งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ว่าด้วยความปลอดภัยใน การขนส่ง พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ว่าด้วยความปลอดภัยใน การขนส่ง พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ว่าด้วยความปลอดภัยใน การขนส่ง พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับ แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ( พ. ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทาง บก พ. ศ. 2522

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ การใช้รถทำการขนส่งผู้โดยสาร ผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทการขนส่ง ประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่ง โดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องปฏิบัติดังนี้ ไม่ยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือ ใบอนุญาตไม่ตรงประเภท ใบอนุญาตสิ้นอายุ ผู้ขับรถเกินชั่วโมงการขับรถที่กฎหมายกำหนด ผู้หย่อนความสามารถในการขับขี่ จัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ติดไว้ ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนภายในตัวรถตามที่ กำหนด จัดให้มีคำเตือนมิให้ขึ้นหรือรถนอกบริเวณที่มี เครื่องหมายหยุดรถ จัดให้มีข้อมูลชื่อตัว ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ และหมายเลข ทะเบียนรถที่เห็นได้ชัดเจน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแจ้ง เหตุภัยและเหตุร้าย ติดที่มองเห็นได้ชัดเจน จัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จำเป็นต้อง จอดรถในทางเดินรถเนื่องจากเครื่องยนต์ ขัดข้อง ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่ง ประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่ง โดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ระหว่างการโดยสาร ผู้ขับรถไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ว่าด้วยความปลอดภัยใน การขนส่ง พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google