งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด

2 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม เสียชีวิต 67 ราย IPD 3,410 ราย

3 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน พฤศจิกายน 2557 1. Gastrointestinal haemorrhage 7 ราย 2. Bacterial Pneumonia 6 ราย 3. AMI 3 ราย 4. COPD with AE 2 ราย 5. Injury of liver or gallbladder 2 ราย

4 1.2 อัตรามารดาเสียชีวิต เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 274 ราย

5 1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต 7 ราย ER 5,151 ราย

6 5 อันดับการตายที่ห้อง ER พฤศจิกายน 2557 1. หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน2 ราย 2. บาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ 2 ราย 3. หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 1 ราย 4. ติดเชื้อในกระแสโลหิต 1 ราย 5. ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด 1 ราย ตายทั้งหมด 7 ราย

7 2.1 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน เกณฑ์ < 0.5 % Re-Admitted 34 ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,918 ราย

8 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- อายุรกรรม 32 ราย PCT- กุมารเวชกรรม 1 ราย หอผู้ป่วย EENT 1 ราย - อายุรกรรมหญิง 31 ราย (1.CKD state 5 7 ราย 2. CHF 5 ราย 3.Thalassemia 3 ราย 4.ESRD 3 ราย 5.TB meningistis 1 ราย 6.Aleration of concious 1 ราย 7.SLE 1 ราย 7.Anemia 1 ราย 8.CA cervix 1 ราย 9.Pneumunitis 1 ราย 10.Ascites 1 ราย 11.Fatuque 1 ราย 11.Seizure 1 ราย 12.Pneumonia 1 ราย 13.CA lung 1 ราย 14.Gonococcal infection 1 ราย 15. Spondylopathies 1 ราย ) - อายุรกรรมหญิง 1 ราย คือ HIV 1 ราย - เด็กเล็ก 1 ราย คือ Asthma 1 ราย -EENT 1 ราย คือ Thrombopenia 1 ราย

9 2.3 อัตราผ่าตัดซ้ำ เกณฑ์ 0% ผ่าตัดทั้งหมด 1,110 ราย ผ่าตัดซ้ำ 0 ราย

10 4.2 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

11 อัตราการติดเชื้อ VAP เกณฑ์ <10% ต.ค. 57 (ครั้ง) พ.ย. 57 (ครั้ง) ธ.ค. 57 (ครั้ง) ม.ค. 58 (ครั้ง) ก.พ. 58 (ครั้ง) มี.ค. 58 (ครั้ง) เม.ย. 58 (ครั้ง) พ.ค. 58 (ครั้ง) มิ.ย. 58 (ครั้ง ) ก.ค. 58 (ครั้ง) ส.ค. 58 (ครั้ง) ก.ย. 58 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 36 9 ICU อายุรกรรม 21 3 ICU ศัลยกรรม 1 1 ICU เด็ก อายุรกรรมชาย 2 ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง อายุรกรรมหญิง 1 1 อายุรกรรมชาย 1 1 1 ศัลยกรรม AE เด็กเล็ก รวม (ครั้ง) 515 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 4.727.01 ข้อมูลการติดเชื้อ VAP ปีงบประมาณ 2558

12 เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน 4.3 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)

13 4.4 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน) เกณฑ์ < 4.5 %

14 4.5 อัตราการเลื่อนหลุดของ Tube เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

15 อัตราการเลื่อน หลุด เกณฑ์ <10% ต.ค. 57 (ครั้ง) พ.ย. 57 (ครั้ง) ธ.ค. 57 (ครั้ง) ม.ค. 58 (ครั้ง) ก.พ. 58 (ครั้ง) มี.ค. 58 (ครั้ง) เม.ย. 58 (ครั้ง) พ.ค. 58 (ครั้ง) มิ.ย. 58 (ครั้ง) ก.ค. 58 (ครั้ง) ส.ค. 58 (ครั้ง) ก.ย. 58 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่ง วิกฤต 12 3 ICU อายุรกรรม 1 1 ICU ศัลยกรรม 1 1 ICU เด็ก 11 2 รวม (ครั้ง) 347 อัตราการเลื่อน หลุดรวม 2.833.68 ข้อมูลการเลื่อนหลุดของ Tube ปีงบประมาณ 2557

16 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) เกณฑ์ ≥1% ณ ส.ค. 57 Quick Ratio 2.20

17 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เกณฑ์ ≥1.5% ณ ส.ค.57 Current Ratio 2.36

18 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ ( Cash Ratio) เกณฑ์ ≥0.8% ณ ส.ค.57 Cash Ratio 0.87

19 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

20 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ผู้ป่วยนอก(Prescribing error) เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยา OPD ทั้งหมด 15,278 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา 201 ครั้ง

21 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก (Dispensing error) เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา

22 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error) เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,450 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 371 ครั้ง

23 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน (Dispensing error) เกณฑ์ < 3 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,450 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 32 ครั้ง

24 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,450 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 26 ครั้ง

25 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google