งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน แพทย์แผนไทย ปี 57

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน แพทย์แผนไทย ปี 57"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน แพทย์แผนไทย ปี 57
โดย วัชรี แก้วสา งานการแพทย์แผนไทยฯ

2 ตัวชี้วัด ปี 57 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป้าหมาย ร้อยละ 16 บริการแพทย์แผนไทย ยาสมุนไพร นวด/อบ/ประคบ ทับหม้อเกลือ ให้ความรู้/สอน/สาธิต เกี่ยวกับฤาษีดัดตน สมุนไพร บริการแพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม สมาธิบำบัด

3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในภาพเขต ปี 56
อันดับ จังหวัด ผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทย/ทางเลือก เป้าหมาย ร้อยละ 14 1 หนองบัวลำภู 15.62 2 สกลนคร 15.48 3 เลย 15.18 4 นครพนม 14.41 5 หนองคาย 12.14 6 บึงกาฬ 10.22 7 อุดรธานี 8.08 จากผลการดำเนินงานได้รับโอกาสให้ดำเนินจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทย ได้รับงบจาก สปสช.

4 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ในภาพเขต ปี 56
อันดับ จังหวัด มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรทั้งจังหวัด ( %) รพท. รพช. รพ.สต. 1 สกลนคร 5.36 0.39 8.13 13.39 2 นครพนม 4.30 0.72 1.23 13.30 3 หนองคาย 3.18 2.16 1.59 9.54 4 หนองบัวลำภู 2.77 0.88 3.56 7.72 5 บึงกาฬ 2.27 6 อุดรธานี 1.53 7 เลย 1.43 0.50 0.69 3.27

5 จำนวนรายการยาสมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล (ข้อมูล 30 ต.ค.56)
ลำดับ โรงพยาบาล จำนวนยา (รายการ) 1 รพร.ด่านซ้าย 21 2 รพ.ภูหลวง 19 3 รพ.เลย 14 4 รพ.นาด้วง 12 รพ.ภูเรือ 5 รพ.เชียงคาน 11 6 รพ.วังสะพุง 9 รพ.เอราวัณ 7 รพ.ปากชม 8 รพ.ภูกระดึง รพ.นาแห้ว รพ.ผาขาว 10 รพ.ท่าลี่

6 ยาสมุนไพรที่มีใช้ในจังหวัด 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ 30 ต.ค.56)
อันดับที่ ยาสมุนไพร CUP (แห่ง) 1 ขมิ้นชัน แคปซูล 13 2 ยาอมมะแว้ง 3 ฟ้าทะลายโจร แคปซูล 11 4 ยาเพชรสังฆาต แคปซูล 10 5 ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 8

7 นโยบายการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปี 57
นโยบาย “ รักเลย....รักสุขภาพ” ใช้สมุนไพรรางจืด ล้างพิษ จังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทย มีตัวชี้วัด ดังนี้ - ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการ พผท.ได้มาตรฐาน ( 16 %) - ร้อยละมูลค่ายาสมุนไพร - มีสถานที่ผลิตยาสมุนไพรที่พร้อมจะพัฒนาให้ได้ GMP - รพ. มีคลินิกเวชกรรมไทย (แพทย์แผนไทยประจำ) ร้อยละ 50 ( ผลงาน 4 แห่ง = % ) - รพ.สต.เปิดบริการแพทย์แผนไทย (มี ผช.พผท.ประจำ) ร้อยละ 50 (ผลงาน 58 แห่ง 45.67%) - มีคณะทำงานแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด - มีเครือข่ายแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด

8 แนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ปี 57
1. สมุนไพรล้างพิษ รางจืด - การปลูกและใช้สมุนไพรรางจืด * หน่วยบริการทุกแห่ง * อสม.ทุกคน * ทุกครัวเรือน โดย CUP เพาะต้นกล้าสมุนไพรให้หน่วยบริการ อสม. วัด รร. ( ตั้งงบที่ จว. 5 บาท/ต้น) 2. ส่งเสริมให้ รพ.มีการผลิตยาแผนไทย กระจายใช้ในจังหวัด * รพร.ด่านซ้าย เป็นหน่วยผลิตยาสมุนไพรให้จังหวัด * ผลิตยาสมุนไพรอย่างน้อย 5 รายการ * ทุก รพ.สต.มียาแผนไทยใช้ ไม่น้อยกว่า 5 รายการ ( กันงบไว้ที่จังหวัดเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตยา)

9 3. จังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทย ( อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนกิจกรรม )
3. จังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทย ( อยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนกิจกรรม ) 3.1 สร้างกระแสการปลูกและใช้สมุนไพรรางจืด เพื่อการพึ่งพาตนเอง (ทั้งจังหวัด) 3.2 พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย - ส่งเสริมการผลิตยาแผนไทยในโรงพยาบาล - ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เช่น ฤาษีดัดตน , สมุนไพร - มีสวนสมุนไพรในหน่วยบริการทุกแห่ง ( อย่างน้อย 5 ชนิด) - มีหน่วยบริการ พผท. ต้นแบบอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ในแหล่งท่องเที่ยว (ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หรือที่จะเริ่มดำเนินการ)

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน แพทย์แผนไทย ปี 57

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google