งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ED2102 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher อาจารย์สุธาสินี ศรีวิชัย โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ED2102 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher อาจารย์สุธาสินี ศรีวิชัย โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา ED2102 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher อาจารย์สุธาสินี ศรีวิชัย โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การสื่อสาร สัมพันธภาพ ระหว่างมนุษย์

4 ความหมายของการ สื่อสาร Communication กระบวนการที่มนุษย์ถ่ายทอด ความรู้ ความคิด ความรู้สึก และ ประสบการณ์ตลอดจนข่าวสาร ข้อมูล ต่างๆ ให้กันและกันโดยผ่านทาง สัญลักษณ์ต่างๆ จนเกิดการกำหนด ความหมาย รู้เรื่องราวนั้นๆร่วมกัน

5 ความสำคัญของการ สื่อสาร - ด้านการดำรงชีวิตของ แต่ละบุคคล - ด้านการเรียนรู้อดีตเพื่อ พัฒนาอนาคต - ด้านวงการธุรกิจ - ด้านความบันเทิง

6 องค์ประกอบของ การสื่อสาร ผู้ส่ง สาร Sende r สาร Messa ge ผู้รับ สาร Recei ver M S R FDFD

7 องค์ประกอบของ การสื่อสาร ผู้ส่ง สาร ผู้รับ สาร สาร และ ช่องทาง ในการสื่อสาร ปฏิกิริยา โต้ตอบ

8 จุดประสงค์ของการ สื่อสาร 1. ติดต่อสื่อสารเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสารหรือความรู้ 2. ติดต่อสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 3. ติดต่อสื่อสารเพื่อจรรโลงใจ 4. การติดต่อสื่อสารเพื่อความ บันเทิง

9 รูปแบบของการ สื่อสาร 1. ตามจำนวนของผู้ทำ การสื่อสาร - การสื่อสาร ภายในตัวบุคคล - การสื่อสาร ระหว่างบุคคล - การสื่อสารใน กลุ่มบุคคล - การ สื่อสารมวลชน 2. ตามการตอบสนอง - การสื่อสารทาง เดียว - การสื่อสารแบบ สองทาง

10 รูปแบบของการ สื่อสาร 3. ตามวิธีการที่ใช้การส่ง สาร และรับสาร - การส่งสาร การพูด ผู้พูดผู้ฟัง เสียงและ กิริยาท่าทาง ปฏิกิริยาจาก ผู้ฟัง

11 รูปแบบของการ สื่อสาร 3. ตามวิธีการที่ใช้การส่ง สาร และรับสาร - การส่งสาร การ เขียน ผู้เขียนผู้อ่าน ตัวอักษรและ ความหมาย ปฏิกิริยาจาก ผู้อ่าน

12 รูปแบบของการ สื่อสาร 3. ตามวิธีการที่ใช้การส่ง สาร และรับสาร - การรับสาร การฟัง ผู้ฟัง คิด ได้ยินเสียงและเข้าใจ ความหมาย นำไปใช้

13 รูปแบบของการ สื่อสาร 3. ตามวิธีการที่ใช้การส่ง สาร และรับสาร - การรับสาร การอ่าน ผู้อ่าน เลือก ความหมาย ตัวอักษร และ ความหมาย นำไปใช้

14

15

16 1. วัจนภาษา คือ ภาษาถ้อยคำ 2. อวัจนภาษา คือ ภาษาไม่ใช้ถ้อยคำ - กิริยาท่าทาง - ภาพ - สัญญาณต่างๆ - สี - การสัมผัส - ลักษณะของตัวอักษร - ลักษณะทางกายภาพ - เวลา - เสียง - กลิ่น หรือ รส - ช่องว่างหรือระยะห่าง ลักษณะของภาษาในการสื่อสาร

17 ปัญหาและอุปสรรคใน การสื่อสาร 1. ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดจากผู้ส่งสาร - ผู้พูด - ผู้เขียน 2. ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดจากผู้รับสาร - ผู้ฟัง - ผู้อ่าน

18

19 กิจกรรมที่ 1 1. นักศึกษาคิดว่า การสื่อสาร คือ อะไร และมีความสำคัญอย่างไร 2. นักศึกษาคิดว่า “ ภาษามีความ จำเป็นสำหรับการสื่อสารของมนุษย์ อย่างไร 3. นักศึกษาคิดว่า ตัวนักศึกษาเองมี ลักษณะที่ดีของผู้รับสารและผู้ส่งสาร มากน้อยเพียงใด อะไรบ้าง ( ให้รวบรวมข้อบกพร่องของตนเองใน การรับสารและการส่งสารมาเป็นข้อๆ พร้อมแนะนำว่าจะแก้ไขอย่างไรด้วย )


ดาวน์โหลด ppt วิชา ED2102 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher อาจารย์สุธาสินี ศรีวิชัย โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google