งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหาการขาดเรียน ในรายวิชาโครงการ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหาการขาดเรียน ในรายวิชาโครงการ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหาการขาดเรียน ในรายวิชาโครงการ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

2 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รจนา บัญชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ สยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ

3 ปัญหาการวิจัย ใน ปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัยจึงรับมอบหมายให้ ดำเนินการสอนในวิชาโครงการ ของสาขาวิชาการ บัญชี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษา ตลอดปี การศึกษา พบว่า นักศึกษาทำงานส่งไม่ทันตามเวลาที่ กำหนด นักศึกษาไม่นำข้อมูลในการทำโครงการมา รับคำปรึกษากับผู้สอน และนักศึกษาบางคนขาดเรียน ไม่มาเรียน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลอย่างมากต่อ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ใน พระอุปถัมภ์ ฯ ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่ เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียน การสอนเป็นอย่างมาก ผู้ทำวิจัย จึงมีความสนใจที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ จะช่วยพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นน้อยลดลง โดยจะเริ่มศึกษา และคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาใช้ จากที่ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล

4 วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษาขาดเรียนลดลง  เพื่อให้นักศึกษาทำงานส่งและมาขอรับ คำปรึกษาจากผู้สอนเพิ่มขึ้น

5 แผนภูมิเปรียบเทียบปัญหา ก่อนและหลังการวิจัย

6 สรุปผลการวิจัย หลังจากการทำวิจัยแล้วปัญหานักศึกษาขาดเรียน ได้นำวิธีการ / นวัตกรรมที่ใช้ มีการกำหนดกฎ / กติกา ในการเรียน ที่ผู้เรียนและผู้สอนได้มีการตกลงกันก่อน เริ่มเรียน การทำงานในชั้นเรียนมีการประเมินคะแนน สำหรับผู้เรียนในคาบเรียน และเรียกตรวจงานเป็นราย กลุ่ม ( สมาชิกในกลุ่มต้องครบถึงจะส่งงานได้ ยกเว้นมี เหตุอันสมควร ) ส่วนปัญหานักศึกษาไม่ส่งงาน / รายงานความ คืบหน้า ได้นำวิธีการ / นวัตกรรมที่ใช้ มีการ กำหนดเวลาในการส่งงานที่ชัดเจน และผู้สอนให้ คำปรึกษานอกเวลาเรียน ทำให้จำนวนนักศึกษาขาด เรียน ลดลงเหลือ 2 คน และนักศึกษาไม่ส่งงาน / รายงานความคืบหน้า ลดลงเหลือ 5 คน ทำให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการโครงการของ นักศึกษาดีขึ้น

7 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้ ในการศึกษา ประโยชน์ที่ได้ใน การศึกษา ผลกระทบใน การศึกษา  ระยะเวลาในการ จัดทำข้อมูล  ได้แก้ไขปัญหาใน การจัดการเรียนการ สอน  ทำให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้น

8 Thank you !


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหาการขาดเรียน ในรายวิชาโครงการ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google