลังเรียนมีนักเรียนผ่าน การทดสอบเกิน ร้อยละ 86.66 ทั้งนี้ผลเนื่องมาจากกระบวนการใน ชุดฝึกเสริมทักษะมีแบบฝึกปฏิบัติ เพิ่มเติมในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถให้นักเรียนเรียนรู้ได้ ดี ยิ่งขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้น

9 การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อการ สอนได้หลายวิธี การสร้างชุดฝึก เสริมทักษะ ก็สามารถใช้ได้กับทุก วิชา ไม่ใช่เฉพาะรายวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 เท่านั้น ก่อนที่ทำการจะจัดการเรียนการ สอน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ ครูผู้สอนควรเตรียมการสอน ใบ ความรู้ ใบงาน เอกสาร และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม เนื่องจากการใช้ชุดผึกเสริม ทักษะจะมีเอกสารที่ให้ความรู้ นอกเหนือจากหนังสือ ที่ใช้ เรียน ข้อเสนอแนะการวิจัย

10 ... จบการนำเสนอ...


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 โรงเรียนระยอง พาณิชยการ ผู้วิจัย นาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google