งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริหารจัดการคลัง วัคซีนสำรองเพื่อตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริหารจัดการคลัง วัคซีนสำรองเพื่อตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริหารจัดการคลัง วัคซีนสำรองเพื่อตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 ขั้นตอน ที่ รายละเอียดการดำเนินงานคะแนน แนวทางการ ประเมิน 1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานบริหาร จัดการคลังวัคซีนเป็นลายลักษณ์อักษร - มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร 1 คะแนน - ไม่มีผู้รับผิดชอบหรือมี ผู้รับผิดชอบแต่ไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร 0 คะแนน คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ หรือแบบ มอบหมายงาน 2 ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการคลังวัคซีน ผ่านการอบรมให้ความรู้เรื่อง ระบบลูกโซ่ ความเย็น - ผู้รับผิดชอบผ่านการอบรม 1 คะแนน - ผู้รับผิดชอบไม่ผ่านการอบรม 0 คะแนน - หลักฐานการอบรมเรื่อง การบริหาร จัดการระบบลูกโซ่ความ เย็น - การสัมภาษณ์ การ สอบถาม 3 มีแผนปฏิบัติงานด้านการเตรียมพร้อมตอบ โต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุขด้านวัคซีน - ต้องมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยระบุ ทั้งรายการ ปริมาณ วัคซีน รายละเอียดอื่นๆที่จำเป็น - ระบุกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ - มีการกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจน - มีแผนปฏิบัติงานด้านการ เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เฉพาะด้านวัคซีนหรือเป็นแผน ภาพรวมแต่ต้องครอบคลุมเรื่อง วัคซีน 1 คะแนน - ไม่มีแผนปฏิบัติงาน หรือมีแผน แต่ไม่ครอบคลุมด้านการ เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวัคซีน 0 คะแนน แผนปฏิบัติงานด้านการ เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุขด้าน วัคซีน 4 - ผู้รับผิดชอบระดับสคร. มีการบูรณาการ ร่วมกับผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ( สสจ.) ใน การนิเทศติดตามหน่วยบริการในพื้นที่เรื่อง การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น - มีแผนบูรณาการร่วมกันระหว่าง ผู้รับผิดชอบระดับสคร. และระดับ จังหวัด ( สสจ.) ในการนิเทศ ติดตาม เป็นลายลักษณ์อักษร 1 คะแนน - ไม่มีแผนบูรณาการร่วมกัน 0 คะแนน แผนบูรณาการร่วมกัน ระหว่างผู้รับผิดชอบ ระดับสคร. และระดับ จังหวัด ( สสจ.) ในการ นิเทศติดตาม 5 มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหาร จัดการวัคซีนร่วมกันระหว่างสคร. และ หน่วยบริการในพื้นที่ - มีการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหาร จัดการวัคซีนที่สามารถ ตรวจสอบชนิด จำนวนวัคซีน ระหว่างสคร. และหน่วยบริการใน พื้นที่ได้แก่ รพศ./ รพท./ รพช./ รพ. สต. 1 คะแนน - ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล 0 คะแนน 1. การตรวจสอบระบบ ข้อมูลทั้งระบบ manual และโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 2. การสัมภาษณ์ การ สอบถาม

8 8 ตัวชี้วัดหน่วยวัดปีงบประมาณ พ. ศ. 255825592560 ระดับ ความสำเร็จของ การพัฒนาคลัง วัคซีนสำรอง เพื่อรองรับการ ตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน ระดับประเทศ ขั้นตอน 455

9 9 กิจกรรม ระยะเวลา ดำเนินการ 1. จัดทำโครงการฯเพื่อขออนุมัติ ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557 2. ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ธันวาคม 2557 3. จัดทำเครื่องมือเพื่อตรวจประเมินมาตรฐานคลัง วัคซีน ธันวาคม 2557 4. ดำเนินการสำรวจและประเมินแผนการบริหาร จัดการคลังวัคซีนฯ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเป้าหมาย 4 แห่ง และหน่วยบริการในพื้นที่ มกราคม 2558 – มีนาคม 2558 5. วิเคราะห์ผลการสำรวจและประเมินฯ เมษายน 2558 6. ประชุมถอดบทเรียนและทำแผนสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พฤษภาคม 2558 7. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานฯ พฤษภาคม - กันยายน 2558 8. จัดพิมพ์แนวทางคู่มือการบริหารจัดการคลังวัคซีน สำรอง สิงหาคม 2558

10 10

11 11 ลำดั บ กลวิธีดำเนินงานและ กิจกรรม งบประมา ณ ( บาท ) ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 หมายเหตุ 1. ดำเนินการสำรวจคลังวัคซีน ของสำนักงานป้องกันควบคุม โรคทั้ง 12 แห่ง เพื่อนำข้อมูล มาวิเคราะห์สภาพปัญหา - ประชุมสรุปผลและถอด บทเรียนการสำรวจคลังวัคซีน ของสำนักงานป้องกันควบคุม โรคทั้ง 12 แห่ง 500,000 2. พัฒนาปรับปรุงคลังวัคซีน สำรองภายหลังการสำรวจ / ประเมิน ทั้งเครื่องมือ, อุปกรณ์ ไฟฟ้า, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ มีอยู่ให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ - จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรอง สำหรับสคร.4,6,9,12 และกรมควบคุมโรค เครื่องละ 783,000 บาท 5 เครื่อง เป็น เงิน 9,915,00 0 3,915,0 00 2,000,0 00

12 12 ลำดั บ กิจกรรม งบประมา ณ ( บาท ) ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 หมายเหตุ 3. พัฒนาระบบการขนส่งวัคซีน 3.1 สำรวจพาหนะที่ใช้ขนส่ง วัคซีนทั้งประเทศว่าได้ มาตรฐานหรือไม่ รวบรวม สภาพปัญหา 3.2 จัดซื้อพาหนะขนส่งวัคซีน เพิ่มเติมในจุดที่ไม่เพียงพอ 3.3 ปรับปรุงพาหนะขนส่ง วัคซีนที่มีอยู่ ให้ได้มาตรฐาน 5,000,000 1,000,000 5,000,0 00 400,000 300,000 4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาให้เป็น Cold chain manager ที่มีประสิทธิภาพ - อบรมให้ความรู้ด้านระบบการ บริหารจัดการลูกโซ่ความเย็น แก่บุคลากรที่รับผิดชอบ เป้าหมายเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรค ทั้ง 12 แห่ง ปี 59-62 800,000200,000


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริหารจัดการคลัง วัคซีนสำรองเพื่อตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google