งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานคุณภาพ ของแผนก ทารกแรกเกิด. น. ท. หญิง สุภาพร ศิริ บรรจง น. ท. หญิง สุภาพร ศิริ บรรจง น. ต. หญิง แพรวขวัญ พัฒนะธราพงศ์ น. ต. หญิง แพรวขวัญ พัฒนะธราพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานคุณภาพ ของแผนก ทารกแรกเกิด. น. ท. หญิง สุภาพร ศิริ บรรจง น. ท. หญิง สุภาพร ศิริ บรรจง น. ต. หญิง แพรวขวัญ พัฒนะธราพงศ์ น. ต. หญิง แพรวขวัญ พัฒนะธราพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานคุณภาพ ของแผนก ทารกแรกเกิด

2 น. ท. หญิง สุภาพร ศิริ บรรจง น. ท. หญิง สุภาพร ศิริ บรรจง น. ต. หญิง แพรวขวัญ พัฒนะธราพงศ์ น. ต. หญิง แพรวขวัญ พัฒนะธราพงศ์ ร. อ. หญิง นงลักษณ์ ใจ อินทร์ ร. อ. หญิง นงลักษณ์ ใจ อินทร์ และเจ้าหน้าที่แผนก ทารกแรกเกิด และเจ้าหน้าที่แผนก ทารกแรกเกิด

3 แผนกทารกแรกเกิด กองกุมารเวชกรรม มีภารกิจในการดูแลผู้ป่วยแรกเกิดที่คลอดใน โรงพยาบาลและมีภาวะเจ็บป่วย ซึ่งส่วนใหญ่ มีความจำเป็นต้องได้รับยาในการรักษาและ การให้ยาผู้ป่วยเด็กจะเป็นลักษณะของ small dose ทำให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการ ให้ยาได้ ดังนั้น การบริหารยาอย่างถูกต้องจึงมี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จากสถิติรายงาน อุบัติการณ์อันดับ 1 ของแผนกคือ Medical Error ทางแผนกทารกแรกเกิดจึงได้เห็น ความสำคัญของปัญหา และนำมาพัฒนาใน การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในแผนกของเรา

4 เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการ บริหารยาให้แก่ผู้ป่วย เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการ บริหารยาให้แก่ผู้ป่วย

5 1. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการให้ยาแก่ผู้ป่วย 1.1 การเตรียมยา Inchart ตรวจเช็คยากับคำสั่งการรักษาของ แพทย์ Mednurse เป็นผู้ให้ยาฉีดกับผู้ป่วย เตรียมยา ตามหลัก 5 R 1.2 Mednurse เป็นผู้คำนวณปริมาณและขนาดยา ตามคำสั่งการรักษา 1.3 Inchart ตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ยากับ ผู้ป่วย 1.4 ก่อนลงเวรให้ Inchart แต่ละทีมผลัดกัน ตรวจสอบอีกครั้ง

6

7 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีพ. ศ.2548 - 2550 ปีพ. ศ. 2548 พบความคลาดเคลื่อนทางยา 3 ครั้ง ปีพ. ศ. 2548 พบความคลาดเคลื่อนทางยา 3 ครั้ง ปีพ. ศ. 2549 พบความคลาดเคลื่อนทางยา 2 ครั้ง ปีพ. ศ. 2549 พบความคลาดเคลื่อนทางยา 2 ครั้ง ปีพ. ศ. 2550 พบความคลาดเคลื่อนในการให้ยาผิดขนาด 4 ครั้ง ปีพ. ศ. 2550 พบความคลาดเคลื่อนในการให้ยาผิดขนาด 4 ครั้ง ปีพ. ศ. 2550 พบความคลาดเคลื่อนในการรับคำสั่งยาผิด 1 ครั้ง ปีพ. ศ. 2550 พบความคลาดเคลื่อนในการรับคำสั่งยาผิด 1 ครั้ง

8 การ CQI ครั้งที่ 2 จึงได้มีการปรับปรุงและแก้ไขกา ระบวนการใหม่ โดย การ CQI ครั้งที่ 2 จึงได้มีการปรับปรุงและแก้ไขกา ระบวนการใหม่ โดย 1. จัดทำตารางเพื่อเพิ่มจุดในการ Double check 1.1 จัดทำใบ Recheck ยาขึ้นใหม่โดยมีการ Recheck 3 ขั้นตอน [ Triple check ] ดังนี้

9 วดป. เวร Recheck 1 Recheck 2 Recheck 3 ผู้ทำ ( In ) ผู้ check ( Med ) ผู้ทำ ( In ) ผู้ check ( Med ) ผู้ทำ (Med ) ผู้ check ( Med ) เช้า บ่าย ดึก

10 Recheck 1 - Inchart รับ treatment ลงในใบ round ยาฉีด - Mednurse เป็นผู้เช็คแล้วเซ็นชื่อ กำกับ

11 Inchart รับคำสั่ง แพทย์ Inchart รับคำสั่ง แพทย์

12 Mednurse เป็นผู้เช็ค แล้ว เซ็นต์ชื่อ กำกับ Mednurse เป็นผู้เช็ค แล้ว เซ็นต์ชื่อ กำกับ

13 Recheck 2 - Mednurse เป็นผู้ให้ยาฉีดโดย ปฏิบัติตามหลัก 5 R - Inchart เป็นผู้เช็คแล้วเซ็นชื่อ กำกับ

14 Mednurse ให้ ยาตามหลัก 5 R 1.Right Dose

15 2.Right Drug

16 3. Right Patient 4. Right Time

17 Identification Patient ก่อนให้ยา

18 5.Right Method

19 Recheck 3 - Mednurse เป็นผู้ลงรายละเอียดในการให้ ยาในแบบ ง. และในใบ Round treatment โดยลง dose ยา วิธีการผสมและปริมาณ ยา - Inchart เป็นผู้เช็คแล้วเซ็นต์ชื่อกำกับ

20 Mednurse ลงบันทึกในการ ให้ยา Inchart ตรวจสอบแล้ว เซ็นต์ชื่อกำกับ

21

22 ปีพ. ศ. 2551 พบความคลาดเคลื่อนในการรับ คำสั่งการให้ยาผิด 1 ครั้ง ปีพ. ศ. 2551 พบความคลาดเคลื่อนในการรับ คำสั่งการให้ยาผิด 1 ครั้ง

23

24 ทบทวนแนวทางปฏิบัติการ double check และการให้ยา กับเจ้าหน้าที่ ทบทวนแนวทางปฏิบัติการ double check และการให้ยา กับเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลการให้ยาผิดพลาดทุกเดือนเพื่อเฝ้าระวัง บันทึกข้อมูลการให้ยาผิดพลาดทุกเดือนเพื่อเฝ้าระวัง ขยายผลให้หน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายกันนำไปใช้ใน การดูแลผู้ป่วย ขยายผลให้หน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายกันนำไปใช้ใน การดูแลผู้ป่วย

25 ตอบข้อซักถาม

26 จบการบรรยายสรุป

27

28

29

30

31

32

33

34

35


ดาวน์โหลด ppt งานคุณภาพ ของแผนก ทารกแรกเกิด. น. ท. หญิง สุภาพร ศิริ บรรจง น. ท. หญิง สุภาพร ศิริ บรรจง น. ต. หญิง แพรวขวัญ พัฒนะธราพงศ์ น. ต. หญิง แพรวขวัญ พัฒนะธราพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google