งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษยสัมพันธ์ ( Human Relations ) มนุษยสัมพันธ์.... หมายถึงอะไร ? ความเข้าใจคน หรือ การเอาใจคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษยสัมพันธ์ ( Human Relations ) มนุษยสัมพันธ์.... หมายถึงอะไร ? ความเข้าใจคน หรือ การเอาใจคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษยสัมพันธ์ ( Human Relations ) มนุษยสัมพันธ์.... หมายถึงอะไร ? ความเข้าใจคน หรือ การเอาใจคน

2 Keit Davis : วิธีการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจทั้งทางด้าน เศรษฐศาสตร์ และ ทางด้านสังคม Edwin B. Flippo : การรวมคนให้ทำงานร่วมกันในลักษณะที่มุ่งให้เกิด ความร่วมมือประสานงานกัน เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และนำมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผล Carter V. Good : เป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล โดยที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น

3 สรุป...  มนุษยสัมพันธ์หมายถึง การโต้ตอบ เกี่ยวข้องกันระหว่างมนุษย์  มนุษยสัมพันธ์หมายถึง ศิลปะในการเข้ากับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ดังนั้น... มนุษยสัมพันธ์จึงเป็นความเข้าใจคน ความเข้าใจคน...... ควรเข้าใจอย่างไร ?

4 รู้จักตนเองศึกษาองค์การ วิเคราะห์ตนเอง ปรับปรุงตนเอง วิเคราะห์พฤติกรรม องค์การ ปรับปรุงองค์การและ ปรับตัวให้เข้ากับองค์การ องค์การมี ประสิทธิภาพ ตนเองเป็นสุข มนุษยสัมพันธ์ เข้าใจผู้อื่น วิเคราะห์ผู้อื่น ยอมรับธรรมชาติ ของผู้อื่น พัฒนาตนให้เข้ากับผู้อื่นและ องค์การ มนุษยสัมพันธ์ ผู้อื่นเป็นสุข สังคมเป็นสุขและมี ประสิทธิภาพ

5 การรู้จักตนเอง ความแตกต่างของมนุษย์เกิดจาก 1. ค่านิยม (Values) 2. การรับรู้ (Perception) 3. ทัศนคติ (Attitudes) 4. บุคลิกภาพ (Personality)

6 การเข้าใจผู้อื่น วิธีการศึกษาบุคคล 1. การสืบประวัติ 2. ค้นคว้าจากตำรา แล้วนำมา เป็นหลักวิจัยบุคคล 3. การสัมภาษณ์ ปราศรัย และ สนทนา 4. การสังเกต 5. จากผลงานที่ผ่านมา และ การปฏิบัติงานร่วมกัน

7 นิสัยสามัญของมนุษย์ 1. ทุกคนไม่ชอบให้ใครตำหนิ 2. ทุกคนอยากมีชื่อเสียงเป็นที่ ยอมรับ 3. ทุกคนจะทำอะไรสำเร็จเมื่อมี ความต้องการ 4. ทุกคนสนใจตนเองมากกว่า สนใจผู้อื่น 5. ทุกคนชอบคนยิ้มแย้มแจ่มใส มากกว่าหน้าบึ้ง 6. ทุกคนมีความสนใจในชื่อ ของตนเอง 7. ทุกคนต้องการให้ผู้อื่นฟัง เมื่อตนพูด

8 นิสัยสามัญของมนุษย์ 8. ทุกคนชอบให้ผู้อื่นพูดเรื่องที่ ตนสนใจ 9. ทุกคนไม่ชอบให้ใครโต้เถียง 10. ทุกคนอยากให้ผู้อื่นยอมรับ ความคิดของตน 11. ทุกคนชอบเห็นการยอมรับ เมื่อทำผิด 12. ทุกคนต้องการความเป็น กันเอง 13. ทุกคนคิดว่าความคิดของ ตนเป็นสิ่งที่ดี

9 เทคนิคการชนะใจผู้อื่น 1. อย่าตำหนิ ประณาม หรือ พร่ำบ่น 2. จงยกย่องสรรเสริญอย่าง จริงใจ 3. จงเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อ ผู้อื่น 4. ยิ้ม 5. จงจำชื่อผู้อื่นและเรียกให้ ถูกต้อง 6. จงเป็นนักฟังที่ดี

10 เทคนิคการชนะใจผู้อื่น 7. สนทนาในเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่ง สนใจ 8. ระงับ หรือหลีกเลี่ยงการ โต้เถียง 9. จงเคารพความคิดเห็นของ ผู้อื่น 10. จงมีความรับผิดชอบ 11. จงพูดถึงความผิดของท่าน ก่อนที่จะตำหนิผู้อื่น 12. จงสนับสนุนให้กำลังใจ ไม่ใช่ซ้ำเติม

11 ความเชื่อ... จริง หรือไม่ ? เชื่อ เชื่อ เด็ก ประถม เชื่อ เด็ก มัธยม เชื่อ ปริญญา ตรี เชื่อ ปริญญา โท ปริญญาเอก ( ดร.) ไม่เชื่อใครเลย แม้แต่ตนเอง ตำรา เด็ก อนุบาล ตนเอง เพื่อน ครู พ่อแม่ แต่เชื่อ...... หมอดู

12 คุณเป็นคนอย่างไร... ใน สายตาผู้อื่น ? มีไม่ได้ มีไม่ได้ ไม่มีก็ ได้ มีก็ได้... ไม่ มีก็ได้ ไม่มี ไม่ได้

13 ท่านชอบ... คน... แบบไหน 1. ไม่รู้ไม่ชี้ 2. ไม่รู้แล้วชี้ 3. ไม่รู้แล้วไม่ชี้ 4. รู้แล้วไม่ชี้ 5. ชี้แล้วไม่รู้ 6. รู้แล้วชี้ - ไม่ รับผิดชอบ - อวดตัว หลง ตัวเอง - ซื่อตรง คน รู้ตัว - เห็นแก่ตัว คน ใจดำ - ขอไปทีคน ไม่รู้จริง - บัณฑิต ครู


ดาวน์โหลด ppt มนุษยสัมพันธ์ ( Human Relations ) มนุษยสัมพันธ์.... หมายถึงอะไร ? ความเข้าใจคน หรือ การเอาใจคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google