งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ของค่าย ประถมศึกษา. 1. เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ซึ่งถือ เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง 1. เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ของค่าย ประถมศึกษา. 1. เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ซึ่งถือ เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง 1. เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์ของค่าย ประถมศึกษา

2 1. เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ซึ่งถือ เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง 1. เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ซึ่งถือ เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง

3 2. เพื่อพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว กันในหมู่คณะส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการทำงาน เป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วยให้บุคคลได้ แสดงออกและละลายพฤติกรรมของกลุ่ม สร้างเสริม คุณค่าทางสังคม ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมเกมกีฬา และกีฬาเพื่อการแข่งขัน และการ อยู่ค่ายพักแรมช่วยฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ลด ความเห็นแก่ตัว เสริมสร้างความสามัคคี และความ เข้าใจอันดีในหมู่คณะ 2. เพื่อพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว กันในหมู่คณะส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการทำงาน เป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วยให้บุคคลได้ แสดงออกและละลายพฤติกรรมของกลุ่ม สร้างเสริม คุณค่าทางสังคม ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมเกมกีฬา และกีฬาเพื่อการแข่งขัน และการ อยู่ค่ายพักแรมช่วยฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ลด ความเห็นแก่ตัว เสริมสร้างความสามัคคี และความ เข้าใจอันดีในหมู่คณะ

4 3. เพื่อพัฒนาการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ลด ปัญหาการประพฤติผิดศีลธรรม หรือปัญหา อาชญากรรม โดยการรู้จักใช้เวลาให้เกิด ประโยชน์ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ สาธารณประโยชน์ร่วมกัน ทำให้เกิดความสนิท สนมขณะทำงาน ด้วยกัน ทำให้เพิ่มคุณธรรมแก่ บุคคลผู้ร่วมกันทำกิจกรรมนั้น ๆ 3. เพื่อพัฒนาการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ลด ปัญหาการประพฤติผิดศีลธรรม หรือปัญหา อาชญากรรม โดยการรู้จักใช้เวลาให้เกิด ประโยชน์ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ สาธารณประโยชน์ร่วมกัน ทำให้เกิดความสนิท สนมขณะทำงาน ด้วยกัน ทำให้เพิ่มคุณธรรมแก่ บุคคลผู้ร่วมกันทำกิจกรรมนั้น ๆ

5 4. เพื่อพัฒนาตนเอง ประโยชน์ต่อตนเอง ทำให้มีสุขภาพดีทั้ง กายและใจ พักผ่อนคลายความตึงเครียด ลด ความวิตกกังวล ทำให้บุคคลสามารถปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือประกอบการ งานต่าง ๆ ได้ดีขึ้น พัฒนาอารมณ์ รวมทั้งความสุข สนุกสนาน และความสุขสงบ ลดความเครียด ความวิตกกังวล ทำให้อารมณ์แจ่มใสและ ช่วยส่งเสริมให้รู้จักการพัฒนาการ ควบคุม อารมณ์ และบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย 4. เพื่อพัฒนาตนเอง ประโยชน์ต่อตนเอง ทำให้มีสุขภาพดีทั้ง กายและใจ พักผ่อนคลายความตึงเครียด ลด ความวิตกกังวล ทำให้บุคคลสามารถปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือประกอบการ งานต่าง ๆ ได้ดีขึ้น พัฒนาอารมณ์ รวมทั้งความสุข สนุกสนาน และความสุขสงบ ลดความเครียด ความวิตกกังวล ทำให้อารมณ์แจ่มใสและ ช่วยส่งเสริมให้รู้จักการพัฒนาการ ควบคุม อารมณ์ และบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ของค่าย ประถมศึกษา. 1. เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ซึ่งถือ เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง 1. เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google