งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตรายการโทรทัศน์ กระบวนการในการผลิตรายการ โทรทัศน์นั้น มีรูปแบบและขั้นตอนที่ คล้ายคลึงกับการผลิตภาพยนตร์ จนกระทั่งในปัจจุบัน รายการ โทรทัศน์ต่างมีบทบาทมากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตรายการโทรทัศน์ กระบวนการในการผลิตรายการ โทรทัศน์นั้น มีรูปแบบและขั้นตอนที่ คล้ายคลึงกับการผลิตภาพยนตร์ จนกระทั่งในปัจจุบัน รายการ โทรทัศน์ต่างมีบทบาทมากกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตรายการโทรทัศน์ กระบวนการในการผลิตรายการ โทรทัศน์นั้น มีรูปแบบและขั้นตอนที่ คล้ายคลึงกับการผลิตภาพยนตร์ จนกระทั่งในปัจจุบัน รายการ โทรทัศน์ต่างมีบทบาทมากกว่า ภาพยนต์เพราะภาพยนตร์ไม่สามารถ สนองตอบต่อความต้องการและความ สะดวกสบายได้ง่ายเหมือนโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มชน ได้ง่าย กว่าและเป็นที่นิยมกว่า

2 วิทยุโทรทัศน์ได้รับการกล่าวถึง กันมากว่าเป็นหนึ่ง ในเครื่องมือที่ใช้ ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ วิทยุ โทรทัศน์มีผลทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ ความคิดเห็น ช่วยรักษามาตรฐาน ทางวัฒนธรรมและสร้างความคิดให้ เกิดกับมวลชน ให้การศึกษาให้ ข่าวสารและการบันเทิง ประชาชนได้ ใช้เวลากับโทรทัศน์มากกว่าสื่ออื่นๆ

3 ข้อดีของวิทยุโทรทัศน์ 1.) สื่อที่ให้ทั้งภาพและเสียงดึงดูดความสนใจของผู้ดูได้ มาก 2.) เป็นสื่อมวลชน ซึ่งสามารถแพร่ภาพไปได้ไกล ๆ ด้วย เวลาอันรวดเร็ว 3.) สามารถสร้างแรงจูงใจสร้างทัศนคติมีพลังในการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 4.) สามารถนำภาพและข้อมูลที่อยู่ในที่ห่างไกลให้เห็นได้ ชัดเจน 5.) สามารถ เปลี่ยนแปลงระยะเวลา ทำสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วให้ ช้าลง หรือทำสิ่งที่ช้าให้เห็นเร็วขึ้น

4 ข้อจำกัดของสื่อวิทยุโทรทัศน์ 1) ต้องใช้ทุนในการจัดทำรายการสูงมาก 2) อุปกรณ์ที่ใช้มีราคาสูงและต้องอาศัยการ บำรุงรักษาทางเทคนิคที่ดี 3) ผู้ชมไม่สามารถให้ปฏิกิริยาย้อนกลับ (Feedback) ได้ทันที 4) ผู้ชมจำเป็นต้องปรับตัวเข้าหารายการที่จะรับ

5 รูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้ 1. รายการที่ให้ข้อเท็จจริง 2. รายการที่ใช้โน้มน้าวใจ 3. รายการทดลอง

6 1. รายการที่ให้ข้อเท็จจริง เป็นรายการโทรทัศน์ที่ มุ่งเน้นนำเสนอ ข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจและได้รับ สาระประโยชน์ในเนื้อหาอย่างชัดเจน ผู้ชมจะเชื่อมั่นและคิดว่าสิ่งที่นำเสนอนั้น คือสิ่งที่ถูกต้องเป็นจริง รายการโทรทัศน์ประเภทนี้แบ่งออกได้ เป็น 3 ประเภท คือ

7 1.1 รายการโทรทัศน์ประเภท ทักษะ (Skill Program) 1.2 รายการโทรทัศน์ประเภท ข่าวสาร (Information Program) 1.3 รายการโทรทัศน์ประเภท การศึกษา (Educational Program)

8 2. รายการที่ใช้โน้มน้าวใจ เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อ ทำให้ ผู้ชมเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ หรือพฤติกรรม สามารถแยกรายการ ประเภทนี้ออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

9 2.1 รายการโทรทัศน์ประเภท สารคดี (Documentary Program) 2.2 รายการโทรทัศน์ประเภท โฆษณา (Advertising Program) 2.3 รายการโทรทัศน์ประเภท บันเทิง (Drama or Fiction Program)

10 3. รายการทดลอง เป็นรายการที่ผลิตขึ้นมานานแล้ว พร้อมๆกับการผลิตอุปกรณ์ด้านโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ สร้างขึ้นเพื่อสนองต่อ ความต้องการของผู้สร้าง เป็นรายการ โทรทัศน์หรือภาพยนตร์ด้านศิลป์ หรือ สร้างขึ้นเพื่อทดลองเทคนิคใหม่ เช่น การ สร้างรายการหรือภาพยนตร์จากเทคนิค คอมพิวเตอร์กราฟิกรายการประเภทนี้ ออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

11 3.1 รายการโทรทัศน์ประเภท กลุ่มก้าวหน้า (Individual Program) 3.2 รายการโทรทัศน์ประเภท บริสุทธิ์ (Absolute or pure Program) 3.3 รายการโทรทัศน์ประเภท ศิลปะ (Art or Abstract Program)


ดาวน์โหลด ppt การผลิตรายการโทรทัศน์ กระบวนการในการผลิตรายการ โทรทัศน์นั้น มีรูปแบบและขั้นตอนที่ คล้ายคลึงกับการผลิตภาพยนตร์ จนกระทั่งในปัจจุบัน รายการ โทรทัศน์ต่างมีบทบาทมากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google