งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การทำงานเป็นทีมในการดูแล ผู้ป่วย 2. แนวทางการกำหนดทันต แพทย์ผู้รับผิดชอบในผู้ป่วยแต่ ละรายเพื่อการดูแลต่อเนื่อง 4. ข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการ ทางทันตกรรมและมาตรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การทำงานเป็นทีมในการดูแล ผู้ป่วย 2. แนวทางการกำหนดทันต แพทย์ผู้รับผิดชอบในผู้ป่วยแต่ ละรายเพื่อการดูแลต่อเนื่อง 4. ข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการ ทางทันตกรรมและมาตรการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การทำงานเป็นทีมในการดูแล ผู้ป่วย 2. แนวทางการกำหนดทันต แพทย์ผู้รับผิดชอบในผู้ป่วยแต่ ละรายเพื่อการดูแลต่อเนื่อง 4. ข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการ ทางทันตกรรมและมาตรการ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน 6. การคัดกรองผู้ป่วย / การ จัดลำดับความรุนแรง 5. การให้ - รับข้อมูลผู้ป่วย, การ ลงนามยินยอมรับการรักษา

3 7. การระบุตัวผู้ป่วย 8. แนวทางการปรึกษาแพทย์ ต่างสาขาที่เกี่ยวข้อง 9. การให้คำแนะนำหลังการ รักษา 10. แนวทางการให้บริการผู้ป่วย HIV 11. แนวทางการดูแลเรื่องสิทธิ ผู้ป่วย 12. การให้บริการทันตกรรมเชิง รุกในชุมชน 13. การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณี ฉุกเฉิน

4 14. การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย และญาติ 15. การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่

5 1. การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่อยู่ใน ระยะแพร่กระจาย 2. การเฝ้าระวังการติดเชื้อใน โรงพยาบาลของกลุ่มเป้าหมาย 4. การลำเลียงขยะติดเชื้อและ ผ้าเปื้อน / เส้นทางลำเลียง 5. การใช้น้ำยาทำความสะอาด 6. การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ / การได้วัคซีนป้องกันโรค 3. เครื่องมือปราศจากเชื้อ / การ ทำความสะอาดเครื่องมือ

6 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยง พร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 4. การประสานของหน่วยงาน กับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดใน รอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหา แนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้ป่วยที่ถูก ถอนฟันผิดซี่, ผู้ป่วยมีการติด เชื้อจากการถอนฟัน, เลือดไหล ไม่หยุดหลังถอนฟัน

7 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ ดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย ของอาคารสถานที่ 6. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 4. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 3. ระบบสำรองฉุกเฉิน น้ำ ไฟฟ้า ออกซิเจน 5. ความพร้อมและความพอเพียง ของเครื่องมือ เช่น เครื่องมือและ อุปกรณ์การรักษาทันตกรรม เครื่อง X-Ray

8 1. การกำกับการใช้และการใช้ ยาในกลุ่มยาเสพติด 2. การบริหารยาในกลุ่ม High alert drug 4. การบริหารยาค้าง stock 3. การเฝ้าระวังความ คลาดเคลื่อนทางยา 5. การบริหารยาช่วยชีวิต ฉุกเฉิน

9 1. การพัฒนา / การออกแบบ เวชระเบียน 2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของ การบันทึกเวชระเบียน 4. การรักษาความลับในเวช ระเบียน 5. การสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพ ในเวชระเบียน 3. การนำเวชระเบียนไปใช้ ประโยชน์ในการทบทวน


ดาวน์โหลด ppt 1. การทำงานเป็นทีมในการดูแล ผู้ป่วย 2. แนวทางการกำหนดทันต แพทย์ผู้รับผิดชอบในผู้ป่วยแต่ ละรายเพื่อการดูแลต่อเนื่อง 4. ข้อบ่งชี้ของการทำหัตถการ ทางทันตกรรมและมาตรการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google