งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท

2 เรื่องประจำเดือน ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. รว ม ร้องเรียน 183408151971 ขอความ ช่วยเหลือ 010510613 สอบถาม ข้อมูล 806364 10 2 99 10 5 71 58 4 อื่นๆ 600700114 รวม 10 4 6768 11 4 10 8 12 0 97 68 2 รายงานประจำเดือน

3 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท

4 ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ม. ค. – ก. ค. 56 เรื่องที่แจ้ง จำนวน ( ครั้ง ) ดำเนินกา ร แล้วเสร็จ ( ครั้ง ) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ( ครั้ง ) ยังไม่เข้า ดำเนินก าร ( ครั้ง ) หน่วยงา นอื่น ( ครั้ง ) ไม่พบ มูลเหตุ ( ครั้ง ) ถนนชำรุดเป็นหลุม บ่อ 52348721 ไฟฟ้าส่องสว่างดับ 970110 คอสะพานชำรุด 320100 หญ้าขึ้นรกข้าง ทาง 100010 ขอความอนุเคราะห์ ปูพื้นลาดยาง 100100 ป้ายบดบัง ทัศนียภาพ 100001

5 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท

6

7

8 สำนักอำนวยความปลอดภัย

9

10

11

12 1. ด้านกำกับทางหลวง ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครทางหลวงชนบท 2. ด้านบำรุงรักษาทาง 3. ด้านความปลอดภัย แจ้งอุบัติเหตุ 4. ด้านการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ 5- ด้านอื่นๆ

13 ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครทางหลวงชนบท ในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2556 รายละเอียด เดือน รวม เฉลี่ยต่อ เดือน ร้อยละ พฤษภ าคม มิถุนา ยน กรกฎา คม 1- ด้านกำกับทางหลวง 33291678260.87% 2- ด้านบำรุงรักษาทาง 4204713221,21340413.57% 3- ด้านความปลอดภัย แจ้งอุบัติเหตุ 5461550.17% 4- ด้านการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ 3923424321,16638813.04% 5- ด้านอื่นๆ 2,240210421156,4592,15372.35% รวม 3,09 0 2,95 0 2,89 18,931992100%

14 สำนักอำนวยความปลอดภัยกรม ทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัยกรม ทางหลวงชนบท


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google