งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)

2 ชื่อผู้วิจัย นายสิทธิชัย ดีปัญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
ชื่อผู้วิจัย นายสิทธิชัย ดีปัญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

3 ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาเจตคติ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ( 2104 –2115)ของนักเรียนชั้น ปวช. 2/4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลังประจำภาคเรียนที่ 2/2556

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน 2. เพื่อพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ต่อ) 3
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ต่อ) 3. เพื่อพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

6 ขอบเขตของการวิจัย 1.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชั้นปวช. 2/4 สาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์สาขางานไฟฟ้ากำลัง ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จำนวน38คน

7 ขอบเขตของการวิจัย (ต่อ)
2.ระยะเวลาที่ใช้ในงานวิจัย ในการทำวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนใน ภาคเรียน 2/2556

8 ขอบเขตของการวิจัย (ต่อ)
3.เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาเจตคติเพื่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน 2.เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทน 3.เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียน

9 ขอบเขตของการวิจัย (ต่อ)
4. ตัวแปรที่ศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ คือ เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ได้แก่ 1.1 วินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน 1.2 ความขยันอดทนทางการเรียน 1.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

10 2. ตัวแปรตาม คือพฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเอง

11 ประชากร / กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้น ปวช. 2/4 จำนวน 38 คน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2/2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

12 สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้น ปวช. 2/4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2/2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

13 ตามแนวทางการศึกษา เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเอง ด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนและ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

14 ตารางที่ 1 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน

15 ตารางที่ 2 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทน

16 ตารางที่ 3 เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

17 สรุปผลการวิจัย นักเรียนมีการพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช. 2/4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง ในระดับที่สูงขึ้น

18 ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางเพื่อนำข้อค้นพบในการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้

19 1.ครูควรศึกษาธรรมชาติของเพศละวัยของ นักเรียน ประกอบกับพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อพัฒนาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้าน วินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการ เรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

20 2. ครูควรใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวจิตใจ
ให้นักเรียนให้ความร่วมมือ ในการพัฒนา เจตคติที่ดีรวมทั้งเห็นคุณค่าของการปรับเจตคติ

21


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google