งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท

2 เรื่องประจำเดือน ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. รว ม ร้องเรียน ขอความ ช่วยเหลือ สอบถาม ข้อมูล อื่นๆ รวม รายงานประจำเดือน

3 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท

4 ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน ม. ค. – ก. ค. 56 เรื่องที่แจ้ง จำนวน ( ครั้ง ) ดำเนินกา ร แล้วเสร็จ ( ครั้ง ) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ( ครั้ง ) ยังไม่เข้า ดำเนินก าร ( ครั้ง ) หน่วยงา นอื่น ( ครั้ง ) ไม่พบ มูลเหตุ ( ครั้ง ) ถนนชำรุดเป็นหลุม บ่อ ไฟฟ้าส่องสว่างดับ คอสะพานชำรุด หญ้าขึ้นรกข้าง ทาง ขอความอนุเคราะห์ ปูพื้นลาดยาง ป้ายบดบัง ทัศนียภาพ

5 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท

6

7

8 สำนักอำนวยความปลอดภัย

9

10

11

12 1. ด้านกำกับทางหลวง ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครทางหลวงชนบท 2. ด้านบำรุงรักษาทาง 3. ด้านความปลอดภัย แจ้งอุบัติเหตุ 4. ด้านการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ 5- ด้านอื่นๆ

13 ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครทางหลวงชนบท ในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2556 รายละเอียด เดือน รวม เฉลี่ยต่อ เดือน ร้อยละ พฤษภ าคม มิถุนา ยน กรกฎา คม 1- ด้านกำกับทางหลวง % 2- ด้านบำรุงรักษาทาง , % 3- ด้านความปลอดภัย แจ้งอุบัติเหตุ % 4- ด้านการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ , % 5- ด้านอื่นๆ 2, ,4592, % รวม 3,09 0 2,95 0 2,89 18, %

14 สำนักอำนวยความปลอดภัยกรม ทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัยกรม ทางหลวงชนบท


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท ศูนย์ความปลอดภัย กรมทาง หลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google