งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการ อบรมควรจะสามารถ 1. เลือกวิธีการสอนให้เหมาะสม กับรายวิชาตามหลักสูตรการ ฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือ ขั้น ความรู้เบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการ อบรมควรจะสามารถ 1. เลือกวิธีการสอนให้เหมาะสม กับรายวิชาตามหลักสูตรการ ฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือ ขั้น ความรู้เบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการ อบรมควรจะสามารถ 1. เลือกวิธีการสอนให้เหมาะสม กับรายวิชาตามหลักสูตรการ ฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือ ขั้น ความรู้เบื้องต้น ได้ 2. ใช้วิธีสอนได้อย่างเหมาะสม 3. ประเมินผลวิธีสอนแต่ละ ประเภทได้

3 หลักการเลือกวิธี สอน 1. ศึกษาขอบข่าย วัตถุประสงค์ และเนื้อหาวิชา 2. พิจารณาขอบข่าย ว่า มุ่งเน้น ความรู้ ทักษะ หรือ เจตคติ

4 3. เลือกวิธีสอนให้ เหมาะสม 4. ในวิชาหนึ่ง ใช้วิธีสอน หลายวิธีได้ 5. คำนึงว่า ผู้ใหญ่ ไม่ชอบนั่งฟังอย่าง เดียว

5 การบรรยายจะนำมาใช้ใน การให้ความรู้ความเข้าใจ และยังนำมาใช้เพื่อการ เปลี่ยนเจตคติได้ด้วย การบรรยายจะนำมาใช้ใน การให้ความรู้ความเข้าใจ และยังนำมาใช้เพื่อการ เปลี่ยนเจตคติได้ด้วย การสาธิตจะนำมาใช้ในวิชา ทักษะทางการลูกเสือ การสาธิตจะนำมาใช้ในวิชา ทักษะทางการลูกเสือ วิธีสอนที่ใช้ในการฝึกอบรม (Training methods)

6 การอภิปรายกลุ่มจะทำให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ จากการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และความ คิดเห็นซึ่งกันและกัน จะทำ ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ได้ดีกว่า และปรับปรุงด้าน ทักษะความสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นหรือความรู้สึก การอภิปรายกลุ่มจะทำให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ จากการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และความ คิดเห็นซึ่งกันและกัน จะทำ ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ได้ดีกว่า และปรับปรุงด้าน ทักษะความสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นหรือความรู้สึก

7 การสวมบทบาท นำมาใช้ใน การฝึกทักษะความสัมพันธ์ กับผู้อื่น ทักษะการวางแผน และทักษในการนำไปใช้ โดย วิธีการกระตุ้นให้แสดงออก การสวมบทบาท นำมาใช้ใน การฝึกทักษะความสัมพันธ์ กับผู้อื่น ทักษะการวางแผน และทักษในการนำไปใช้ โดย วิธีการกระตุ้นให้แสดงออก การสอนแบบฐาน การ แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตาม โครงการ เป็นวิธีให้โอกาสแก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึก ปฏิบัติ การสอนแบบฐาน การ แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตาม โครงการ เป็นวิธีให้โอกาสแก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึก ปฏิบัติ

8 ข้อควรคำนึงในการเลือกใช้วิธีสอนข้อควรคำนึงในการเลือกใช้วิธีสอน 1. ไม่มีวิธีสอนใดที่จะ เหมาะสมกับวิชาต่างๆใน ตารางฝึกอาจต้องใช้ 2- 3 วิธีรวมกันได้

9 ข้อควรคำนึงในการเลือกใช้วิธีสอนข้อควรคำนึงในการเลือกใช้วิธีสอน 2. ปัจจัยต่างๆที่ควรคำนึงถึงใน การเลือกใช้  กำหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน ให้แน่นอน  พิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน ด้านเจตคติและทักษะ ระดับ ความรู้ความเข้าใจ  เวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละวิชา  แหล่งทรัพยากรที่ต้องการใช้ทั้ง วัสดุอุปกรณ์และบุคคล

10

11 คุณค่าวิธีสอน 10 ประการ ที่วิธีสอนความรู้ความ เข้าใจ ทักษะเจต คติ 1 อภิปรายกลุ่ม 2 ประชุมกลุ่มย่อย 3 ระดมสมอง 4 บรรยาย 5 สาธิต      

12 ที่วิธีสอนความรู้ความเข้าใจทักษะเจตคติ 6 การสอนแบบฐาน 7 ศึกษารายกรณี 8 แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน ตามโครงการ 9 สวมบทบาท 10 อภิปรายเป็นคณะ           คุณค่าวิธีสอน 10 ประการ

13 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการ อบรมควรจะสามารถ 1. เลือกวิธีการสอนให้เหมาะสม กับรายวิชาตามหลักสูตรการ ฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือ ขั้น ความรู้เบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google