งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง ว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง ว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง ว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ. ศ
กฎกระทรวง ว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
การใช้รถทำการขนส่งผู้โดยสาร ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องปฏิบัติดังนี้ ไม่ยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือใบอนุญาตไม่ตรงประเภท ใบอนุญาตสิ้นอายุ ผู้ขับรถเกินชั่วโมงการขับรถที่กฎหมายกำหนด ผู้หย่อนความสามารถในการขับขี่ จัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ติดไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนภายในตัวรถตามที่กำหนด จัดให้มีคำเตือนมิให้ขึ้นหรือรถนอกบริเวณที่มีเครื่องหมายหยุดรถ จัดให้มีข้อมูลชื่อตัว ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ และหมายเลขทะเบียนรถที่เห็นได้ชัดเจน

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแจ้งเหตุภัยและเหตุร้าย ติดที่มองเห็นได้ชัดเจน จัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถเนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้อง ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการโดยสาร ผู้ขับรถไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง ว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google