งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้เหตุผลแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้ 1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้เหตุผลแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้ 1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การให้เหตุผลแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้ 1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย

3 สารบัญ การให้เหตุผลแบบอุปนัย ตัวอย่างแบบอุปนัย ข้อสังเกตแบบอุปนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย แผนภาพของเวนน์ - ออยเลอร์ แผนภาพของเวนน์ - ออยเลอร์ อ้างอิง ผู้จัดทำ

4

5

6 โดย ทั่วไปการให้เหตุผลแบบอุปนัย นี้ มักนิยมใช้ในการศึกษาค้นคว้า คุณสมบัติต่าง ๆ ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เช่น ข้อสรุปที่ว่า สาร สกัดจากสะเดาสามารถใช้เป็นยากำจัด ศัตรูพืชได้ ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวมาจาก การทำการทดลอง ซ้ำ ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง แล้วได้ผลการทดลองที่ตรงกัน หรือในทางคณิตศาสตร์จะใช้การให้ เหตุผลแบบอุปนัย ในการสร้างสัจพจน์ เช่น เมื่อเราทดลองลากเส้นตรงสอง เส้นให้ตัดกัน เราก็พบว่าเส้นตรงสอง เส้นจะตัดกันเพียงจุด ๆ เดียวเท่านั้น ไม่ ว่าจะทดลองลากกี่ครั้งก็ตาม เราก็ อนุมานว่า " เส้นตรงสองเส้นตัดกัน เพียงจุด ๆ เดียวเท่านั้น "

7 ตัวอย่าง 1. เมื่อเรามองไปที่ห่านกลุ่มหนึ่ง พบว่า ห่านตัวนี้สีขาว ห่านตัวนั้นก็สีขาว ห่านตัวโน้นก็สีขาว ห่านนั้นก็สีขาว ดังนั้น ห่านทุกตัวคงจะต้องมีสีขาว

8 ตัวอย่าง 2 ในการบวกเลข 2 จำนวน เรา พบว่า 1+2 = 2+1 2+3 = 3+2 ………… ………… เราอาจสรุปได้ว่าทุกๆจำนวน a และ b จะได้ว่า a + b = b + a

9

10 ตัวอย่าง กำหนด จำนวน 2, 4, 6, a จงหา จำนวน a จะได้ a = 8 กำหนด จำนวน 2, 4, 6, a จงหา จำนวน a จะได้ a = 10 เพราะว่า 4 + 6 = 10 กำหนด จำนวน 2, 4, 6, a จงหา จำนวน a จะได้ a = 22 เพราะว่า 6 = (2 x 4)-2 และ 22 = (4 x 6)-2

11 4. ข้อสรุปของการให้เหตุผลแบบอุปนัยอาจ ผิดพลาดได้ ตัวอย่าง ให้ F(n) = n 2 - 79n + 1601 ทดลองแทนค่าจำนวนนับ n ใน F(n) n = 1 ได้ F(1) = 1523 เป็นจำนวนเฉพาะ n = 2 ได้ F(2) = 1447 เป็นจำนวนเฉพาะ n = 3 ได้ F(3) = 1373 เป็นจำนวนเฉพาะ F(n) = n 2 - 79n + 1601 แทนค่า n ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแทน n = 79 ได้ F(79) เป็นจำนวนเฉพาะ

12

13 ตัวอย่าง 1 มนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิต และ นายแดง เป็นมนุษย์คนหนึ่ง เพราะฉะนั้น นายแดงจะต้องเป็น สิ่งมีชีวิต ตัวอย่างผลสรุปสมเหตุสมผล เหตุ ปลาวาฬทุกตัวเป็นสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวมี ปอด ผล ดังนั้นปลาวาฬทุกตัวมีปอด ข้อสังเกต เหตุเป็นจริง และ ผลเป็นจริง

14 วิธีการตรวจสอบว่าผลสรุปสมเหตุสมผล ใช้แผนภาพของ เวนน์ - ออยเลอร์ โดยวาดแผนภาพตามเหตุทุกกรณีที่ เป็นไปได้แล้วพิจารณาว่าแผนภาพแต่ ละกรณี แสดงผลสรุปตามที่กำหนดให้ หรือไม่ ถ้าทุกแผนภาพแสดงผลสรุป ตามที่กำหนดกล่าวว่า “ ผลสรุป สมเหตุสมผล ” แต่ถ้ามีบางแผนภาพไม่ แสดงผลสรุปตามที่กำหนดให้จะกล่าว ว่า “ ผลสรุปไม่สมเหตุสมผล ”

15 ตัวอย่าง 1 สมาชิกทุกตัวของ A เป็น สมาชิกของ B ข้อความ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็น สัตว์เลือดอุ่น จะเขียนแผนภาพได้ดังนี้

16 ตัวอย่าง 2 มีสมาชิกบางตัวของ A ไม่เป็น สมาชิกของ B ข้อความ รถโดยสารบางคันไม่ได้เป็นรถ ปรับอากาศ จะเขียนแผนภาพได้ดังนี้

17 www.thaigoodview.com


ดาวน์โหลด ppt การให้เหตุผลแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้ 1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google