งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปลูกฝังแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ กับการท่องเที่ยว ในมิติ เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา ในแผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปี การศึกษา 2555 ว่าที่ร้อยตรีภาสกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปลูกฝังแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ กับการท่องเที่ยว ในมิติ เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา ในแผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปี การศึกษา 2555 ว่าที่ร้อยตรีภาสกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปลูกฝังแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ กับการท่องเที่ยว ในมิติ เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา ในแผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปี การศึกษา 2555 ว่าที่ร้อยตรีภาสกร มีชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่

2 ความสำคัญของ ปัญหา การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง ( Tourism and Sufficiency Economy ) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวซึ่ง นำไปสู่หลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกด้านความพอประมาณ ความมี เหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน ตลอดจนถึงด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวให้ เกิดความสมบูรณ์โดยที่ชุมชนร่วมมือกันทุกหน่วยงาน เพื่อจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ผู้วิจัยจึง สนใจที่จะศึกษาเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกในการ น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับ รายวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อให้ การดำเนินการสอนที่มีประสิทธิ์ภาพที่ลงลึกในด้านการ การน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผลการศึกษานี้จะ เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในแผนกวิชาการจัดการธุรกิจ ท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาและ เพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนควบคู่ต่อการปลูกจิตสำนึก ที่ดีต่อการท่องเที่ยวและหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้ เกิดความยั่งยืนต่อไป

3 ประชากรที่ใช้ใน การวิจัย 1. เพื่อศึกษาแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กับการท่องเที่ยว ในมิติเศรษฐกิจพอเพียงในการปลูกจิตสำนึกหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาในชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์ของ การวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่ม นักศึกษาในแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับชั้น ปวช.2/4 และ ปวส.1/3 ที่ได้เรียนวิชาได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ การท่องเที่ยวเชิง นิเวศ

4 สรุปผลการวิจัย

5 จากตารางที่ 5.1 สามารถสรุปผลได้ว่า นักศึกษามี การปลูกฝังแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กับการท่องเที่ยว ในมิติเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการน้อมนำเอาหลัก เศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์กับคำ ว่า “ พอเพียง ” และ การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจ พอเพียงโดยนักศึกษาส่วนใหญ่ได้มีการใช้เงื่อนไข คุณธรรม เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขความรู้ หลักการความพอประมาณ และการใช้หลักการความ มีเหตุผลในการดำเนินการด้านการปลูกจิตสำนึกโดย มีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นตัว แปรอันสำคัญที่จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการ ดำเนินการปลูกฝังแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กับการ ท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงและควรปฏิบัติมาก ที่ควร จากการสรุปผลการน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมาดำเนินชีวิต ค่าเฉลี่ย 4.00 มีความคิดเห็น ที่มาก มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึง ประสงค์กับคำว่าความพอเพียง ค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ใน ระดับความคิดเห็นที่มาก และ มีการประยุกต์ใช้พื้นที่ ให้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ย 3.98 มีความคิดเห็นที่มาก

6 ข้อเสนอแนะ 1. เน้นวางแผนการท่องเที่ยวให้เกิด ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นในมากที่สุด และ วางแผนการป้องกันการพังทลายของชุมชน ท้องถิ่นอันเกิดจาการพัฒนาการท่องเที่ยว 2. ส่งเสริมการศึกษาให้ทั้งนักศึกษาเพื่อให้ นักศึกษาได้มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ให้เกิดประโยชน์ในการท่องเที่ยวและเน้นการดูแล ตนเองได้


ดาวน์โหลด ppt การปลูกฝังแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ กับการท่องเที่ยว ในมิติ เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา ในแผนกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปี การศึกษา 2555 ว่าที่ร้อยตรีภาสกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google