งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังงาน (Flow chart). การเขียนผังงาน ผังงาน หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการเขียน โปรแกรม โดยเขียนเป็นเครื่องหมายภาพ สัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน การเขียนผังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังงาน (Flow chart). การเขียนผังงาน ผังงาน หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการเขียน โปรแกรม โดยเขียนเป็นเครื่องหมายภาพ สัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน การเขียนผังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังงาน (Flow chart)

2 การเขียนผังงาน ผังงาน หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการเขียน โปรแกรม โดยเขียนเป็นเครื่องหมายภาพ สัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน การเขียนผังงาน เป็นการถ่ายทอดความเข้าใจที่ได้ จากการวิเคราะห์งานให้อยู่ในรูปภาพหรือ สัญลักษณ์ ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถเข้าใจลำดับขั้นตอนการ เขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น และง่าย ต่อการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับขั้นตอนใน วิธีการประมวลผล งานทุกชนิดที่มีการวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอนแล้ว เราสามารถนำมาเขียนผังงานได้ แม้กระทั่งงานที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราเอง

3 ประโยชน์ของผังงาน รู้และเข้าใจได้ง่าย ง่ายและสะดวกต่อการพิจารณาถึงลำดับ ขั้นตอนในการทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องของลำดับขั้นตอนได้ ง่าย การเขียนโปรแกรมทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้น บำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น

4 ตัวอย่างผังงานทั่วไป (1/3) แสดงการโยน เหรียญ 3 ครั้ง ถ้า ออกหัว ผู้โยนจะได้ เงิน 10 บาท ถ้า ออกก้อย ผู้โยนจะ เสียเงิน 10 บาท เริ่มต้น โยนเหรียญ ผลการโยน ได้เงิน 10 บาทเสียเงิน 10 บาท ครบ 3 ครั้ง หรือยัง? หยุด หัว ก้อย ยัง ครบ

5 ตัวอย่างผังงานทั่วไป (2/3) ผังงานแสดงการ เดินข้ามถนนที่มี สัญญาณไฟจราจร เริ่มต้น รอสัญญาณไฟ ไฟแดง หรือไม่ เดินข้ามถนน หยุด ใช่ ไม่ใช่

6 ตัวอย่างผังงานทั่วไป (3/3) ผังงานพิจารณาการใช้ ยาตามฉลากยาที่ปิด ข้างขวด แยกตาม ขนาดการใช้ดังนี้ – อายุต่ำกว่า 5 ปี ห้าม รับประทาน – อายุ 5 - 7 ปี ครั้งละ 1 เม็ด – อายุ 8 - 14 ปี ครั้งละ 2 เม็ด – อายุ 15 ปีขึ้นไป ครั้ง ละ 3 เม็ด เริ่มต้น อายุต่ำกว่า 5 ปี ห้ามรับประทาน อายุ 5 ปีขั้นไป แต่ไม่ถึง 8 ปี ครั้งละ 1 เม็ด อายุ 8 ปีขั้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี ครั้งละ 2 เม็ด ครั้งละ 3 เม็ด หยุด ใช่ ไม่ใช่

7 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน การกำหนดค่าเริ่มแรก การรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงค่าของข้อมูล การทดสอบ

8 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน การกำหนดค่าเริ่มแรก Start

9 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน การรับข้อมูล อ่านข้อมูล X

10 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน การประมวลผล X = X * Y

11 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน การแสดงค่าของข้อมูล แสดงค่า X ทางหน้าจอ

12 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน การทดสอบ X < 1?

13 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน สิ้นสุด End

14 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน เชื่อมต่อ

15 การจัดภาพและทิศทางของผังงาน จากบนมาล่าง จากซ้ายไปขวา และควรเขียน ลูกศรกำกับทิศทาง สัญลักษณ์มีขนาดต่างกันได้ แต่ต้องมีรูป ตามมาตรฐานที่กำหนด หลีกเลี่ยงการโยงไปมาในทิศทางตัดกัน คำอธิบายในภาพเขียนเพียงสั้น ๆ และเข้าใจ ง่าย ควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด และควรมีชื่อของผังงาน ผู้เขียน วันที่ที่เขียน และเลขหน้าลำดับ

16 แบบฝึกหัด เขียนผังงาน ตัดเกรด นักเรียน 0 – 49 คะแนน ได้เกรด 0 50 – 59 คะแนน ได้เกรด 1 60 – 69 คะแนน ได้เกรด 2 70 – 79 คะแนน ได้เกรด 3 80 – 100 คะแนน ได้เกรด 4


ดาวน์โหลด ppt ผังงาน (Flow chart). การเขียนผังงาน ผังงาน หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการเขียน โปรแกรม โดยเขียนเป็นเครื่องหมายภาพ สัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน การเขียนผังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google