งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปวิธีสอนที่ใช้ในการฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปวิธีสอนที่ใช้ในการฝึกอบรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปวิธีสอนที่ใช้ในการฝึกอบรม
นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร

2 ใช้วิธีสอนได้อย่างเหมาะสม ประเมินผลวิธีสอนแต่ละประเภทได้
วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วผู้เข้ารับการอบรมควรจะสามารถ เลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ได้ ใช้วิธีสอนได้อย่างเหมาะสม ประเมินผลวิธีสอนแต่ละประเภทได้

3 หลักการเลือกวิธีสอน 1. ศึกษาขอบข่าย วัตถุประสงค์ และเนื้อหาวิชา
1. ศึกษาขอบข่าย วัตถุประสงค์ และเนื้อหาวิชา 2. พิจารณาขอบข่ายว่า มุ่งเน้น ความรู้ ทักษะ หรือเจตคติ

4 3. เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม
4. ในวิชาหนึ่ง ใช้วิธีสอนหลายวิธีได้ 5. คำนึงว่า ผู้ใหญ่ไม่ชอบนั่งฟังอย่างเดียว

5 วิธีสอนที่ใช้ในการฝึกอบรม (Training methods)
การบรรยายจะนำมาใช้ในการให้ความรู้ความเข้าใจและยังนำมาใช้เพื่อการเปลี่ยนเจตคติได้ด้วย การสาธิตจะนำมาใช้ในวิชาทักษะทางการลูกเสือ

6 การอภิปรายกลุ่มจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้ดีกว่า และปรับปรุงด้านทักษะความสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือความรู้สึก

7 การสวมบทบาท นำมาใช้ในการฝึกทักษะความสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะการวางแผน และทักษในการนำไปใช้ โดยวิธีการกระตุ้นให้แสดงออก การสอนแบบฐาน การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามโครงการ เป็นวิธีให้โอกาสแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ

8 ข้อควรคำนึงในการเลือกใช้วิธีสอน
ไม่มีวิธีสอนใดที่จะเหมาะสมกับวิชาต่างๆในตารางฝึกอาจต้องใช้ 2-3 วิธีรวมกันได้

9 ข้อควรคำนึงในการเลือกใช้วิธีสอน
ปัจจัยต่างๆที่ควรคำนึงถึงในการเลือกใช้ กำหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียนให้แน่นอน พิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านเจตคติและทักษะ ระดับความรู้ความเข้าใจ เวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละวิชา แหล่งทรัพยากรที่ต้องการใช้ทั้งวัสดุอุปกรณ์และบุคคล

10 5. การนำไปใช้ I = Implementing
สื่อความหมาย Interpretation 6. ประยุกต์ A= Applied 1. ความรู้ K = Knowledge 2. ความเข้าใจ U = Understanding 3. ทักษะ S = Scouting Skills 4. เจตคติ A = Attitude

11 คุณค่าวิธีสอน 10 ประการ       ที่ วิธีสอน ความรู้ความเข้าใจ
คุณค่าวิธีสอน 10 ประการ ที่ วิธีสอน ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ 1 อภิปรายกลุ่ม 2 ประชุมกลุ่มย่อย 3 ระดมสมอง 4 บรรยาย 5 สาธิต

12 คุณค่าวิธีสอน 10 ประการ           ที่ วิธีสอน
คุณค่าวิธีสอน 10 ประการ ที่ วิธีสอน ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ 6 การสอนแบบฐาน 7 ศึกษารายกรณี 8 แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามโครงการ 9 สวมบทบาท 10 อภิปรายเป็นคณะ

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปวิธีสอนที่ใช้ในการฝึกอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google