งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลป่าชิง อำเภอจะ นะ จังหวัดสงขลา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย มะหะหมัด โต๊ะยะลา เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลป่าชิง อำเภอจะ นะ จังหวัดสงขลา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย มะหะหมัด โต๊ะยะลา เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลป่าชิง อำเภอจะ นะ จังหวัดสงขลา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย มะหะหมัด โต๊ะยะลา เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาง ปรียา จิตตพงศ์

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ แผนงานศูนย์ แบ่งเป็น แผนการ ประชุมศูนย์ แผนการปฏิบัติงาน ศูนย์ แผนการถ่ายทอดความรู้ แผนพัฒนาการเกษตรตำบล แผนปฏิบัติงานโครงการ แผนงานศูนย์ แบ่งเป็น แผนการ ประชุมศูนย์ แผนการปฏิบัติงาน ศูนย์ แผนการถ่ายทอดความรู้ แผนพัฒนาการเกษตรตำบล แผนปฏิบัติงานโครงการ การจัดทำเวทีชุมชน ในการจัดทำ เวทีชุมชนนั้น คณะกรรมการ บริหารศูนย์ได้มีส่วนร่วมในการ จัดทำเวที การจัดทำเวทีชุมชน ในการจัดทำ เวทีชุมชนนั้น คณะกรรมการ บริหารศูนย์ได้มีส่วนร่วมในการ จัดทำเวที ด้านการเตือนภัย เตือนการระบาด ของศัตรูพืช ด้านการเตือนภัย เตือนการระบาด ของศัตรูพืช

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง หัตถกรรม / จักสาน เรื่อง หัตถกรรม / จักสาน ชื่อกิจกรรม การทำกรงนก ชื่อกิจกรรม การทำกรงนก สถานที่ตั้ง 3/1 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ สถานที่ตั้ง 3/1 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ กรงนก จำนวน 10 ลูก / ครัวเรือน / เดือน รวมผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,070 ลูก / เดือน ราคาต้นทุน 350 บาท / ลูก ราคาขาย 1,300 บาท รายได้หมุนเวียนเกิดขึ้นในชุมชน ประมาณ 1,391,000 บาท กรงนก จำนวน 10 ลูก / ครัวเรือน / เดือน รวมผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,070 ลูก / เดือน ราคาต้นทุน 350 บาท / ลูก ราคาขาย 1,300 บาท รายได้หมุนเวียนเกิดขึ้นในชุมชน ประมาณ 1,391,000 บาท

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ จุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ สถานที่ตั้ง 26/1 หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าชิง อำเภอจะนะ สถานที่ตั้ง 26/1 หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าชิง อำเภอจะนะ ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายนิยม ดำแก้ว ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายนิยม ดำแก้ว ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ

5 กิจกรรมเด่นด้านการ ให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การได้รับความรู้ของเกษตรกรตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประสบผลสำเร็จอย่าง เด่นชัดในกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านไร่ เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตผัก ปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การส่งเสริมการออม การเลี้ยงปลาน้ำจืด การเพาะพันธุ์ไม้ การปลูกพืชสมุนไพร ชุมชน และการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งเป็นการปฏิบัติ ตน / ชุมชนตามแนวพระราชดำริขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราช ประสงค์ให้เกษตรกรมีการอยู่ดี กินดี พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน การได้รับความรู้ของเกษตรกรตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ประสบผลสำเร็จอย่าง เด่นชัดในกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านไร่ เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตผัก ปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การส่งเสริมการออม การเลี้ยงปลาน้ำจืด การเพาะพันธุ์ไม้ การปลูกพืชสมุนไพร ชุมชน และการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งเป็นการปฏิบัติ ตน / ชุมชนตามแนวพระราชดำริขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราช ประสงค์ให้เกษตรกรมีการอยู่ดี กินดี พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ เกิดจากการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชน คณะกรรมการกลุ่มและเครือข่าย โดยนำองค์ความรู้ด้านการออม ทรัพย์เป็นรูปแบบการจัดการความรู้ ในมิติต่าง ๆ อย่างครบถ้วน การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ เกิดจากการเรียนรู้ที่เกิดจากชุมชน คณะกรรมการกลุ่มและเครือข่าย โดยนำองค์ความรู้ด้านการออม ทรัพย์เป็นรูปแบบการจัดการความรู้ ในมิติต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

7 ผลงานอื่นๆ กลุ่มออมทรัพย์บ้านไร่ กลุ่มออมทรัพย์บ้านไร่ จุดถ่ายทอดความรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง จุดถ่ายทอดความรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง จุดถ่ายทอดความรู้การผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จุดถ่ายทอดความรู้การผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กิจกรรมการทำกรงนก กิจกรรมการทำกรงนก กิจกรรมการเลี้ยงผึ้ง กิจกรรมการเลี้ยงผึ้ง

8 ภาพกิจกรรม

9 ภาพกิจกรรม ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลป่าชิง อำเภอจะ นะ จังหวัดสงขลา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย มะหะหมัด โต๊ะยะลา เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google