งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริหารจัดการคลังวัคซีนสำรองเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริหารจัดการคลังวัคซีนสำรองเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริหารจัดการคลังวัคซีนสำรองเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

2 โรคและภัยสุขภาพเป้าหมาย/ภาพที่คาดหวัง
1.เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรค จะมีความมั่นใจว่ามีวัคซีนมีคุณภาพ เพียงพอ 2.ทราบข้อมูล ปัญหาการบริหารจัดการคลังวัคซีนของสคร. ภายหลังมอบความรับผิดชอบการกระจายวัคซีนผ่านระบบ VMI แก่สปสช. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( )

3 ค่าเป้าหมาย มีคลังวัคซีนสำรองของประเทศในภาวะฉุกเฉิน ภาคละ 1 แห่ง และกรมควบคุมโรค รวมทั้งหมด 5 แห่ง Setting พื้นที่เป้าหมาย : คลังวัคซีนสำรอง : ภาคกลาง สคร.4 ราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สคร. 6 ขอนแก่น ภาคเหนือ สคร.9 พิษณุโลก ภาคใต้ สคร.12 สงขลา กรมควบคุมโรค กลุ่มเป้าหมาย : เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์ สคร / สสจ.

4 มาตรการ แนวทางดำเนินงาน
สำรวจประเมินคลังวัคซีนสคร.เป้าหมาย รวมทั้งประชุมสรุปผลและถอดบทเรียน พัฒนาคลังวัคซีนภายหลังสำรวจประเมิน จัดทำแผนการสำรองวัคซีนเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 4. มีบุคลากรผู้ดูแลระบบคลังวัคซีนในระดับจังหวัด cold chain manager (เภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด) เป้าหมายคือเพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน 5. พัฒนาระบบข้อมูลให้สามารถติดตามข้อมูลคลังวัคซีน พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน real time, สามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการ และสามารถคำนวณอัตราการสูญเสียของวัคซีนได้

5 แนวทางติดตามประเมินผล
จากการประเมินการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview) การถอดบทเรียนจากการสำรวจ และจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การทำแผนปฏิบัติงาน

6 ตัวชี้วัดความสำเร็จ :ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคลังวัคซีนสำรองเพื่อ
รองรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับประเทศ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1.มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการคลังวัคซีน เป็นลายลักษณ์อักษร 2.ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการคลังวัคซีนผ่านการอบรม ให้ความรู้เรื่อง ระบบลูกโซ่ความเย็น 3.มีแผนปฏิบัติงานด้านการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านวัคซีน 4.ผู้รับผิดชอบระดับสคร.มีการบูรณาการร่วมกับ ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด(สสจ.)ในการนิเทศติดตาม หน่วยบริการในพื้นที่เรื่องการบริหารจัดการระบบลูกโซ่ ความเย็น 5.มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีน ร่วมกันระหว่างสคร.และหน่วยบริการในพื้นที่

7 รายละเอียดการดำเนินงาน
ขั้นตอน ที่ รายละเอียดการดำเนินงาน คะแนน แนวทางการ ประเมิน 1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานบริหาร จัดการคลังวัคซีนเป็นลายลักษณ์อักษร -มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร 1 คะแนน -ไม่มีผู้รับผิดชอบหรือมี ผู้รับผิดชอบแต่ไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร คะแนน คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ หรือ แบบมอบหมายงาน 2 ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการคลังวัคซีน ผ่านการอบรมให้ความรู้เรื่อง ระบบลูกโซ่ ความเย็น -ผู้รับผิดชอบผ่านการอบรม คะแนน -ผู้รับผิดชอบไม่ผ่านการอบรม คะแนน -หลักฐานการอบรมเรื่อง การบริหาร จัดการระบบลูกโซ่ความ เย็น -การสัมภาษณ์ การ สอบถาม 3 มีแผนปฏิบัติงานด้านการเตรียมพร้อมตอบ โต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขด้านวัคซีน - ต้องมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า โดย ระบุทั้งรายการ ปริมาณ วัคซีน รายละเอียดอื่นๆที่จำเป็น - ระบุกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ มีการกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจน -มีแผนปฏิบัติงานด้านการ เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เฉพาะด้านวัคซีนหรือเป็นแผน ภาพรวมแต่ต้องครอบคลุมเรื่อง วัคซีน คะแนน -ไม่มีแผนปฏิบัติงาน หรือมี แผนแต่ไม่ครอบคลุมด้านการ เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวัคซีน 0 คะแนน แผนปฏิบัติงานด้านการ เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขด้าน วัคซีน 4 -ผู้รับผิดชอบระดับสคร.มีการบูรณาการ ร่วมกับผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด(สสจ.)ใน การนิเทศติดตามหน่วยบริการในพื้นที่ เรื่องการบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความ เย็น -มีแผนบูรณาการร่วมกัน ระหว่างผู้รับผิดชอบระดับสคร. และระดับจังหวัด(สสจ.)ในการ นิเทศติดตาม เป็นลายลักษณ์ อักษร คะแนน -ไม่มีแผนบูรณาการร่วมกัน คะแนน แผนบูรณาการร่วมกัน ระหว่างผู้รับผิดชอบ ระดับสคร.และระดับ จังหวัด(สสจ.)ในการ นิเทศติดตาม 5 มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหาร จัดการวัคซีนร่วมกันระหว่างสคร. และ หน่วยบริการในพื้นที่ -มีการเชื่อมโยงข้อมูลการ บริหารจัดการวัคซีนที่สามารถ ตรวจสอบชนิด จำนวนวัคซีน ระหว่างสคร.และหน่วยบริการ ในพื้นที่ได้แก่ รพศ./รพท./ รพช./รพ.สต คะแนน -ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล คะแนน 1.การตรวจสอบระบบ ข้อมูลทั้งระบบ manual และโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 2.การสัมภาษณ์ การ สอบถาม

8 ตัวชี้วัด หน่วยวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2559 2560 ระดับ ความสำเร็จของ การพัฒนาคลัง วัคซีนสำรอง เพื่อรองรับการ ตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน ระดับประเทศ ขั้นตอน 4 5

9 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 1. จัดทำโครงการฯเพื่อขออนุมัติ
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557 2. ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ธันวาคม 2557 3. จัดทำเครื่องมือเพื่อตรวจประเมินมาตรฐานคลังวัคซีน 4. ดำเนินการสำรวจและประเมินแผนการบริหารจัดการคลังวัคซีนฯ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเป้าหมาย 4 แห่ง และหน่วยบริการในพื้นที่ มกราคม 2558 – มีนาคม 2558 5. วิเคราะห์ผลการสำรวจและประเมินฯ เมษายน 2558 6. ประชุมถอดบทเรียนและทำแผนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พฤษภาคม 2558 7. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานฯ พฤษภาคม - กันยายน 2558 8. จัดพิมพ์แนวทางคู่มือการบริหารจัดการคลังวัคซีนสำรอง สิงหาคม 2558

10 สิ่งที่จะดำเนินการต่อ ปี 59-62
***จัดทำแผนลงทุนเพื่อพัฒนาคลังวัคซีนสำรอง สำหรับสคร.เป้าหมาย คือ 4,6,9 และ 12 - พัฒนา Cold room สำหรับเก็บสำรองวัคซีน ได้แก่ การจัดทำแบบแปลนพัฒนา สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ จำเป็น - พัฒนาบุคลากร (Cold chain manager) เน้นบุคลากรที่สังกัดกรมควบคุมโรค

11 กลวิธีดำเนินงานและกิจกรรม
ลำดับ กลวิธีดำเนินงานและกิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 หมายเหตุ 1. ดำเนินการสำรวจคลังวัคซีนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหา - ประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนการสำรวจคลังวัคซีนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง 500,000 2. พัฒนาปรับปรุงคลังวัคซีนสำรองภายหลังการสำรวจ/ประเมิน ทั้งเครื่องมือ,อุปกรณ์ไฟฟ้า,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ - จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง สำหรับสคร.4,6,9,12 และกรมควบคุมโรค เครื่องละ 783,000 บาท 5 เครื่อง เป็นเงิน 9,915,000 3,915,000 2,000,000

12 ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 หมายเหตุ 3. พัฒนาระบบการขนส่งวัคซีน 3.1 สำรวจพาหนะที่ใช้ขนส่งวัคซีนทั้งประเทศว่าได้มาตรฐานหรือไม่ รวบรวมสภาพปัญหา 3.2 จัดซื้อพาหนะขนส่งวัคซีนเพิ่มเติมในจุดที่ไม่เพียงพอ 3.3 ปรับปรุงพาหนะขนส่งวัคซีนที่มีอยู่ ให้ได้มาตรฐาน 5,000,000 1,000,000 400,000 300,000 4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาให้เป็น Cold chain manager ที่มีประสิทธิภาพ -อบรมให้ความรู้ด้านระบบการบริหารจัดการลูกโซ่ความเย็นแก่บุคลากรที่รับผิดชอบ เป้าหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ทั้ง 12 แห่ง ปี 59-62 800,000 200,000


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริหารจัดการคลังวัคซีนสำรองเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google