งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขพฤติกรรมการแต่ง กาย ของนักศึกษา ระดับ ปวช.2 สาขางานการ ขาย กลุ่ม 2101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ สยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขพฤติกรรมการแต่ง กาย ของนักศึกษา ระดับ ปวช.2 สาขางานการ ขาย กลุ่ม 2101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ สยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขพฤติกรรมการแต่ง กาย ของนักศึกษา ระดับ ปวช.2 สาขางานการ ขาย กลุ่ม 2101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ สยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ

2 ปัญหาการวิจัย  ใน ปีการศึกษา 2555 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ ดำเนินการสอนในวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ของ สาขาวิชาการขาย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีการแต่งกายที่ไม่เรียบร้อยตามกฎระเบียบของ วิทยาลัยฯ ชอบที่จะมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ให้คนเอง เป็นจุดสนใจถึงแม้ว่าการแต่งกายนั้นจะเป็นสิทธิส่วน บุคคล แต่สำหรับนักศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความ เป็นเอกลักษณ์ว่าเป็นปัญญาชน ผู้มีความรู้ มีการศึกษา มี ความคิดพอว่าควรแต่งให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น ซึ่ง ปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลอย่างมากต่อนักศึกษาของวิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ ฯ ปัญหา ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียน การสอนของผู้ทำวิจัย จึงมีความสนใจที่คิดค้นวิธีการที่จะ ช่วยพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นน้อยลดลง โดยจะ เริ่มศึกษา และคิดค้นวิธีการขึ้นมาใช้ จากที่ผู้วิจัยเก็บ รวบรวมข้อมูล

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในการ แต่งกายมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีอยู่ ในระดับดี

4

5 สรุปผลการวิจัย 1) นักศึกษาขาดระเบียบวินัย จำนวน 12 ราย 2) นักศึกษามีพฤติกรรมตามเพื่อน จำนวน 5 ราย งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรม การแต่งกายของนักศึกษา ปวช.2 กลุ่ม 2101 สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 1) นักศึกษาขาดระเบียบวินัย ลดลงเหลือ จำนวน 4 ราย 2) นักศึกษามีพฤติกรรมตามเพื่อน ลดลง เหลือ จำนวน 2 ราย หลังการ วิจัยในชั้น เรียน หลังจาก ได้ใช้ วิธีการโดย ใช้คะแนน เป็น สิ่งจูงใจ

6 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขพฤติกรรมการแต่ง กาย ของนักศึกษา ระดับ ปวช.2 สาขางานการ ขาย กลุ่ม 2101 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ สยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google