งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กร ก็คือ “การสื่อสาร” เพราะหากองค์กรใด ขาดการสื่อสารที่ดีภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ย่อมเป็นอุปสรรคในการที่องค์กรจะก้าวไปบรรลุจุดมุ่งหมายได้

2 ในขณะเดียวกันหากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีทักษะในการสื่อสารสูงก็ย่อมผลักดันให้องค์กรเจริญรุดหน้าไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และยังก่อให้เกิดผลพลอยได้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” จึงเป็นทักษะที่จำเป็นต่อบุคลากรในทุกองค์กร เพราะเป็นทั้งเครื่องมือในการสร้างสัมพันธภาพภายใน และช่วยเพิ่มยอดขายให้อย่างมากอีกด้วยเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงกระบวนการการสื่อสารที่ถูกต้องและสามารถนำไปฝึกฝนให้เกิดทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วย การบรรยายเพื่อถ่ายทอดทฤษฎีและประสบการณ์ตรง จากวิทยากร โดยใช้สื่อผสม ( multi media ) ตลอดการบรรยาย และมีการฝึกภาคปฏิบัติ ( work shop ) อันจะก่อให้เกิดการจดจำและนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ในทุกขั้นตอน

3 หลักสูตรการฝึกอบรม : 1. ความหมายของการสื่อสาร 3. การสื่อสารภายในองค์กร
1. ความหมายของการสื่อสาร • การสื่อสารคืออะไร • การสื่อสารมีความสำคัญอย่างไร • องค์ประกอบในการสื่อสาร • ผู้ส่งสารที่มีประสิทธิภาพ • ผู้รับสารที่มีประสิทธิภาพ • อุปสรรคของการสื่อสาร 2. การสื่อสารรูปแบบต่างๆ • การสื่อด้วยวาจา • การสื่อด้วยภาษาท่าทาง • การสื่อด้วยวิธีอื่นๆ • แนวทางการพัฒนาการสื่อสาร 3. การสื่อสารภายในองค์กร • การสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ • การพูดโน้มน้าวใจ • เทคนิคการสอนงาน • การชี้ข้อผิดพลาดของพนักงานอย่างมีศิลปะ • เสน่ห์การพูดกับเพื่อนร่วมงาน 4. เทคนิคการนำเสนองาน • การเสนอโครงการต่อที่ประชุม • บุคลิกภาพและการพูดในที่ประชุม • การวิเคราะห์ผู้ฟังและการโน้มน้าวใจ • การจัดเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ

4 วิทยากร ดร. นันทนา นันทวโรภาส ผู้อำนวยการปริญญาโทหลักสูตรสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริก อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรปราการ อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายพิเศษในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ,อาจารย์นักพูดและนักโต้วาทีชื่อดังทางสื่อโทรทัศน์ สถานที่จัดสัมมนา วันศุกร์ กันยายน เวลาสัมมนา น. ลงทะเบียน น. อัตราค่าสัมมนา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ) กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Windsor Suites สุขุมวิท 18 – 20 (BTS. สถานีอโศก) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้าสัมมนา มาที่ สอบถามเพิ่มเติม ศศิ , จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google