งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน ตุลาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน ตุลาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน ตุลาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด

2 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม เสียชีวิต 94 ราย IPD 3,919 ราย

3 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน ตุลาคม 2557 1. Bacterial pneumonia 11 ราย 2. Pneumonia, unspecified 4 ราย 3. CA lung 3 ราย 4. Cerebral infarction 3 ราย 5. CKD,stage 5 2 ราย

4 1.2 อัตรามารดาเสียชีวิต เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 350 ราย

5 1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต 7 ราย ER 5,151 ราย

6 5 อันดับการตายที่ห้อง ER ตุลาคม 2557 1.หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน4 ราย 2.มะเร็งเม็ดเลือดขาว1 ราย 3.บาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ 1 ราย 4.กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด1 ราย ตายทั้งหมด 7 ราย

7 2.1 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน เกณฑ์ < 0.5 % Re-Admitted 3 ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,916 ราย

8 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- กุมารเวช กรรม 3 ราย - เด็กเล็ก 3 ราย (1.Bronchitis 2 ราย 2. Pneumonia 1 ราย )

9 2.3 อัตราผ่าตัดซ้ำ เกณฑ์ 0% ผ่าตัดทั้งหมด 1,234 ราย ผ่าตัดซ้ำ 1 ราย - ตึกสูติกรรมบน case molar pregnancy ผ่าตัด currettage

10 4.2 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

11 อัตราการติดเชื้อ VAP เกณฑ์ <10% ต.ค. 57 (ครั้ง) พ.ย. 57 (ครั้ง) ธ.ค. 57 (ครั้ง) ม.ค. 58 (ครั้ง) ก.พ. 58 (ครั้ง) มี.ค. 58 (ครั้ง) เม.ย. 58 (ครั้ง) พ.ค. 58 (ครั้ง) มิ.ย. 58 (ครั้ง ) ก.ค. 58 (ครั้ง) ส.ค. 58 (ครั้ง) ก.ย. 58 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 3 3 ICU อายุรกรรม 2 2 ICU ศัลยกรรม ICU เด็ก อายุรกรรมชาย 2 ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง อายุรกรรมหญิง อายุรกรรมชาย 1 ศัลยกรรม AE เด็กเล็ก รวม (ครั้ง) 55 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 4.72 ข้อมูลการติดเชื้อ VAP ปีงบประมาณ 2558

12 เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน 4.3 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)

13 4.4 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน) เกณฑ์ < 4.5 %

14 4.5 อัตราการเลื่อนหลุดของ Tube เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

15 อัตราการเลื่อน หลุด เกณฑ์ <10% ต.ค. 57 (ครั้ง) พ.ย. 57 (ครั้ง) ธ.ค. 57 (ครั้ง) ม.ค. 58 (ครั้ง) ก.พ. 58 (ครั้ง) มี.ค. 58 (ครั้ง) เม.ย. 58 (ครั้ง) พ.ค. 58 (ครั้ง) มิ.ย. 58 (ครั้ง) ก.ค. 58 (ครั้ง) ส.ค. 58 (ครั้ง) ก.ย. 58 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่ง วิกฤต 1 1 ICU อายุรกรรม ICU ศัลยกรรม 1 1 ICU เด็ก 1 1 รวม (ครั้ง) 33 อัตราการเลื่อน หลุดรวม 2.83 ข้อมูลการเลื่อนหลุดของ Tube ปีงบประมาณ 2557

16 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) เกณฑ์ ≥1% ณ ส.ค. 57 Quick Ratio 2.20

17 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เกณฑ์ ≥1.5% ณ ส.ค.57 Current Ratio 2.36

18 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ ( Cash Ratio) เกณฑ์ ≥0.8% ณ ส.ค.57 Cash Ratio 0.87

19 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

20 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ผู้ป่วยนอก(Prescribing error) เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 16,633 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา 189 ครั้ง

21 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก (Dispensing error) เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 16,633 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการจ่ายยา 74 ครั้ง

22 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error) เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 17,247 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 268 ครั้ง

23 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน (Dispensing error) เกณฑ์ < 3 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 17,247 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 17 ครั้ง

24 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 17,247 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 7 ครั้ง

25 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2558 เดือน ตุลาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google