งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการ สอน ( ชั้นเรียน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการ สอน ( ชั้นเรียน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการ สอน ( ชั้นเรียน )

2 ชื่อผู้วิจัย ชื่อผู้วิจัย นายสิทธิชัย ดีปัญญา วิทยาลัยเทคโนโลยี พระรามหก

3 ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาเจตคติ เพื่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ( 2104 –2115) ของนักเรียนชั้น ปวช. 2/4 สาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้า กำลังประจำภาคเรียนที่ 2/2556

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาเจตคติเพื่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีต่อ วินัยในตนเองด้านวินัยใน ห้องเรียน 2. เพื่อพัฒนาเจตคติเพื่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มี ต่อวินัยในตนเองด้านความ ขยันอดทนทางการเรียน

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ( ต่อ ) 3. เพื่อพัฒนาเจตคติเพื่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อ วินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรียน

6 ขอบเขตของการวิจัย 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ใน การศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้น ปวช. 2/4 สาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จำนวน 38 คน

7 ขอบเขตของการวิจัย ( ต่อ ) 2. ระยะเวลาที่ใช้ในงานวิจัย ใน การทำวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาใน การจัดการเรียนการสอนใน ภาคเรียน 2/2556

8 ขอบเขตของการวิจัย ( ต่อ ) 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยพัฒนา เจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน 1. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้าน วินัยในห้องเรียน 2. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้าน ความขยันอดทน 3. เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้าน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

9 ขอบเขตของการวิจัย ( ต่อ ) 4. ตัวแปรที่ศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ คือ เจตคติที่มี ต่อวินัยในตนเอง ได้แก่ 1.1 วินัยในตนเองด้านวินัยใน ห้องเรียน 1.2 ความขยันอดทนทางการเรียน 1.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ เรียน

10 2. ตัวแปรตาม คือพฤติกรรม ด้านความมีวินัยในตนเอง

11 ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง คือนักเรียนชั้น ปวช. 2/4 จำนวน 38 คน สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขา งานไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2/2556 วิทยาลัย เทคโนโลยีพระรามหก

12 สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการ วิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้เก็บ รวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้น ปวช. 2/4 สาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้า กำลัง ปีการศึกษา 2/2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

13 ตามแนวทางการศึกษา เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนและ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ เรียน

14 ตารางที่ 1 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียน

15 ตารางที่ 2 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้าน ความขยันอดทน

16 ตารางที่ 3 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้าน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

17 สรุปผลการวิจัย นักเรียนมีการพัฒนาเจต คติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนที่มีต่อวินัยในตนเองด้าน วินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียน และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนชั้น ปวช. 2/4 สาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง ในระดับที่สูงขึ้น

18 ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยขอเสนอแนะ แนวทางเพื่อนำข้อค้นพบใน การวิจัยไปใช้ ในการ พัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้

19 1. ครูควรศึกษาธรรมชาติของ เพศละวัยของนักเรียน ประกอบกับพฤติกรรมของ นักเรียนเพื่อพัฒนาเจตคติที่มี ต่อวินัยในตนเองด้านวินัยใน ห้องเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียนและ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ เรียน

20 2. ครูควรใช้จิตวิทยาในการ โน้มน้าวจิตใจ ให้นักเรียนให้ความร่วมมือ ในการพัฒนา เจตคติที่ดีรวมทั้งเห็นคุณค่า ของการปรับเจตคติ

21


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการ สอน ( ชั้นเรียน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google