งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานคุณภาพ ของแผนกทารกแรกเกิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานคุณภาพ ของแผนกทารกแรกเกิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานคุณภาพ ของแผนกทารกแรกเกิด

2 น.ท.หญิง สุภาพร ศิริบรรจง
น.ต.หญิง แพรวขวัญ พัฒนะธราพงศ์ ร.อ.หญิง นงลักษณ์ ใจอินทร์ และเจ้าหน้าที่แผนกทารกแรกเกิด

3 แผนกทารกแรกเกิด กองกุมารเวชกรรม มีภารกิจในการดูแลผู้ป่วยแรกเกิดที่คลอดในโรงพยาบาลและมีภาวะเจ็บป่วย ซึ่งส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องได้รับยาในการรักษาและการให้ยาผู้ป่วยเด็กจะเป็นลักษณะของ small dose ทำให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการให้ยาได้ ดังนั้น การบริหารยาอย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จากสถิติรายงานอุบัติการณ์อันดับ 1 ของแผนกคือ Medical Error ทางแผนกทารกแรกเกิดจึงได้เห็นความสำคัญของปัญหา และนำมาพัฒนาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในแผนกของเรา

4 เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาให้แก่ผู้ป่วย

5 1. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการให้ยาแก่ผู้ป่วย
1.1 การเตรียมยา Inchart ตรวจเช็คยากับคำสั่งการรักษาของแพทย์ Mednurse เป็นผู้ให้ยาฉีดกับผู้ป่วย เตรียมยาตามหลัก 5 R 1.2 Mednurse เป็นผู้คำนวณปริมาณและขนาดยาตามคำสั่งการรักษา 1.3 Inchart ตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ยากับผู้ป่วย 1.4 ก่อนลงเวรให้ Inchart แต่ละทีมผลัดกันตรวจสอบอีกครั้ง

6

7 ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 - 2550
ปีพ.ศ พบความคลาดเคลื่อนทางยา 3 ครั้ง ปีพ.ศ พบความคลาดเคลื่อนทางยา 2 ครั้ง ปีพ.ศ พบความคลาดเคลื่อนในการให้ยาผิดขนาด 4 ครั้ง ปีพ.ศ พบความคลาดเคลื่อนในการรับคำสั่งยาผิด 1 ครั้ง

8 การ CQI ครั้งที่ 2 จึงได้มีการปรับปรุงและแก้ไขการะบวนการใหม่ โดย
1.จัดทำตารางเพื่อเพิ่มจุดในการ Double check 1.1 จัดทำใบ Recheck ยาขึ้นใหม่โดยมีการ Recheck 3 ขั้นตอน [ Triple check ] ดังนี้

9 วดป. เวร Recheck 1 Recheck 2 Recheck 3 เช้า บ่าย ดึก ผู้ทำ ( In )
( Med ) ผู้ทำ (Med ) เช้า บ่าย ดึก

10 Recheck 1 - Inchart รับ treatment ลงในใบ round ยาฉีด
- Mednurse เป็นผู้เช็คแล้วเซ็นชื่อกำกับ

11

12

13 Recheck 2 - Mednurse เป็นผู้ให้ยาฉีดโดยปฏิบัติตามหลัก 5 R
- Inchart เป็นผู้เช็คแล้วเซ็นชื่อกำกับ

14 Mednurse ให้ยาตามหลัก 5 R
1.Right Dose

15 2.Right Drug

16 3. Right Patient 4. Right Time

17 Identification Patient
ก่อนให้ยา

18 5.Right Method

19 Recheck 3 - Mednurse เป็นผู้ลงรายละเอียดในการให้ยาในแบบ ง. และในใบ Round treatment โดยลง dose ยา วิธีการผสมและปริมาณยา - Inchart เป็นผู้เช็คแล้วเซ็นต์ชื่อกำกับ

20 Mednurse ลงบันทึกในการให้ยา
Inchart ตรวจสอบแล้วเซ็นต์ชื่อกำกับ

21

22 ปีพ.ศ. 2551 พบความคลาดเคลื่อนในการรับคำสั่งการให้ยาผิด 1 ครั้ง

23

24 ทบทวนแนวทางปฏิบัติการ double check และการให้ยากับเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลการให้ยาผิดพลาดทุกเดือนเพื่อเฝ้าระวัง ขยายผลให้หน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายกันนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย

25 ตอบข้อซักถาม

26 จบการบรรยายสรุป

27

28

29

30

31

32

33

34

35


ดาวน์โหลด ppt งานคุณภาพ ของแผนกทารกแรกเกิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google