งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า ศาล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า ศาล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ศาล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการ เรียนรู้ อธิบายสถาบันทางการเมืองของ ไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระมหากษัตริย์ไทย กับประชาชน พระมหากษัตริย์ไทย กับประชาชน 1. ทรงเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย 2. ทรงช่วยลดความแตกต่างและ ความขัดแย้งของชนในชาติ

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. ทรงช่วยให้รัฐบาลใช้อำนาจ โดยชอบธรรม 4. ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความ สามัคคีและความจงรักภักดี ของประชาชน

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า รัฐสภา - เป็นสถาบันการปกครอง ที่สำคัญ - เป็นสถาบันการปกครอง ที่สำคัญ - เป็นสถานที่ประชุม

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สภาเดียว สองสภา โครงสร้างของรัฐสภา - ประชุม ร่วมกัน - ประชุม แยกกัน - กรณี พิเศษจะ ประชุม ร่วมกัน - กรณี พิเศษจะ ประชุม ร่วมกัน

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า รัฐสภา วุฒิ สภา สภา ผู้แทนราษ ฎร

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อำนาจหน้าที่ ของรัฐสภา 1. เสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี 2. บัญญัติกฎหมาย 3. ควบคุมรัฐบาลให้บริหารราชการ แผ่นดิน ตามนโยบายที่แถลงไว้ ต่อรัฐสภา

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 1. เสนอชื่อบุคคลที่สมควรแต่งตั้ง เป็นนายกรัฐมนตรี 2. ตรากฎหมายต่าง ๆ 3. ควบคุมรัฐบาล

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า คณะรัฐ มนตรี คณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ ในการบริหารประเทศ คณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ ในการบริหารประเทศ

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หน้าที่ของ คณะรัฐมนตรี 1. กำหนดนโยบายการบริหาร ราชการแผ่นดิน 2. รักษากฎหมายและความสงบ เรียบร้อย

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. ควบคุมข้าราชการประจำ 4. ประสานงานกับกระทรวง ต่าง ๆ 5. ออกมติให้กระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติ

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การปกครอง ของไทย การปกครอง ของไทย …………. รูปแบบ …………. ………...…. ………… ……….... ……

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การปกครอง ของไทย …………. รูปแบบ …………. ………...…. ………… ……….... …… …….. พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย อำนาจนิติบัญญัติ อำนา บริหาร อำนาจตุลาการ รัฐสภา ศาล รัฐมนตรี

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันทางการเมือง ของไทย สถาบันทางการเมือง ของไทย สถาบันการเมือง ………...…. ………….... ……….…...

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันทางการเมือง ของไทย สถาบันทางการเมือง ของไทย สถาบันการเมือง ………...…. ………….... ……….…... สถาบันนิติบัญญัติ สถาบัน บริหาร สถาบันตุลาการ

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันนิติบัญญัติ ………. คน ………….. สถาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ………..… บัญชีรายชื่อ 100 คน แบ่งเขต 400 คน 200

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า รัฐสภา - เป็นสถาบันการปกครอง ที่สำคัญ - เป็นสถาบันการปกครอง ที่สำคัญ - เป็นสถานที่ประชุม

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า รัฐสภา วุฒิ สภา สภา ผู้แทนราษ ฎร

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา 1. เสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี 2. บัญญัติกฎหมาย 3. ควบคุมรัฐบาลให้บริหารราชการ แผ่นดิน ตามนโยบายที่แถลงไว้ ต่อรัฐสภา

21 ครูศรีวรรณ ปานสง่า อำนาจหน้าที่ของ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 1. เสนอชื่อบุคคลที่สมควรแต่งตั้ง เป็นนายกรัฐมนตรี 2. ตรากฎหมายต่าง ๆ 3. ควบคุมรัฐบาล

22 ครูศรีวรรณ ปานสง่า คณะรัฐ มนตรี คณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ ในการบริหารประเทศ คณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ ในการบริหารประเทศ

23 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หน้าที่ของ คณะรัฐมนตรี 1. กำหนดนโยบายการบริหาร ราชการแผ่นดิน 2. รักษากฎหมายและความสงบ เรียบร้อย

24 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. ควบคุมข้าราชการประจำ 4. ประสานงานกับกระทรวง ต่าง ๆ 5. ออกมติให้กระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติ

25 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันตุลาการ ศาล ………...…. …………… ………….... ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร

26 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ศาล 1. เป็นสถาบันอิสระจาก ฝ่ายบริหาร 2. สร้างสถาบันศาลปกครอง 3. จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ

27 ครูศรีวรรณ ปานสง่า - ชี้ขาดให้ร่างกฎหมาย - วินิจฉัยกฎหมายที่ขัดกับ รัฐธรรมนูญให้เป็นโมฆะ - วินิจฉัยปัญหา - วินิจฉัยเรื่องอื่น ๆ

28 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. มีอิสระในการพิจารณา พิพากษา


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า ศาล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google