งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม ขั้นตอนที่ ๑ รับแจ้งเหตุของศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ๑. กรณีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม ๑. ๑ สอบถามข้อมูล ( ชื่อ อายุ ที่อยู่ ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม ขั้นตอนที่ ๑ รับแจ้งเหตุของศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ๑. กรณีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม ๑. ๑ สอบถามข้อมูล ( ชื่อ อายุ ที่อยู่ ปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม ขั้นตอนที่ ๑ รับแจ้งเหตุของศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ๑. กรณีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม ๑. ๑ สอบถามข้อมูล ( ชื่อ อายุ ที่อยู่ ปัญหา ความต้องการ ฯลฯ ) ๑. ๒ การให้คำปรึกษาทางเลือก ๑. ๓ บอกบริการของหน่วยงานต่างๆของทั้งภาครัฐและเอกชน ** ( กรณีนี้จะเป็นเพียงให้คำปรึกษาไม่ได้ส่งต่อชุดปฏิบัติการ เคลื่อนที่เร็ว ) ๒. กรณีโครงการฝากลูกรัก ให้ พม. พ่อแม่ทดแทนเลี้ยง ๒. ๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พร้อมแนะนำเรื่องเอกสารเกี่ยวกับ ตัวเด็กที่ต้องนำมาด้วย ๒. ๒ ในกรณีที่ผู้ปกครองเด็กโทรมาเอง ต้องให้คำปรึกษาและ บอกบริการของหน่วยงาน ๒. ๓ นัดสถานที่รับฝากเด็ก ขั้นตอนที่ ๒ ส่งต่อชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว  กรณีโครงการฝากลูกรัก ให้ พม. พ่อแม่ ทดแทนเลี้ยง ขั้นตอนที่ ๓ การทำงานของชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว  กรณีพบผู้ปกครองเด็กทารก  ค้นหาข้อเท็จจริง และเอกสารตัวเด็กทารก  การให้คำปรึกษาและบอกบริการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยงข้อง  ฝากชั่วคราว ฝากถาวร ( พม. ๑ )  บันทึกใบแบบขอใช้บริการ - ส่งต่อ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐  กรณีไม่พบผู้ปกครองเด็กทารก ( เด็กถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ )  ค้นหาข้อเท็จจริง และเอกสารตัวเด็กทารก จากผู้แจ้งหรือผู้พบเห็น เหตุการณ์  ลงบันทึกประจำวัน ที่สถานีตำรวจ  บันทึกใบแบบขอใช้บริการ - ส่งต่อ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ศูนย์ ประชาบดี ๑๓๐๐ ขั้นตอนที่ ๔ การประสานส่งต่อ  หากพบว่าเด็กได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรง ประสานส่งตัวเด็ก เข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาพยาบาลทันที หลังจากนั้นให้ ประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวมารับตัวเด็กที่โรงพยาบาล  หากพบว่าเด็กไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรง นำตัวเด็กส่งเข้าบ้านพัก เด็กและครอบครัว  เข้าสู่กระบวนการบ้านพักเด็กและครอบครัว โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว ลงบันทึกในแบบฟอร์มการรับเด็กและลงรหัสประจำตัวเด็กตามประเภท ( ฝาก ชั่วคราว / ฝากถาวร )

3 ปัญหาความรุนแรงใน ครอบครัว ขั้นตอนที่ ๑ รับแจ้งเหตุของ ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ขั้นตอนที่ ๒ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่  ลงพื้นที่ระงับเหตุหรือให้การช่วยเหลือ ( หาก เข้าสถานที่เกิดเหตุไม่ได้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ เร็วต้องเข้าปฏิบัติงานพร้อมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นๆ ) ขั้นตอนที่ ๔ การสานประส่งต่อ  ส่งต่อ Case ให้ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ / บ้านพัก เด็กฯ / ศูนย์ปฏิบัติการฯ ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย ขั้นตอนที่ ๓ การทำงานของชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว  ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น นำผู้บาดเจ็บเข้ารับการ รักษา ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ส่งต่อผู้ถูกกระทำ เข้ารับบริการที่บ้านพักเด็กหรือสถานรองรับอื่นตาม กลุ่มเป้าหมาย ข้อควรระวัง : กรณีชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เข้าไปช่วยเหลือ ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ภายในเคหสถานหรือที่สถานที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ควรไปลง บันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจ ท้องที่เกิดเหตุ ว่าได้เข้าไปสถานที่ดังกล่าวเพื่อระงับและ ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำฯ ไม่ได้มีเจตนาบุกรุก สถานที่ และขอคัดสำเนาบันทึกประจำวันโดยให้ร้อยเวรสำเนา รับรองถูกต้องด้วย

4 ปัญหาผู้เสียหายจาก การค้ามนุษย์ รับแจ้งเหตุ / เบาะแส การค้ามนุษย์ ประสาน ศปคม. จังหวัด / ตำรวจและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ประสาน ศปคม. จังหวัด / ตำรวจและพนักงาน เจ้าหน้าที่ จัดส่งหน่วย เคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้น - จัดหาสถานที่ที่ เหมาะสม และปลอดภัย - เตรียมนักสังคม สงเคราะห์ / ล่าม / - ยานพาหนะ / เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่จำเป็น - จัดหาสถานที่ที่ เหมาะสม และปลอดภัย - เตรียมนักสังคม สงเคราะห์ / ล่าม / - ยานพาหนะ / เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่จำเป็น สอบข้อเท็จจริง / คัดแยก ผู้เสียหาย ( ต่างชาติผ่าน ล่าม / แจ้งสิทธิที่จะ ได้รับ ) โดยทีมสหวิชาชีพ ( พนักงานสอบสวน / นักสังคมฯ / นักจิต ฯลฯ ) เป็นผู้เสียหายจาก การค้ามนุษย์ ประสานส่งต่อ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ไม่เป็นผู้เสียหายจาก การค้ามนุษย์ ประส าน สตม. ส่งกลับ คืนสู่ ครอบค รัว / สังคม สถาน คุ้มครองและ พัฒนาอาชีพ ๘ แห่ง - ชาย ๔ แห่ง - หญิง ๔ แห่ง สถาน คุ้มครองและ พัฒนาอาชีพ ๘ แห่ง - ชาย ๔ แห่ง - หญิง ๔ แห่ง บ้านพักเด็ก และ ครอบครัว จำนวน ๗๗ แห่ง ทั่วประเทศ บ้านพักเด็ก และ ครอบครัว จำนวน ๗๗ แห่ง ทั่วประเทศ คน ต่างชาติ คน ไทย ไม่เป็นผู้เสียหายจาก การค้ามนุษย์ กรณีที่อายุเกิน ๑๘ ปี สอบถามความสมัคร ใจ กรณีที่อายุเกิน ๑๘ ปี สอบถามความสมัคร ใจ ประสานส่ง ต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์ สงเคราะห์ และฝึกอาชีพ กรณีที่ต้อง ฝึกอาชีพต่อ ส่งกลับคืนสู่ ครอบครัว / สังคม

5

6

7

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม ขั้นตอนที่ ๑ รับแจ้งเหตุของศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ๑. กรณีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม ๑. ๑ สอบถามข้อมูล ( ชื่อ อายุ ที่อยู่ ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google