งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย โดย นายอาวุธ วรรณวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย โดย นายอาวุธ วรรณวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย โดย นายอาวุธ วรรณวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

2 ร่างกรอบประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ในระยะต่อไป (พ.ศ. 2551-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ การให้บริการและ การทำงานเพื่อ ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงรูปแบบ ให้ทำงานเชิง บูรณาการ แสวงหาความ ร่วมมือทุกภาค ส่วน ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างจริยธรรม และธรรมาภิบาลใน การบริหารกิจการ บ้านเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกขีดระดับ ความสามารถและ ผลิตภาพของ ภาครัฐ

3 Company LOGO Global Environment Re think & Re Do PEOPLE (CUSTOMER) 1 Structure 2 Process 3 Culture 4 Communication (Info) 5 Human Resource

4 Company LOGO Management Paradigm Shift Fragmentation Subjective Integration Process Bureaucracy Objective Result Customer Centered

5 Technology Development Firm Infrastructure Human Resource Management Procurement Inbound Logistics Operations Outbound Logistics Marketing and Sales Support Activities Primary Activities Services Margin Value Chain (Michael Porter)

6 Boston model Market share Market growth rate องค์กรลักษณะพิเศษ (Mr. ….) เพื่อเป็นเจ้าภาพในการสร้างคุณค่า (value creation) ให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มี ความสำคัญและเป็นวาระสำคัญของประเทศ มีลักษณะการบริหารงานเป็นอิสระและคล่องตัวที่แตกต่างไปจากระบบราชการตามปกติ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อบริการ (purchaser) จากหน่วยงานราชการหรือผู้ให้บริการอื่นๆ (service provider) เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นองค์กรที่มีขนาดกระชับ รายงานขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี สามารถจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง และยุบเลิกได้ง่าย High Low HighLow

7 Value creation Time Organizational Transformation Process แผนการปรับเปลี่ยน Transition Plan 123456 H M L

8 L H การวิเคราะห์ภารกิจ (Portfolio Analysis) Importance H Performance H L H L L H

9 ภาพรวมโครงสร้างของโครงการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน การสรุปลักษณะงาน การจัดกลุ่มงาน Competency Model ปรัชญาการจ่าย ค่าตอบแทน การประเมิน ค่างาน การบริหารเส้นทาง ก้าวหน้าสายอาชีพ และผู้มีศักยภาพสูง การสำรวจ การจ่าย ค่าตอบแทน ในตลาด การกำหนด ระดับงาน โครงสร้างเงินเดือน ที่แปรผัน ตามผลงาน งานที่ เหมาะสม คนที่มีคุณภาพ และทักษะที่ต้องการ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

10 การบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการอย่างสม่ำเสมอ เกิดประโยชน์สุข ของประชาชน ผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับ ความสะดวก ตอบสนองความต้องการ ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ให้ทันต่อสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น หมวด 1 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ( ม. 6)


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย โดย นายอาวุธ วรรณวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google