งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Infusion Pump เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ผศ. นพ. ทนันชัย บุญบูร พงศ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Infusion Pump เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ผศ. นพ. ทนันชัย บุญบูร พงศ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Infusion Pump เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ผศ. นพ. ทนันชัย บุญบูร พงศ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล thananchairama@gmai l.com

2 Infusion Pump คืออะไร  เครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารน้ำ ยา หรืออาหาร เข้าสู่ร่างกาย  มักให้เข้าทางหลอดเลือดดำ (intravenous) แต่อาจเข้าทางอื่นได้ เช่น subcutaneous, arterial, epidural เป็นต้น  ทำให้สามารถให้ใน ปริมาณ อัตราเร็ว หรือความถี่ห่าง ที่ทำไม่ได้ง่าย ด้วยคน หรือสามารถให้ตามความ ต้องการของผู้ป่วย (patient- controlled) ได้ Wikipedia

3 ชนิดของ Infusion Pump  Syringe pump: small- volume pump มักใช้เพื่อให้ยา  Infusion pump: large- volume pump มักใช้เพื่อให้สารน้ำ สารอาหาร

4 Infusion Pump แบบอื่นๆ  ใช้คน pump  ใช้มือบีบ  ใช้ BP cuff พัน  Pressure infusor

5 ชนิดของ Infusion Pump แบ่งตามกลไกการ ทำงาน  Drop-counting pump นับหยด  Volumetric pump คำนวณ ปริมาตร 1. Linear peristaltic pump – finger pump เช่น Infusomat (B Braun), Terufusion (Teruma) 2. Rotary peristaltic pump เช่น Simplicity (Critikon), Narco (Air Shields) 3. Reciprocating piston pump เช่น Imed 960 (Imed), Imfu- Check 1500 (Ivac) 4. Piston-actuated diaphragm pump เช่น Flo-Gard (Travenol), Valleylab (Valleylab)

6 Linear Peristaltic Pump (Finger Pump)  ก้านเรียงติดต่อกันกดสายน้ำเกลือใน ลักษณะนิ้วกดไล่เรียงกันไป  ตัวอย่างเช่น - Infusomat (B Braun) - Terufusion (Teruma) - Flo-gard 6201 (Baxter)

7 Rotary Peristaltic Pump  ล้อหมุน รีดสายน้ำเกลือ  ตัวอย่างเช่น - Simplicity (Critikon) - Narco (Air Shields)

8 Reciprocating Piston Pump  ใช้ลูกสูบ ดึงสารน้ำเข้ามาในกระบอก สูบแล้ว pump ออกไปด้วยอัตราที่ตั้ง ไว้ กำหนดทิศทางการไหลของสาร น้ำให้เข้าหรือออกจากกระบอกสูบ ด้วย rotary valve หรือการอุดกั้น ทางออก  ตัวอย่างเช่น - Imed 960 (Imed) - Imfu-Check 1500 (Ivac)

9 Piston-Actuated Diaphragm Pump  ลูกสูบดันน้ำไปดัน diaphragm ให้ สารน้ำในอีกกระเปาะหนึ่งไหลออก จากกระเปาะไป เมื่อลูกสูบถูกดึงกลับ แรงดัน diaphragm ลดลง สารน้ำ ไหลเข้าสู่กระเปาะผ่าน one-way valve  ตัวอย่างเช่น - Valleylab IV6000 (Valleylab) - Flo-Gard 8000 (Baxter)

10 Evaluation of Volumetric Infusion Pumps Intensive Care World, December 1984 Mean Error (%) Occlusion Pressure (mm Hg) Time to Alarm At 1 mL/h (min) Accumulated Fluid Expelled (mL) Infuso mat 2.5  1.1626  77 39.40.25 Terufus ion 4.8  2.5988  145 139.32.82 Critiko n 3.6  1.4816  25 890.68 Narco 1.1  0.7742  191 18.90.19 Imed 1.4  1.11302  76 57.80.60 Ivac 1.3  0.61256  107 106.51.23 Traven ol 2.3  1.0464  40 27.50.38 Valleyl ab 2.2  1.0802  70 41.30.43

11 วิธีการให้สารน้ำ  Continuous infusion - Pulsatile vs non-pulsatile - มักหยดไม่สม่ำเสมอถ้าตั้งอัตรา การไหลต่ำ  Intermittent infusion + KVO  Patient-controlled infusion  Total parenteral nutrition infusion  Target-controlled infusion

12 ความเที่ยงตรงในการให้ ปริมาตร เชื่อถือได้มากเพียงใด  ความคลาดเคลื่อนประมาณ 5%  ผิดพลาดมากขึ้นถ้าไม่ใช้ IV set ที่ระบุ  ควรตรวจสอบดูเป็นระยะ

13 มาตรการเพื่อความ ปลอดภัย  แบตเตอรี่ ป้องกันเครื่องปิดขณะ ไฟดับ  ต้องมีการเตือนเมื่อเครื่องหยุดให้สาร น้ำ  Anti-free-flow device ป้องกันสาร น้ำไหลเป็นสายเข้าสู่ผู้ป่วย ขณะ กำลังตั้งเครื่องหรือปลดสายจาก เครื่อง  Downstream occlusion sensor อาจตั้งระดับได้  Upstream pressure sensor เพื่อให้ รู้ว่าสารน้ำหมด (empty container sensing) หรือมีการบีบถุงน้ำเกลือ  Air-in-line detector

14 Occlusion  ผลเสียจากการไม่ได้สารน้ำหรือ ยา เช่น hypotension, hypertension, hyperglycemia  เมื่อแก้การอุดกั้นได้ สารน้ำหรือ ยาที่สะสมอยู่ จะถูกดันเข้า สู่ร่างกายเป็น bolus  Occlusion alarm level อาจตั้ง ระดับได้

15 Air-In-Line  ควรบีบกระเปาะ IV set ให้มีน้ำ มากพอ  ใช้เครื่องที่มี air-in-line sensor  หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะบรรจุ น้ำเกลือที่มีอากาศ

16 ปัญหาอื่นๆ  ถ้าตั้งอัตราการไหลต่ำ จะหยดไม่ สม่ำเสมอ ไม่ควรใช้ในการให้ยา ที่ต้องให้อย่างสม่ำเสมอ  การ purge ทำโดยตั้ง rate สูง และจำกัด volume  การต่อสายจาก infusion pump เข้ากับ 3-way ที่วัด CVP อาจมี ผลให้ CVP สูง  Battery ควรดูแลให้ใช้งานได้ และ charge ไว้เสมอ  บางเครื่องเสียงดังขณะทำงาน  ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อให้เลือด ความดันอาจทำให้เม็ดเลือดแดง แตก

17 การเลือกซื้อ Infusion Pump  ต้องการให้สารน้ำประเภทใด อัตราเร็วเพียงใด  ขนาดและน้ำหนักเครื่อง  มาตรการเพื่อความปลอดภัย  ทดลองใช้

18 ขอขอบคุณอย่างมาก หากจะมีคำถาม และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Infusion Pump เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ผศ. นพ. ทนันชัย บุญบูร พงศ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google