งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนา 1. การพัฒนา - สร้างเสริม สนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่อง - ความเป็นผู้นำ 2. การคงไว้ของบุคลากร - สนับสนุน ผลักดันให้มีความก้าวหน้าในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนา 1. การพัฒนา - สร้างเสริม สนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่อง - ความเป็นผู้นำ 2. การคงไว้ของบุคลากร - สนับสนุน ผลักดันให้มีความก้าวหน้าในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวทางการพัฒนา 1. การพัฒนา - สร้างเสริม สนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่อง - ความเป็นผู้นำ 2. การคงไว้ของบุคลากร - สนับสนุน ผลักดันให้มีความก้าวหน้าในการ ทำงาน - สร้างแรงจูงใจ ( ยกย่อง ให้รางวัล ) - ปลูกฝังการรักองค์กร 3. การสร้างทีมและเครือข่ายของบุคลากร - พัฒนา สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ - มอบหมายงานที่ท้าทาย

3 แนวทางการพัฒนา 1. วิเคราะห์คุณลักษณะ / พฤติกรรมรายบุคคลและพูดคุย อย่างใกล้ชิด เพื่อทราบความรู้สึกในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ในปัจจุบัน ( ความชอบ / ไม่ชอบ / ปัญหาในการทำงาน ปัจจุบัน ) 2. หาข้อตกลงร่วมกันในการมอบหมายงานที่เหมาะสม บนพื้นฐานความเป็นไปได้ 3. มอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และควร เป็นงานที่ท้าทายความสามารถได้ใช้ศักยภาพทำให้เกิดความ ภาคภูมิใจในตนเอง กำหนดให้มีการรายงานผลเป็นระยะ ๆ มีการติดตามงาน และมีมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิด แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น การยกย่องชมเชย การ พิจารณาความดีความชอบ ฯลฯ 4. ส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เพิ่มพูนศักยภาพ ด้านผลงานที่เหมาะสม เช่น การบริหารงานและบริหารตนเอง หลักการเบื้องต้นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน การ บริหารผลงาน

4 1. พัฒนาทางด้านบริหาร ทั้งการ บริหารงาน และบริหารตนเอง 2. พัฒนาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 3. พัฒนาการจัดการความรู้ 4. พัฒนาการสร้างและบริหารทีมงาน 5. พัฒนาการบริหารความขัดแย้ง 6. พัฒนาการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา ในงาน 7. พัฒนาการตัดสินใจ 8. พัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการ พัฒนา

5 1. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ความคิด ทัศนคติต่าง ๆให้ เป็นเชิงบวก 2 เคร่งครัดเรื่องการใช้กฎระเบียบในการทำงาน เพื่อ ไม่ให้คนกลุ่มอื่นทำตาม 3 เปิดโอกาสให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาใน ระดับพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 4 ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้ 5 มอบหมายงานที่สามารถทำได้ และมีการติดตาม อย่างต่อเนื่อง และมีการยกย่อง ชมเชยในความสามารถที่เขา ทำได้ 6 ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานในการทำงาน รวมถึงมี คณะกรรมการในการพัฒนาเพื่อให้คนกลุ่มนี้ ได้รับโอกาส เพิ่มขึ้น 7 ปรับเปลี่ยนงานใหม่ให้สอดคล้องกับความสามารถ

6 คุณสมบัติที่พึงประสงค์ คุณสมบัติที่ไม่พึง ประสงค์ หลักสูตรที่ต้องเรียนรู้ 1. วิสัยทัศน์กว้างไกล 1. ไม่มีคุณธรรม / จริยธรรม 1. ทักษะการถ่ายทอด 2. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ สำคัญ (PHER / โรคติดต่อ / โรค ไม่ติดต่อ / 2. ไม่ทำงานเป็นทีม 2. ความเป็นผู้นำ โรคจากการประกอบอาชีพ 3. ไม่รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น / เชื่อมั่นตัวเองสูงเกินไป / ใจ ร้อน / วู่วาม 3. เสริมสร้างคุณธรรม / จริยธรรม 3. ประสบการณ์เฉพาะด้าน (5 ปี ) / ผลงานเป็นที่ยอมรับ 4. ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วหรือ ล้นแก้ว 4. การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 4. มีความเป็นผู้นำ ( ใฝ่รู้ คิดใหม่ ทำใหม่ กล้าคิด กล้าทำ กล้า ตัดสินใจ กล้าพูด กล้า เปลี่ยนแปลง ) 5 ใจแคบ หูเบา 5. การประสานงานและการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ 5. มีความสามารถถ่ายทอด / ที่ ปรึกษา 6 เอื้อประโยชน์ให้กับพวก พ้อง 6. หลักสูตรการฟื้นฟู / พัฒนา เฉพาะเรื่อง 6. มีคุณธรรม / จริยธรรม / มนุษย สัมพันธ์ 7 การทำงานเป็นทีม

7 คุณสมบัติที่พึง ประสงค์ คุณสมบัติที่ไม่พึง ประสงค์ หลักสูตรที่ต้องเรียนรู้ 7. ใฝ่รู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้ทัน ต่อโรค / โลกในปัจจุบัน 8. หลักสูตรการบริหารงานแบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ 8. มีความสามารถในการ บริหารจัดการ 9. มีทัศนคติที่ดี 10. มีเหตุผล 11. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับ ฟังความคิดเห็นผู้อื่น

8 THE END


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนา 1. การพัฒนา - สร้างเสริม สนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่อง - ความเป็นผู้นำ 2. การคงไว้ของบุคลากร - สนับสนุน ผลักดันให้มีความก้าวหน้าในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google