งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งประสิทธิภาพในการ บริหารงานขององค์กร ก็คือ “ การสื่อสาร ” เพราะหากองค์กรใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งประสิทธิภาพในการ บริหารงานขององค์กร ก็คือ “ การสื่อสาร ” เพราะหากองค์กรใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งประสิทธิภาพในการ บริหารงานขององค์กร ก็คือ “ การสื่อสาร ” เพราะหากองค์กรใด ขาดการสื่อสารที่ดีภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ย่อมเป็น อุปสรรคในการที่องค์กรจะก้าวไปบรรลุจุดมุ่งหมายได้

2 ในขณะเดียวกันหากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีทักษะ ในการสื่อสารสูงก็ย่อมผลักดันให้องค์กรเจริญ รุดหน้าไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และยังก่อให้เกิด ผลพลอยได้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอีก ด้วย ด้วยเหตุนี้ “ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ” จึงเป็นทักษะที่จำเป็นต่อบุคลากรในทุกองค์กร เพราะเป็นทั้งเครื่องมือในการสร้างสัมพันธภาพ ภายใน และช่วยเพิ่มยอดขายให้อย่างมากอีกด้วย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึง กระบวนการการสื่อสารที่ถูกต้องและสามารถนำไป ฝึกฝนให้เกิดทักษะในการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพได้ วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วย การบรรยายเพื่อถ่ายทอดทฤษฎีและประสบการณ์ ตรง จากวิทยากร โดยใช้สื่อผสม ( multi media ) ตลอดการบรรยาย และมีการฝึกภาคปฏิบัติ ( work shop ) อันจะก่อให้เกิดการจดจำและนำไปปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม ในทุกขั้นตอน

3 หลักสูตรการฝึกอบรม : 1. ความหมายของการ สื่อสาร การสื่อสารคืออะไร การสื่อสารมี ความสำคัญอย่างไร องค์ประกอบในการ สื่อสาร ผู้ส่งสารที่มี ประสิทธิภาพ ผู้รับสารที่มี ประสิทธิภาพ อุปสรรคของการ สื่อสาร 2. การสื่อสารรูปแบบ ต่างๆ การสื่อด้วยวาจา การสื่อด้วยภาษา ท่าทาง การสื่อด้วยวิธีอื่นๆ แนวทางการ พัฒนาการสื่อสาร 3. การสื่อสารภายใน องค์กร การสั่งงานอย่างมี ประสิทธิภาพ การพูดโน้มน้าวใจ เทคนิคการสอนงาน การชี้ข้อผิดพลาด ของพนักงานอย่างมีศิลปะ เสน่ห์การพูดกับเพื่อน ร่วมงาน 4. เทคนิคการนำเสนอ งาน การเสนอโครงการต่อ ที่ประชุม บุคลิกภาพและการ พูดในที่ประชุม การวิเคราะห์ผู้ฟังและ การโน้มน้าวใจ การจัดเตรียมข้อมูล และอุปกรณ์ประกอบการ นำเสนอ

4 วิทยากร ดร. นันทนา นันทวโรภาส ผู้อำนวยการ ปริญญาโทหลักสูตรสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัย เกริก อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมือง สมุทรปราการ อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยาย พิเศษในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, อาจารย์ นักพูดและนักโต้วาทีชื่อดังทางสื่อโทรทัศน์ สถานที่จัดสัมมนา วันศุกร์ 28 กันยายน 2550 เวลาสัมมนา 9.00 - 16.00 น. ลงทะเบียน 8.30 น. วันศุกร์ 28 กันยายน 2550 เวลาสัมมนา 9.00 - 16.00 น. ลงทะเบียน 8.30 น. อัตราค่าสัมมนา 3,490 บาท ( ยังไม่รวม vat 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ) กรุงเทพ ฯ : โรงแรม Windsor Suites สุขุมวิท 18 – 20 (BTS. สถานีอโศก ) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) การจองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนน ศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 080-2-40260-2 โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้า สัมมนา มาที่ 02-9177148 โปรดแฟกซ์ Pay- in Slip และแจ้งชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่บริษัท เบอร์โทรติดต่อ ชื่อผู้เข้า สัมมนา มาที่ 02-9177148 สอบถามเพิ่มเติม ศศิ 02-9177147, 084-1325 625 สอบถามเพิ่มเติม ศศิ 02-9177147, 084-1325 625 จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618 จัดสัมมนาโดยบริษัท แพสคอนส์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพ ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวเหนี่ยวรั้งประสิทธิภาพในการ บริหารงานขององค์กร ก็คือ “ การสื่อสาร ” เพราะหากองค์กรใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google