งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน แพทย์แผนไทย ปี 57 โดย วัชรี แก้วสา งานการแพทย์แผนไทยฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน แพทย์แผนไทย ปี 57 โดย วัชรี แก้วสา งานการแพทย์แผนไทยฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน แพทย์แผนไทย ปี 57 โดย วัชรี แก้วสา งานการแพทย์แผนไทยฯ

2 ตัวชี้วัด ปี 57 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผน ไทยและแพทย์ทางเลือก เป้าหมาย ร้อยละ 16 บริการแพทย์แผนไทย 1. ยาสมุนไพร 2. นวด / อบ / ประคบ 3. ทับหม้อเกลือ 4. ให้ความรู้ / สอน / สาธิต เกี่ยวกับ ฤาษีดัดตน สมุนไพร บริการแพทย์ทางเลือก 1. ฝังเข็ม 2. สมาธิบำบัด

3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในภาพเขต ปี 56 อันดับจังหวัดผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทย / ทางเลือก เป้าหมาย ร้อยละ 14 1 หนองบัวลำภู 15.62 2 สกลนคร 15.48 3 เลย 15.18 4 นครพนม 14.41 5 หนองคาย 12.14 6 บึงกาฬ 10.22 7 อุดรธานี 8.08 จากผลการดำเนินงานได้รับโอกาสให้ดำเนินจังหวัดต้นแบบ แพทย์แผนไทย ได้รับงบจาก สปสช.

4 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ใน ภาพเขต ปี 56 อันดั บ จังหวัด มูลค่าการใช้ยา สมุนไพรทั้งจังหวัด ( %) รพท. รพช. รพ. สต. 1 สกลนคร 5.360.398.1313.39 2 นครพนม 4.300.721.2313.30 3 หนองคาย 3.182.161.599.54 4 หนองบัว ลำภู 2.770.883.567.72 5 บึงกาฬ 2.27 6 อุดรธานี 1.53 7 เลย 1.430.500.693.27

5 จำนวนรายการยาสมุนไพรที่ใช้ใน โรงพยาบาล ( ข้อมูล 30 ต. ค.56) ลำดับโรงพยาบาลจำนวนยา ( รายการ ) 1 รพร. ด่านซ้าย 21 2 รพ. ภูหลวง 19 3 รพ. เลย 14 4 รพ. นาด้วง 12 4 รพ. ภูเรือ 12 5 รพ. เชียงคาน 11 6 รพ. วังสะพุง 9 6 รพ. เอราวัณ 9 7 รพ. ปากชม 8 7 รพ. ภูกระดึง 8 8 รพ. นาแห้ว 7 9 รพ. ผาขาว 6 10 รพ. ท่าลี่ 5

6 ยาสมุนไพรที่มีใช้ในจังหวัด 5 อันดับแรก ( ข้อมูล ณ 30 ต. ค.56) อันดับที่ยาสมุนไพร CUP ( แห่ง ) 1 ขมิ้นชัน แคปซูล 13 2 ยาอมมะแว้ง 13 3 ฟ้าทะลายโจร แคปซูล 11 4 ยาเพชรสังฆาต แคปซูล 10 5 ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 8

7 นโยบายการดำเนินงานแพทย์ แผนไทย ปี 57 นโยบาย “ รักเลย.... รักสุขภาพ ” ใช้ สมุนไพรรางจืด ล้างพิษ จังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทย มีตัวชี้วัด ดังนี้ - ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการ พผท. ได้มาตรฐาน ( 16 %) - ร้อยละมูลค่ายาสมุนไพร - มีสถานที่ผลิตยาสมุนไพรที่พร้อมจะพัฒนาให้ได้ GMP - รพ. มีคลินิกเวชกรรมไทย ( แพทย์แผนไทยประจำ ) ร้อยละ 50 ( ผลงาน 4 แห่ง = 30.77 % ) - รพ. สต. เปิดบริการแพทย์แผนไทย ( มี ผช. พผท. ประจำ ) ร้อยละ 50 ( ผลงาน 58 แห่ง 45.67%) - มีคณะทำงานแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด - มีเครือข่ายแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด

8 แนวทางการดำเนินงานแพทย์ แผนไทย ปี 57 1. สมุนไพรล้างพิษ รางจืด - การปลูกและใช้สมุนไพรรางจืด * หน่วยบริการทุกแห่ง * อสม. ทุกคน * ทุกครัวเรือน โดย CUP เพาะต้นกล้าสมุนไพรให้หน่วยบริการ อสม. วัด รร. ( ตั้งงบที่ จว. 5 บาท / ต้น ) 2. ส่งเสริมให้ รพ. มีการผลิตยาแผนไทย กระจายใช้ ในจังหวัด * รพร. ด่านซ้าย เป็นหน่วยผลิตยาสมุนไพรให้จังหวัด * ผลิตยาสมุนไพรอย่างน้อย 5 รายการ * ทุก รพ. สต. มียาแผนไทยใช้ ไม่น้อยกว่า 5 รายการ ( กันงบไว้ที่จังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตยา )

9 3. จังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทย ( อยู่ระหว่าง พิจารณาวางแผนกิจกรรม ) 3.1 สร้างกระแสการปลูกและใช้สมุนไพร รางจืด เพื่อการพึ่งพาตนเอง ( ทั้งจังหวัด ) 3.2 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย - ส่งเสริมการผลิตยาแผนไทยในโรงพยาบาล - ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เช่น ฤาษีดัดตน, สมุนไพร - มีสวนสมุนไพรในหน่วยบริการทุกแห่ง ( อย่างน้อย 5 ชนิด ) - มีหน่วยบริการ พผท. ต้นแบบอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ในแหล่งท่องเที่ยว ( ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อน แล้ว หรือที่จะเริ่มดำเนินการ )

10


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน แพทย์แผนไทย ปี 57 โดย วัชรี แก้วสา งานการแพทย์แผนไทยฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google