งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็น เป้าหมายการทำงาน – ภารกิจ 5 ด้านตาม NHA งานพัฒนาระบบราชการ เพื่อสนับสนุนการทำงาน บทบาทของกลุ่มยุทธ์ เครือข่าย กพร. ต้องเป็นเสนาธิการ (สมอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็น เป้าหมายการทำงาน – ภารกิจ 5 ด้านตาม NHA งานพัฒนาระบบราชการ เพื่อสนับสนุนการทำงาน บทบาทของกลุ่มยุทธ์ เครือข่าย กพร. ต้องเป็นเสนาธิการ (สมอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็น เป้าหมายการทำงาน – ภารกิจ 5 ด้านตาม NHA งานพัฒนาระบบราชการ เพื่อสนับสนุนการทำงาน บทบาทของกลุ่มยุทธ์ เครือข่าย กพร. ต้องเป็นเสนาธิการ (สมอง ขององค์กร) มีบทบาท รวบรวมกระบวนการทำงาน วิเคราะห์  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (นำผู้อำนวยการ) เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด พัฒนาการสมวัย/ศูนย์เด็กเล็ก  สำนักส่งเสริม ปรับให้เป็นบทบาทที่ศูนย์ทำ ในลักษณะ กระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน ขั้นตอนสุดท้าย แสดงให้เห็น ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายพัฒนาการ สมวัย เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด อื่น ๆ  เจ้าภาพปรับแก้ไขรายละเอียด ต่างๆ ให้ชัดเจน ส่งให้ กพร.นำขึ้นเว็บไซต์

2 แบบรายงาน SAR report รายงานประกอบตัวชี้วัดต่าง ๆ เจ้าภาพ ตัวชี้วัด และ กพร.ร่วมกันจัดทำ  กพร. รวบรวมนำขึ้นเว็บไซต์ แจ้งให้ทราบทางไลน์กลุ่ม ช่องทางส่งรายงาน ระบบ DOC ของกรมอนามัย เกณฑ์การประเมินที่เป็นผลผลัพธ์ ในหัวข้อมาตรการที่ได้ ดำเนินการ ให้เขียนกระบวนการทำงาน เพื่อให้เห็นชัดเจน หรือเขียน ใน word และอ้างอิงหลักฐาน การลงนามคำรับรองฯ รอการกำหนดชัดเจนจากอธิบดีกรมอนามัย วันประชุมกรม 8 มกราคม 2558 กพร.จัดทำเอกสารลงนาม และรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบให้ (ตาม คู่มือฯ และแก้ไขส่วนที่ปรับ) ส่งกลับให้หน่วยงานรับทราบ

3 การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ 2557 การเยี่ยมหน่วยงานของทีม กพร. การทบทวนบทบาท/โครงสร้างกรมอนามัย และหน่วยงาน การส่งผลงานเขาประกวด

4 ผลงาน/โครงการที่น่าสนใจในการส่งเข้าสมัครประกวดขอรับรางวัล 1.YFHS 2.โครงการสายใยรัก


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็น เป้าหมายการทำงาน – ภารกิจ 5 ด้านตาม NHA งานพัฒนาระบบราชการ เพื่อสนับสนุนการทำงาน บทบาทของกลุ่มยุทธ์ เครือข่าย กพร. ต้องเป็นเสนาธิการ (สมอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google