งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางบุญเรือน ศรี เพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นางบุญเรือน ศรี เพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางบุญเรือน ศรี เพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นางบุญเรือน ศรี เพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางบุญเรือน ศรี เพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นางบุญเรือน ศรี เพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน ( วิจัยชั้นเรียน ) นำเสนอ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนา บุคลิกภาพ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัย อาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

2 ปัญหาในการ วิจัย 2. นักศึกษาขาดทักษะในความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดี 1. ปัญหาในการเรียนที่ผู้เรียนขาดความ มั่นใจในการแสดงออกเรื่องบุคลิกภาพที่ ถูกต้อง 3. นักศึกษามีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ใน การพูดสนทนา และการแสดงออกด้าน ท่าทางประกอบ 4. นักศึกษาขาดความสนใจในการพัฒนา บุคลิกภาพ เห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญจึงทำให้ ละเลยเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพ

3 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนา บุคลิกภาพ วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ ระหว่าง ก่อนเรียนและหลังเรียน 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( สื่อ CAI) เรื่อง ความรู้ เบื้องต้องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 1. เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ พัฒนาบุคลิกภาพ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ 70/70

4 วิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ

5 วิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ ( ต่อ )

6 สรุป ผลงานวิจัย 1. ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา บุคลิกภาพของนักศึกษาสูงขึ้น 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน ระดับดี 3. ผลวิเคราะห์ความพึงใจที่มีต่อการจัดการการ เรียนรู้โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก

7 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นางบุญเรือน ศรี เพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นางบุญเรือน ศรี เพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google