งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตรายการโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตรายการโทรทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตรายการโทรทัศน์
การผลิตรายการโทรทัศน์ กระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์นั้น มีรูปแบบและขั้นตอนที่ คล้ายคลึงกับการผลิตภาพยนตร์ จนกระทั่งในปัจจุบัน รายการโทรทัศน์ต่างมีบทบาทมากกว่าภาพยนต์เพราะภาพยนตร์ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการและความสะดวกสบายได้ง่ายเหมือนโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มชน ได้ง่ายกว่าและเป็นที่นิยมกว่า

2 วิทยุโทรทัศน์ได้รับการกล่าวถึงกันมากว่าเป็นหนึ่ง ในเครื่องมือที่ใช้ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ วิทยุโทรทัศน์มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ ความคิดเห็น ช่วยรักษามาตรฐานทางวัฒนธรรมและสร้างความคิดให้เกิดกับมวลชน ให้การศึกษาให้ข่าวสารและการบันเทิง ประชาชนได้ใช้เวลากับโทรทัศน์มากกว่าสื่ออื่นๆ

3 ข้อดีของวิทยุโทรทัศน์ 1
ข้อดีของวิทยุโทรทัศน์ 1.)สื่อที่ให้ทั้งภาพและเสียงดึงดูดความสนใจของผู้ดูได้มาก 2.)เป็นสื่อมวลชน ซึ่งสามารถแพร่ภาพไปได้ไกล ๆ ด้วยเวลาอันรวดเร็ว 3.)สามารถสร้างแรงจูงใจสร้างทัศนคติมีพลังในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 4.)สามารถนำภาพและข้อมูลที่อยู่ในที่ห่างไกลให้เห็นได้ชัดเจน 5.)สามารถ เปลี่ยนแปลงระยะเวลา ทำสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วให้ช้าลง หรือทำสิ่งที่ช้าให้เห็นเร็วขึ้น

4 ข้อจำกัดของสื่อวิทยุโทรทัศน์ 1)ต้องใช้ทุนในการจัดทำรายการสูงมาก 2)อุปกรณ์ที่ใช้มีราคาสูงและต้องอาศัยการบำรุงรักษาทางเทคนิคที่ดี 3)ผู้ชมไม่สามารถให้ปฏิกิริยาย้อนกลับ(Feedback)ได้ทันที )ผู้ชมจำเป็นต้องปรับตัวเข้าหารายการที่จะรับ

5 รูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้. 1
รูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้ 1.รายการที่ให้ข้อเท็จจริง 2.รายการที่ใช้โน้มน้าวใจ 3.รายการทดลอง

6 1.รายการที่ให้ข้อเท็จจริง เป็นรายการโทรทัศน์ที่ มุ่งเน้นนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจและได้รับสาระประโยชน์ในเนื้อหาอย่างชัดเจน ผู้ชมจะเชื่อมั่นและคิดว่าสิ่งที่นำเสนอนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องเป็นจริง รายการโทรทัศน์ประเภทนี้แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

7 1. 1 รายการโทรทัศน์ประเภท ทักษะ (Skill Program) 1
1.1 รายการโทรทัศน์ประเภท ทักษะ (Skill Program) รายการโทรทัศน์ประเภท ข่าวสาร (Information Program) รายการโทรทัศน์ประเภท การศึกษา (Educational Program)

8 2. รายการที่ใช้โน้มน้าวใจ
2. รายการที่ใช้โน้มน้าวใจ เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อ ทำให้ผู้ชมเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ หรือพฤติกรรม สามารถแยกรายการประเภทนี้ออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

9 2. 1 รายการโทรทัศน์ประเภท สารคดี (Documentary Program) 2
2.1 รายการโทรทัศน์ประเภท สารคดี (Documentary Program) รายการโทรทัศน์ประเภท โฆษณา (Advertising Program) รายการโทรทัศน์ประเภท บันเทิง (Drama or Fiction Program)

10 3. รายการทดลอง เป็นรายการที่ผลิตขึ้นมานานแล้ว พร้อมๆกับการผลิตอุปกรณ์ด้านโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ สร้างขึ้นเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้สร้าง เป็นรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ด้านศิลป์ หรือสร้างขึ้นเพื่อทดลองเทคนิคใหม่ เช่น การสร้างรายการหรือภาพยนตร์จากเทคนิค คอมพิวเตอร์กราฟิกรายการประเภทนี้ออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

11 3. 1 รายการโทรทัศน์ประเภท กลุ่มก้าวหน้า (Individual Program) 3
3.1 รายการโทรทัศน์ประเภท กลุ่มก้าวหน้า (Individual Program) รายการโทรทัศน์ประเภท บริสุทธิ์ (Absolute or pure Program) รายการโทรทัศน์ประเภท ศิลปะ (Art or Abstract Program)


ดาวน์โหลด ppt การผลิตรายการโทรทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google