งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขพฤติกรรมการแต่งกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขพฤติกรรมการแต่งกาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขพฤติกรรมการแต่งกาย
ของนักศึกษา ระดับ ปวช.2 สาขางานการขาย กลุ่ม 2101 นางสาวขวัญใจ อาสถิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ

2 ปัญหาการวิจัย  ใน ปีการศึกษา ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสอนในวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ของสาขาวิชาการขาย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา พบว่า นักศึกษามีการแต่งกายที่ไม่เรียบร้อยตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ชอบที่จะมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ให้คนเองเป็นจุดสนใจ ถึงแม้ว่าการแต่งกายนั้นจะเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่สำหรับนักศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ว่าเป็นปัญญาชน ผู้มีความรู้ มีการศึกษา มีความคิดพอว่าควรแต่งให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลอย่างมากต่อนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ ฯ ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของผู้ทำวิจัย จึงมีความสนใจที่คิดค้นวิธีการที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นน้อยลดลง โดยจะเริ่มศึกษา และคิดค้นวิธีการขึ้นมาใช้ จากที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในการแต่งกายมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีอยู่ในระดับดี

4 แผนภูมิเปรียบเทียบปัญหาก่อนและหลังการวิจัย

5 หลังการวิจัยในชั้นเรียน หลังจากได้ใช้วิธีการโดยใช้คะแนนเป็นสิ่งจูงใจ
สรุปผลการวิจัย งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา ปวช.2 กลุ่ม 2101 สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 1) นักศึกษาขาดระเบียบวินัย จำนวน 12 ราย 2) นักศึกษามีพฤติกรรมตามเพื่อน จำนวน 5 ราย หลังการวิจัยในชั้นเรียน หลังจากได้ใช้วิธีการโดยใช้คะแนนเป็นสิ่งจูงใจ 1) นักศึกษาขาดระเบียบวินัย ลดลงเหลือ จำนวน 4 ราย 2) นักศึกษามีพฤติกรรมตามเพื่อน ลดลงเหลือ จำนวน 2 ราย

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขพฤติกรรมการแต่งกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google