งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง บริหารธุรกิจ ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง บริหารธุรกิจ ผู้วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง บริหารธุรกิจ ผู้วิจัย นาง ประนอม ยางสง่า

2 การจัดทำแบบประเมิน ของนักเรียน ระหว่างแบบ ฝึกทำในหนังสือ กับแบบ ฝึกเสริมทักษะยังแยกไม่ ออก จึงเป็นเหตุให้การ ตอบแบบประเมินเกิด ความไม่ชัดเจน ปัญหาการวิจัย

3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ระหว่างก่อนเรียนกับหลัง เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์โดยการ ใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ รายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์โดยการ ใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ รายวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4 ตารางหรือผังสรุป สำคัญ ผลการทดสอบ ก่อนเรียน ( คน ) ค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบ หลังเรียน ( คน ) ค่าเฉลี่ย 2480.002893.33 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน จากจำนวน 30 คน

5 ผลการเรียนจำนวน ( คน ) ค่าเฉลี่ย ( ร้อยละ ) ระดับ 4 723.33 ระดับ 3.5 516.67 ระดับ 3 26.67 ระดับ 2.5 516.67 ระดับ 2 26.66 ระดับ 1.5 310.00 ระดับ 1 310.00 ระดับ 0 310.00 รวม 30100.00 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากจำนวนทั้งหมด 30 คน

6 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะรายวิชาบัญชี เบื้องต้น 1 สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ สรุปได้ดังนี้ ผลการทดสอบก่อนเรียนและผล การทดสอบหลังเรียน รายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัย เทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ได้ผลการเรียนผ่านอยู่ ในระดับ เกิน ร้อยละ 50 สรุปผลการวิจัย

7 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง บริหารธุรกิจ สรุปได้ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะ รายวิชาบัญชี เบื้องต้น 1 สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง บริหารธุรกิจ โดยมีผลการเรียน ระดับ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด สรุปผลการวิจัย

8 จากการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ พบข้อมูลดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยรวม นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 90.00 อยู่ในระดับดี มาก ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการ สอนมีสื่อที่น่าสนในเรียงลำดับ ขั้นตอนจากง่ายไปหาเรื่องยาก ทำ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นลำดับ ขั้นตอนต่อเนื่อง รวมถึงเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ สรุปผลการวิจัย

9 นักเรียนมีโอกาสฝึกเสริม ทักษะอย่างหลากหลาย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเพิ่มมากขึ้น ประโยชน์ที่จะได้รับ

10 ... จบการนำเสนอ...


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะรายวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง บริหารธุรกิจ ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google