งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

2 ประเด็นคุณภาพ : บริการทันตกรรม เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
1. การทำงานเป็นทีมในการดูแลผู้ป่วย 2. แนวทางการกำหนดทันตแพทย์ผู้รับผิดชอบในผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อการดูแลต่อเนื่อง 4. ข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการทางทันตกรรมและมาตรการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 5. การให้-รับข้อมูลผู้ป่วย , การลงนามยินยอมรับการรักษา 6. การคัดกรองผู้ป่วย /การจัดลำดับความรุนแรง

3 ประเด็นคุณภาพ : บริการทันตกรรม เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
7. การระบุตัวผู้ป่วย 8. แนวทางการปรึกษาแพทย์ต่างสาขาที่เกี่ยวข้อง 9. การให้คำแนะนำหลังการรักษา 10. แนวทางการให้บริการผู้ป่วย HIV 11. แนวทางการดูแลเรื่องสิทธิผู้ป่วย 12. การให้บริการทันตกรรมเชิงรุกในชุมชน 13. การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน

4 ประเด็นคุณภาพ : บริการทันตกรรม เยี่ยมสำรวจการดูแลผู้ป่วย
14. การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและญาติ 15. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่

5 ประเด็นคุณภาพ : บริการทันตกรรม
เยี่ยมสำรวจงาน IC 1. การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ในระยะแพร่กระจาย 2. การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของกลุ่มเป้าหมาย 3. เครื่องมือปราศจากเชื้อ / การทำความสะอาดเครื่องมือ 4. การลำเลียงขยะติดเชื้อและผ้าเปื้อน / เส้นทางลำเลียง 5. การใช้น้ำยาทำความสะอาด 6. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค

6 ประเด็นคุณภาพ : บริการทันตกรรม
การบริหารความเสี่ยง 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงพร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดในรอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้ป่วยที่ถูกถอนฟันผิดซี่, ผู้ป่วยมีการติดเชื้อจากการถอนฟัน, เลือดไหลไม่หยุดหลังถอนฟัน 4. การประสานของหน่วยงานกับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก

7 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย
ประเด็นคุณภาพ : บริการทันตกรรม การจัดการโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 3. ระบบสำรองฉุกเฉิน น้ำ ไฟฟ้า ออกซิเจน 4. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 5. ความพร้อมและความพอเพียงของเครื่องมือ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาทันตกรรม เครื่องX-Ray 6. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

8 ประเด็นคุณภาพ : บริการทันตกรรม
การบริหารยา 1. การกำกับการใช้และการใช้ยาในกลุ่มยาเสพติด 2. การบริหารยาในกลุ่ม High alert drug 3. การเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา 4. การบริหารยาค้าง stock 5. การบริหารยาช่วยชีวิตฉุกเฉิน

9 ประเด็นคุณภาพ : บริการทันตกรรม
การทบทวนเวชระเบียน 1. การพัฒนา / การออกแบบเวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ประโยชน์ในการทบทวน 4. การรักษาความลับในเวชระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพในเวชระเบียน


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google