งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานยุทธศาสตร์ สาธารณสุข รพร. บ้านดุง. การบริหารจัดการงบจ่าย ตามเกณฑ์คุณภาพ และผลงานปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF) ปีงบประมาณ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานยุทธศาสตร์ สาธารณสุข รพร. บ้านดุง. การบริหารจัดการงบจ่าย ตามเกณฑ์คุณภาพ และผลงานปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF) ปีงบประมาณ 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานยุทธศาสตร์ สาธารณสุข รพร. บ้านดุง

2 การบริหารจัดการงบจ่าย ตามเกณฑ์คุณภาพ และผลงานปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF) ปีงบประมาณ 2558

3 งบ QOF Prepaid หักค่าจ้าง นสค.50% ของ เงินเดือน จัดสรรตาม ปชก.UC. Postpaid จัดสรรตาม ผลงาน แนวทางการจัดสรรเงิน QOF ปี 2558 นสค. = ลูกจ้างวิชาชีพ ( นวก./ พว.) ยกเว้น นร. ทุน

4  1. ตัวชี้วัดสำหรับการจัดสรรงบ QOF Global จังหวัด จำนวน 11 ตัวชี้วัด ( การเก็บข้อมูล 1 ตุลาคม 57 – 31 มีนาคม 58)  2. ตัวชี้วัดสำหรับการจัดสรรงบ QOF Global เขต จำนวน 22 ตัวชี้วัด ( การเก็บข้อมูล 1 เมษายน 57 – 31 มีนาคม 58) รวมตัวชี้วัด QOF ทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด ผลงาน ในการจ่ายเงิน ดูจาก Cockpit 58 แบ่งเป็น

5 ปัญหาของระบบข้อมูล 43 แฟ้ม 1. ไม่มีการให้บริการ 2. มีบริการแต่ไม่ได้บริการ 3. บันทึกแล้วส่งออกแต่รหัสไม่ถูกต้อง 4. ส่งข้อมูลไม่ออกเนื่องจากส่งข้อมูลไม่ถูกช่วง การแก้ไข / ปรับปรุงผลงาน 1. บันทึกความครอบคลุม ย้อนหลัง 1 ปี 2. เร่งทำผลงานไปข้างหน้า 3. ส่งข้อมูลเก่าที่ส่งไม่ออกเข้ามาใหม่ 4. ปรับปรุงรหัสให้ถูกต้องตาม Script การประมวลผลของ Cockpit รายละเอียดของการดู Cockpit 58

6  ข้อมูล ณ วันที่ 17/02/2558  ที่มา : http://203.157.168.51/cockpit58/main/login.php ผลงานตามตัวชี้วัด QOF


ดาวน์โหลด ppt งานยุทธศาสตร์ สาธารณสุข รพร. บ้านดุง. การบริหารจัดการงบจ่าย ตามเกณฑ์คุณภาพ และผลงานปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF) ปีงบประมาณ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google