งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการ ผลิต. หน่วยผลิต คืออะไร ในอดีตการผลิตยังไม่ซับซ้อน ผู้ผลิตซึ่ง เป็นผู้ผสมผสานปัจจัยการผลิตคือทุน แรงงาน ที่ดิน การประกอบการของตนเองให้เกิดเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการ ผลิต. หน่วยผลิต คืออะไร ในอดีตการผลิตยังไม่ซับซ้อน ผู้ผลิตซึ่ง เป็นผู้ผสมผสานปัจจัยการผลิตคือทุน แรงงาน ที่ดิน การประกอบการของตนเองให้เกิดเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการ ผลิต

2 หน่วยผลิต คืออะไร ในอดีตการผลิตยังไม่ซับซ้อน ผู้ผลิตซึ่ง เป็นผู้ผสมผสานปัจจัยการผลิตคือทุน แรงงาน ที่ดิน การประกอบการของตนเองให้เกิดเป็น ผลผลิตโดยผู้ผลิตเองเป็นทั้งผู้ประกอบการ แรงงาน และเจ้าของกิจการด้วย เช่น ช่างทอง หรือช่างไม้ ปัจจุบันการผลิตซับซ้อนเปลี่ยน จากผู้ประกอบการเดี่ยวมาเป็นบริษัท ห้างร้าน อย่างไรก็ดีในทางเศรษฐศาสตร์ เรียกว่า หน่วยผลิต

3 นิยามการผลิต การผลิต คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง สภาพของปัจจัยการผลิต (Input) ให้เป็นสินค้า และบริการ (output) ด้วยเทคโนโลยีที่กำหนด Input เป็นปัจจัยที่ใช้ในการผลิต มีที่ดิน แรงงาน ทุนผู้ประกอบการ Production process คือกระบวนการแปร สภาพเป็นขั้นตอนการผลิต Output คือ สินค้าและบริการ เป็นผลลัพธ์ที่ เกิดจากการแปรสภาพในขั้นที่ 2

4 ฟังก์ชันการผลิต (PRODUCTION FUNCTION) เป็นฟังก์ชันที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณผลิตสูงสุดที่เป็นไปได้ การผสมผสานของปัจจัย การผลิตตางๆอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ กำหนดให้ คือ ปัจจัยการผลิตที่ใช้ Q คือ ผลผลิต

5 การผลิตระยะสั้น (SHORT RUN) การผลิตในระยะสั้น คือ ช่วงระยะเวลาการ ผลิตที่ปัจจัยการผลิตอย่างน้อยหนึ่งปัจจัย ไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ขนาดโรงงาน จำนวนเครื่องจักร ปัจจัยการผลิตในระยะสั้น แบ่งได้ คือ ปัจจัยคงที่ (Fixed input) เป็นปัจจัยที่ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในระยะสั้น ปัจจัยแปรผัน (Variable input) เป็นปัจจัย ที่เปลี่ยนแปลงได้

6 การผลิตระยะยาว (LONG RUN) การผลิตในระยะยาว คือ ช่วงระยะการผลิตที่ยาว เพียงพอที่จะทำให้ทุกปัจจัยกลายเป็นปัจจัยแปรผัน นั้นคือ มีระยะเวลายาวพอที่จะสามารถจัดปัจจัยทุกตัว ที่ต้องการมาทำการผลิต ความแตกต่างระหว่างการผลิตระยะสั้นกับระยะยาว นั้นอยู่ที่ผู้ผลิตสามารถปรับให้ปัจจัยทุกตัวเป็นปัจจัย แปรผันได้หรือไม่ถ้าทำได้ถือเป็นระยะยาวแต่ถ้ายังมี ปัจจัยการผลิตอย่างน้อย 1 ตัว ยังเป็นปัจจัยคงที่อยู่ก็ถือ ว่าการผลิตนั้นเป็นระยะสั้น

7 การผลิตในระยะสั้น : ทฤษฎีผลผลิตเพิ่ม ให้ฟังก์ชั่นการผลิต คือ Q = f (K,L) K คือ ปัจจัยคงที่ L คือ ปัจจัยแปรผัน ผลผลิตรวม (Total product) หรือ TP ปริมาณ ผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตได้ ผลผลิตเฉลี่ย (Average product) ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยของปัจจัยแปรผัน ผลผลิตเพิ่ม (Marginal product) ปริมาณผลผลิตรวมที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิด จากการเพิ่มหรือลดปัจจัยผันแปรอีก 1 หน่วย

8 กฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตเพิ่ม (LAW OF DIMINISHING MARGINAL PRODUCT) กฎที่ระบุว่าถ้ามีการใช้ปัจจัยผันแปร 1 ตัว เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่ปัจจัยอื่นๆคงที่ จะทำให้ผลผลิต ส่วนเพิ่มของปัจจัยแปรผัน มีค่าลดลงในที่สุด

9 ช่วงการผลิต (STAGES OF PRODUCTION) ความสัมพันธ์ระหว่างเส้น และ แบ่งช่อง 3 ช่อง ช่องที่ 1 : ระดับการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุด ที่ AP มีค่าสูงสุด ช่องที่ 2 : ระดับการผลิตตั้งแต่จุดที่ AP มี ค่าสูงสุดจนถึง MP มีค่าศูนย์ การแบ่งช่วงการผลิตเพื่อให้ทราบว่าช่วง การผลิตใดเป็นช่วงที่ควรทำการผลิต

10 การผลิตในระยะยาว (LONG RUN) เพื่อให้เข้าใจง่ายสมมติปัจจัยการผลิตมี 2 ชนิด คือ ทุนและแรงงาน เส้นผลผลิตเท่ากัน (Isoquant)(IQ) คือ เส้น ที่บอกส่วนผสมต่างๆที่เป็นไปได้ระหว่างปัจจัยการ ผลิต 2 ชนิดที่ทำให้ผลผลิตรวมเท่ากัน เส้นต้นทุนเท่ากัน (Isocost)(IS) คือ เส้นที่ บอกถึงส่วนผสมของปัจจัย L และ K ที่ทำให้ต้นทุน รวมมีค่าคงที่

11 อัตราการทดแทนทางเทคนิคส่วนเพิ่ม (MARGINAL RATE OF TECHNICAL SUBSTITUTION) ความชันของเส้นผลผลิตเท่ากันเรียกว่าอัตรา การทดแทนทางเทคนิคส่วนเพิ่ม หรือ จะมีค่าเมื่อ ปัจจัยทุนและแรงงานสามารถทดแทนกันได้ คือเมื่อ เพิ่มการใช้ปัจจัย L ในการผลิต ก็จะต้องลดปัจจัย K ลงเพื่อให้ได้ผลผลิตเท่าเดิม แนวการขยายขนาดการผลิต (Expansion Path) คือแนวทางเดินของจุดดุลยภาพของส่วนผสม ปัจจัยที่ใช้ต้นทุนต่ำสุด ผลได้ต่อขนาด (Returns to Scale) ผลตอบแทนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัย การผลิตทุกชนิดมีผลได้ต่อขนาดคงที่ เพิ่มขึ้น ลดลง


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการ ผลิต. หน่วยผลิต คืออะไร ในอดีตการผลิตยังไม่ซับซ้อน ผู้ผลิตซึ่ง เป็นผู้ผสมผสานปัจจัยการผลิตคือทุน แรงงาน ที่ดิน การประกอบการของตนเองให้เกิดเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google