งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย
โดย นายอาวุธ วรรณวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

2 ร่างกรอบประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ในระยะต่อไป (พ. ศ
ร่างกรอบประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ในระยะต่อไป (พ.ศ ) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการและการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงรูปแบบให้ทำงานเชิงบูรณาการ แสวงหาความร่วมมือทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกขีดระดับความสามารถและผลิตภาพของภาครัฐ

3 Rethink & Re Do Global Environment 1 Structure 2 Process 3 Culture
4 Communication (Info) 5 Human Resource PEOPLE (CUSTOMER) Global Environment

4 Management Paradigm Shift
Fragmentation Integration Subjective Objective Process Result Bureaucracy Customer Centered

5 Value Chain (Michael Porter)
Firm Infrastructure Margin Human Resource Management Support Activities Technology Development Procurement Margin Inbound Logistics Operations Outbound Logistics Marketing and Sales Services Primary Activities

6 องค์กรลักษณะพิเศษ (Mr. ….)
เพื่อเป็นเจ้าภาพในการสร้างคุณค่า (value creation) ให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความสำคัญและเป็นวาระสำคัญของประเทศ มีลักษณะการบริหารงานเป็นอิสระและคล่องตัวที่แตกต่างไปจากระบบราชการตามปกติ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อบริการ (purchaser) จากหน่วยงานราชการหรือผู้ให้บริการอื่นๆ (service provider) เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นองค์กรที่มีขนาดกระชับ รายงานขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี สามารถจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง และยุบเลิกได้ง่าย Boston model Market share High Low High Market growth rate Low

7 Transformation Process
แผนการปรับเปลี่ยน Value creation H Transformation Process Organizational M Transition Plan L 1 2 3 4 5 6 Time

8 H L H H L L L H การวิเคราะห์ภารกิจ (Portfolio Analysis) H L H
Importance H H L H H L L L H L H Performance

9 การสำรวจการจ่ายค่าตอบแทน
ภาพรวมโครงสร้างของโครงการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน คนที่มีคุณภาพ และทักษะที่ต้องการ งานที่เหมาะสม ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ปรัชญาการจ่าย ค่าตอบแทน การสรุปลักษณะงาน การจัดกลุ่มงาน Competency Model การบริหารเส้นทาง ก้าวหน้าสายอาชีพ และผู้มีศักยภาพสูง การสำรวจการจ่ายค่าตอบแทน ในตลาด การประเมิน ค่างาน โครงสร้างเงินเดือน ที่แปรผัน ตามผลงาน การกำหนด ระดับงาน

10 หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ม. 6)
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ม. 6) เกิดประโยชน์สุข ของประชาชน ผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการอย่างสม่ำเสมอ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนได้รับ ความสะดวก ตอบสนองความต้องการ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ให้ทันต่อสถานการณ์ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกินความจำเป็น


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google