งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

2 แนวทางการพัฒนา Talent / Star 1. การพัฒนา
- สร้างเสริม สนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง - ความเป็นผู้นำ 2. การคงไว้ของบุคลากร - สนับสนุน ผลักดันให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน - สร้างแรงจูงใจ (ยกย่อง ให้รางวัล) - ปลูกฝังการรักองค์กร 3. การสร้างทีมและเครือข่ายของบุคลากร - พัฒนา สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ - มอบหมายงานที่ท้าทาย Talent / Star

3 แนวทางการพัฒนา Questionable
1. วิเคราะห์คุณลักษณะ/พฤติกรรมรายบุคคลและพูดคุยอย่างใกล้ชิด เพื่อทราบความรู้สึกในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน (ความชอบ / ไม่ชอบ / ปัญหาในการทำงานปัจจุบัน) 2. หาข้อตกลงร่วมกันในการมอบหมายงานที่เหมาะสมบนพื้นฐานความเป็นไปได้ 3. มอบหมายงานให้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และควรเป็นงานที่ท้าทายความสามารถได้ใช้ศักยภาพทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กำหนดให้มีการรายงานผลเป็นระยะ ๆ มีการติดตามงาน และมีมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น การยกย่องชมเชย การพิจารณาความดีความชอบ ฯลฯ 4. ส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เพิ่มพูนศักยภาพด้านผลงานที่เหมาะสม เช่น การบริหารงานและบริหารตนเอง หลักการเบื้องต้นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน การบริหารผลงาน

4 แนวทางการพัฒนา Cash-cow
1. พัฒนาทางด้านบริหาร ทั้งการบริหารงาน และบริหารตนเอง 2. พัฒนาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 3. พัฒนาการจัดการความรู้ 4. พัฒนาการสร้างและบริหารทีมงาน 5. พัฒนาการบริหารความขัดแย้ง 6. พัฒนาการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหาในงาน 7. พัฒนาการตัดสินใจ 8. พัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

5 แนวทางการพัฒนา Dead wood
1. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ความคิด ทัศนคติต่าง ๆให้เป็นเชิงบวก 2 เคร่งครัดเรื่องการใช้กฎระเบียบในการทำงาน เพื่อไม่ให้คนกลุ่มอื่นทำตาม 3 เปิดโอกาสให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาในระดับพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 4 ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้ 5 มอบหมายงานที่สามารถทำได้ และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีการยกย่อง ชมเชยในความสามารถที่เขาทำได้ 6 ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานในการทำงาน รวมถึงมีคณะกรรมการในการพัฒนาเพื่อให้คนกลุ่มนี้ ได้รับโอกาสเพิ่มขึ้น 7 ปรับเปลี่ยนงานใหม่ให้สอดคล้องกับความสามารถ

6 คุณสมบัติของTalent / Star ของ สคร 4 ราชบุรี
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ คุณสมบัติที่ไม่พึงประสงค์ หลักสูตรที่ต้องเรียนรู้ 1. วิสัยทัศน์กว้างไกล 1. ไม่มีคุณธรรม / จริยธรรม 1. ทักษะการถ่ายทอด 2. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สำคัญ (PHER / โรคติดต่อ / โรคไม่ติดต่อ / 2. ไม่ทำงานเป็นทีม 2. ความเป็นผู้นำ โรคจากการประกอบอาชีพ 3. ไม่รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น/เชื่อมั่นตัวเองสูงเกินไป / ใจร้อน / วู่วาม 3. เสริมสร้างคุณธรรม / จริยธรรม 3. ประสบการณ์เฉพาะด้าน (5 ปี) / ผลงานเป็นที่ยอมรับ 4. ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วหรือล้นแก้ว 4. การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ 4. มีความเป็นผู้นำ (ใฝ่รู้ คิดใหม่ ทำใหม่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ กล้าพูด กล้าเปลี่ยนแปลง) 5 ใจแคบ หูเบา 5. การประสานงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 5. มีความสามารถถ่ายทอด / ที่ปรึกษา 6 เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 6. หลักสูตรการฟื้นฟู / พัฒนาเฉพาะเรื่อง 6. มีคุณธรรม / จริยธรรม / มนุษยสัมพันธ์ 7 การทำงานเป็นทีม

7 คุณสมบัติของTalent / Star ของ สคร 4 ราชบุรี (ต่อ)
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ คุณสมบัติที่ไม่พึงประสงค์ หลักสูตรที่ต้องเรียนรู้ 7. ใฝ่รู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้ทัน ต่อโรค / โลกในปัจจุบัน 8. หลักสูตรการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 8. มีความสามารถในการบริหารจัดการ 9. มีทัศนคติที่ดี 10. มีเหตุผล 11. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น

8 THE END


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google