งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บใน การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-learning) วิชาหลักการตลาด ของ นักศึกษาคู่ขนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บใน การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-learning) วิชาหลักการตลาด ของ นักศึกษาคู่ขนาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บใน การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-learning) วิชาหลักการตลาด ของ นักศึกษาคู่ขนาน ระดับชั้น ปวส.” นางนริสรา คลองขุด

2 ปัญหาการวิจัย เทคโนโลยีทุกวันนี้ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว ไม่ ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร หรือระบบสารสนเทศต่างๆ ซึ่งมีบทบาท ต่อการดำเนินงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะในด้าน อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการจัดการศึกษา ซึ่งในวงการศึกษานี้ ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนคู่ขนาน เป็นการจัดการศึกษา รูปแบบหนึ่งที่จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีในโรงเรียน (Theory Learning) ควบคู่ไปกับการฝึกงาน (Practical Training) ในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้มี ประสบการณ์ในการทำงาน และมีทักษะในการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานประกอบอาชีพแก่ นักศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสื่อเพื่อ การศึกษา และต้องการให้นักศึกษาคู่ขนานได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ในขณะออกฝึกปฏิบัติงานในสถานประการ ซึ่งนักศึกษาไม่ สามารถเรียนกับผู้สอนได้ จึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บในรายวิชา หลักการตลาด รหัสวิชา 3200 – 1005 ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่นักศึกษาคู่ขนานต้องเรียน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน เว็บ (E-Learning) วิชาหลักการตลาดให้กับ นักศึกษาคู่ขนานได้ศึกษา และการให้ข้อมูลที่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบนักศึกษาที่เรียนบนเว็บ ( กลุ่มที่ 1 นักศึกษาที่เรียนปกติโดยมีอาจารย์ ควบคุม ) กับ ( กลุ่มที่ 2 นักศึกษาคู่ขนาน โดย ศึกษาด้วยตนเอง ) 3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาคู่ขนานจากการเรียน บทเรียนบน เว็บ วิชา หลักการตลาด รหัสวิชา 3200 – 1005 ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2553

4 กรอบแนวคิด

5 ตารางผังสรุปผล

6

7 สรุปผลการวิจัย ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน E-learning วิชาหลักการตลาด มี ประสิทธิภาพ (E 1 : E 2 ) เท่ากับ 90.95 : 89.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80 : 80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย ใช้สูตรทางสถิติ Pooled Variances Independent Samples t-test คำนวณได้ค่า t เท่ากับ 2.65 และค่า t-test ที่ได้จากการเปิด ตารางเท่ากับ 1.69 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ของ นักศึกษาคู่ขนานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่า นักศึกษาภาคปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05

8 ประโยชน์ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัย 1. ทำให้ได้บทเรียน E-learning วิชา หลักการตลาด รหัสวิชา 3200 - 1005 เพื่อเป็นแนวทางในการ ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 2. เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนา บทเรียน E-learning ในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt “ การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บใน การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-learning) วิชาหลักการตลาด ของ นักศึกษาคู่ขนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google