งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า
ศาล ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ อธิบายสถาบันทางการเมืองของ ไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้

3 พระมหากษัตริย์ไทย กับประชาชน
1. ทรงเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย 2. ทรงช่วยลดความแตกต่างและ ความขัดแย้งของชนในชาติ

4 3. ทรงช่วยให้รัฐบาลใช้อำนาจ
โดยชอบธรรม 4. ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความ สามัคคีและความจงรักภักดี ของประชาชน

5 รัฐสภา - เป็นสถาบันการปกครอง ที่สำคัญ - เป็นสถานที่ประชุม

6 โครงสร้างของรัฐสภา สองสภา สภาเดียว - ประชุมร่วมกัน - ประชุมแยกกัน
- กรณีพิเศษจะ ประชุมร่วมกัน

7 วุฒิสภา รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร

8 อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
1. เสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี 2. บัญญัติกฎหมาย 3. ควบคุมรัฐบาลให้บริหารราชการ แผ่นดิน ตามนโยบายที่แถลงไว้ ต่อรัฐสภา

9 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
อำนาจหน้าที่ของ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 1. เสนอชื่อบุคคลที่สมควรแต่งตั้ง เป็นนายกรัฐมนตรี 2. ตรากฎหมายต่าง ๆ 3. ควบคุมรัฐบาล

10 คณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่
คณะรัฐมนตรี คณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ ในการบริหารประเทศ

11 หน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
1. กำหนดนโยบายการบริหาร ราชการแผ่นดิน 2. รักษากฎหมายและความสงบ เรียบร้อย

12 3. ควบคุมข้าราชการประจำ
4. ประสานงานกับกระทรวง ต่าง ๆ 5. ออกมติให้กระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติ

13 การปกครอง ของไทย …………. รูปแบบ ………...…. …… ………… …………. …… ……….... ……

14 การปกครอง ของไทย พระมหากษัตริย์ รูปแบบ อำนาจนิติบัญญัติ รัฐสภา
…………. รูปแบบ อำนาจนิติบัญญัติ ………...…. รัฐสภา …… ประชาธิปไตย อำนาบริหาร ………… …………. รัฐมนตรี …….. อำนาจตุลาการ ……….... ศาล ……

15 สถาบันทางการเมือง ของไทย ………...…. ………….... สถาบันการเมือง ……….…...

16 สถาบันทางการเมือง ของไทย สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการ
………...…. สถาบันบริหาร ………….... สถาบันการเมือง สถาบันตุลาการ ……….…...

17 สถาบันนิติบัญญัติ สถาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ………….. ……….คน แบ่งเขต 400 คน
บัญชีรายชื่อ 100 คน ………….. 200 ……….คน แบ่งเขต 400 คน ………..…

18 รัฐสภา - เป็นสถาบันการปกครอง ที่สำคัญ - เป็นสถานที่ประชุม

19 วุฒิสภา รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร

20 อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
1. เสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี 2. บัญญัติกฎหมาย 3. ควบคุมรัฐบาลให้บริหารราชการ แผ่นดิน ตามนโยบายที่แถลงไว้ ต่อรัฐสภา

21 สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
อำนาจหน้าที่ของ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 1. เสนอชื่อบุคคลที่สมควรแต่งตั้ง เป็นนายกรัฐมนตรี 2. ตรากฎหมายต่าง ๆ 3. ควบคุมรัฐบาล

22 คณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่
คณะรัฐมนตรี คณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ ในการบริหารประเทศ

23 หน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
1. กำหนดนโยบายการบริหาร ราชการแผ่นดิน 2. รักษากฎหมายและความสงบ เรียบร้อย

24 3. ควบคุมข้าราชการประจำ
4. ประสานงานกับกระทรวง ต่าง ๆ 5. ออกมติให้กระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติ

25 สถาบันตุลาการ ศาล ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ………...….
…………… ศาล ศาลปกครอง ………….... ศาลทหาร …………....

26 ศาล 1. เป็นสถาบันอิสระจาก ฝ่ายบริหาร 2. สร้างสถาบันศาลปกครอง
3. จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ

27 - ชี้ขาดให้ร่างกฎหมาย
- วินิจฉัยกฎหมายที่ขัดกับ รัฐธรรมนูญให้เป็นโมฆะ - วินิจฉัยปัญหา - วินิจฉัยเรื่องอื่น ๆ

28 4. มีอิสระในการพิจารณา พิพากษา


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google